Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9 (2013) Täiendusi Heinrich Gösekeni saksa-ladina-eesti sõnastiku (1660) ja selle uusväljaande (2010) koostamise kohta Abstract   PDF
Kristel Ress
 
Vol 2 (2006) Täis- ja osasihitise kasutamisest eesti keelt teise keelena õppijate pilgu läbi Abstract   PDF
Raili Pool
 
Vol 2 (2006) Teaching Lithuanian as a second/foreign language: Current practicies Abstract   PDF
Meiluté Ramoniené
 
Vol 2 (2006) Teadmine eesti ja vene maailmapildis: vene знать – eesti teadma, tundma, oskama Abstract   PDF
Larissa Degel
 
Vol 7 (2011) Teadmuspõhise ühiskonna ja elukestva õppe diskursuste rekontekstualiseerimine Eestis Abstract   PDF
Katrin Aava
 
Vol 4 (2008) Teaduskeele seire Tallinna Ülikoolis: teadustöötajate hoiakud Abstract   PDF
Anastassia Zabrodskaja
 
Vol 5 (2009) Tegumood eesti lapsekeeles Abstract   PDF
Maigi Vija, Reeli Torn-Leesik, Renate Pajusalu
 
Vol 10 (2014) Teismeea loovkirjutiste sõnavara ja selle hindamine Abstract   PDF
Krista Kerge, Anne Uusen, Halliki Põlda
 
Vol 19 (2023) Teksti mõistmine lugedes ja kuulates 4. klassi õpilastel Abstract   PDF
Helin Puksand, Kerli Haav, Elika Klettenberg
 
Vol 7 (2011) Telefonivestlused eesti keele kui teise keele õpikutes: funktsioonid ja sissejuhatuste struktuur Abstract   PDF
Raili Pool, Andriela Rääbis
 
Vol 1 (2005) Tellija kriteeriumid tõlke hindamisel ja nende sobivus koolitööde hindamissüsteemi alusena Abstract   PDF
Arvi Tavast
 
Vol 6 (2010) The comprehension of derivational morphemes in early childhood: An experimental study for Lithuanian Abstract   PDF
Ineta Dabašinskienė
 
Vol 11 (2015) The linguistic construction of the giftedness discourse in the media texts of historical and digital times Abstract   PDF
Halliki Põlda
 
Vol 14 (2018) The perceived effectiveness of written peer feedback comments within L2 English academic writing courses Abstract   PDF
Roger Michael Alan Yallop, Djuddah A. J. Leijen
 
Vol 3 (2007) The role of a child’s gender in language acquisition Abstract   PDF
Ineta Savickienė, Violeta Kalėdaitė
 
Vol 10 (2014) The translation of idioms in children’s cartoons: A comparative analysis of English dialogues and Lithuanian subtitles Abstract   PDF
Ligita Judickaitė-Pašvenskienė
 
Vol 11 (2015) The treatment of lexical collocations in EFL coursebooks in the Estonian secondary school context Abstract   PDF
Liina Vassiljev, Liljana Skopinskaja, Suliko Liiv
 
Vol 19 (2023) The use of idiom comprehension strategies by adolescent English as a foreign language learners who are native speakers of Estonian Abstract   PDF
Rita Forssten
 
Vol 10 (2014) Tõhususe tahud sõjandusterminoloogia näitel: ülediferentsimine või erinev tunnetusväärtus? Abstract   PDF
Reet Hendrikson
 
Vol 18 (2022) Tõlkija (digi)pädevus ja elukutseprofiili muutus Abstract   PDF
Terje Loogus, Reelika Saar
 
Vol 19 (2023) Towards the morphosyntactic corpus profile of prototypical adjectives in Estonian Abstract   PDF
Ene Vainik, Geda Paulsen, Ahti Lohk, Maria Tuulik
 
Vol 14 (2018) Translation as meaning constructor for new words in the multimodal communication of foreign language classrooms Abstract   PDF
Eva Ingerpuu-Rümmel
 
Vol 7 (2011) Treatment of multi-word lexical items in the dictionary: the current situation and the potential problems facing dictionary users Abstract   PDF
Alenka Vrbinc, Marjeta Vrbinc
 
Vol 10 (2014) Ühendverbid eesti keele pindsüntaktilises analüüsis Abstract   PDF
Kadri Muischnek, Kaili Müürisep, Tiina Puolakainen
 
Vol 12 (2016) Ühendverbidest läbi prosoodia prisma Abstract   PDF
Ann Veismann, Heete Sahkai
 
Vol 4 (2008) Ühest katsest emotsiooniverbidega Abstract   PDF
Anni Silk
 
Vol 4 (2008) Üleküsimine, ümbersõnastamine ja mittemõistmine infotelefonikõnedes Abstract   PDF
Siiri Pärkson
 
Vol 9 (2013) Üleminek riigikeelsele gümnaasiumiõppele: vilistlaste seisukohtade Q-metodoloogiline diskursusanalüüs Abstract   PDF
Anu Masso, Katrin Kello, Valeria Jakobson
 
Vol 17 (2021) Ülevaatlikult sotsiaal- ja humanitaarteadusliku artikli annotatsioonist Abstract   PDF
Merily Šmidt, Riina Reinsalu
 
Vol 2 (2006) Ungaris eesti keelt õppivate üliõpilaste kommunikatiivne kompetents Abstract   PDF
Marju Ilves
 
Vol 12 (2016) Using authentic cultural materials in Estonian secondary EFL instruction Abstract   PDF
Viktoria Peter, Liljana Skopinskaja, Suliko Liiv
 
Vol 11 (2015) Using micro-contexts to describe a writing process in Estonian as a second language across proficiency levels Abstract   PDF
Olga Pastuhhova
 
Vol 17 (2021) Vague language in argumentative essays written by advanced Lithuanian learners of English Abstract   PDF
Jūratė Ruzaitė
 
Vol 6 (2010) Vähemuskeelte elujõulisus ja arengusuundumused Eesti venekeelsetes keelekeskkondades Abstract   PDF
Elvira Küün
 
Vol 6 (2010) Vahendamata ja vahendatud narratiiv laste kõnearengu hindamisel Abstract   PDF
Piret Soodla, Eve Kikas, Renate Pajusalu, Aive Adamka, Sirli Parm
 
Vol 16 (2020) Väljamõeldud morfoloogiareegli omandamine 8-aastastel lastel Abstract   PDF
Reili Argus, Eveli Makko
 
Vol 20 (2024) Varase eesti keele kui teise keele õppemängude kasutusvõimalused ja valikud õpetajate hinnangul Abstract   PDF
Heily Leola, Krista Uibu, Aino Ugaste
 
Vol 3 (2007) Variautor – variisik või varjukirjanik? Abstract   PDF
Anne Arold
 
Vol 13 (2017) Varieeruva vältega sõnade hääldusuuringud kõnesünteesi teenistuses Abstract   PDF
Liisi Piits, Mari-Liis Kalvik
 
Vol 6 (2010) Värvingupartiklid eesti- ja saksakeelsetes küsilausetes Abstract   PDF
Janika Kärk
 
281 - 320 of 340 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>