Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1 (2005) Kategooriad inimese kognitiivsel ja sotsiokultuurilisel maastikul Abstract   PDF
Silvi Tenjes
 
Vol 9 (2013) Katseline semantika: planeerimine ja teostus Abstract   PDF
Anni Jürine, Jane Klavan, Ann Veismann
 
Vol 8 (2012) Kausatiivsuse omandamisest eesti keeles Abstract   PDF
Reili Argus
 
Vol 9 (2013) Keele kestlikkuse ja kao konstrueerimine poolavalikes diskursustes Abstract   PDF
Kadri Koreinik, Kristiina Praakli
 
Vol 16 (2020) Keeleandmete õigusliku režiimi mõju nende abil loodud keelemudelitele Abstract   PDF
Aleksei Kelli, Kadri Vider, Arvi Tavast, Krister Lindén, Ramūnas Birštonas, Penny Labropoulou, Age Värv, Irene Kull, Gaabriel Tavits, Carri Ginter
 
Vol 2 (2006) Keelekorpused ja võõrkeeleõpe Abstract   PDF
Mare Kitsnik
 
Vol 13 (2017) Keelekorralduse mõju keelekasutusele eesti keele des-vormi kasutuse põhjal 20. sajandi algusest 1970. aastateni Abstract   PDF
Helen Plado
 
Vol 19 (2023) Keelelised valikud kriisi kommunikatsioonis: koroonasilt keeleteadlase töölaual Abstract   PDF
Ilona Tragel
 
Vol 3 (2007) Keeleõppijate vältimisstrateegiatest eesti keele täis- ja osasihitise näitel Abstract   PDF
Raili Pool
 
Vol 9 (2013) Keeleressursside litsentsimise õiguslikke küsimusi Abstract   PDF
Kadri Vider, Heiki Pisuke, Peeter Paul Mõtsküla, Triin Tuulik, Aleksei Kelli
 
Vol 14 (2018) Keeleressursside loomise ja kasutamisega seonduvaid isikuandmete kaitse küsimusi Abstract   PDF
Aleksei Kelli, Kadri Vider, Irene Kull, Triin Siil, Krister Lindén, Arvi Tavast, Age Värv, Carri Ginter, Einar Meister
 
Vol 11 (2015) Keeleteaduslike andmete ruumilisi visualiseerimisvõimalusi Abstract   PDF
Kristel Uiboaed, Aki-Juhani Kyröläinen
 
Vol 10 (2014) Kelle emotsioonile anda teksti ette lugedes hääl? Vaatlus mitmest perspektiivist Abstract   PDF
Ene Vainik
 
Vol 11 (2015) Kes vastutab? Liiklusõnnetuses osalejate keeleline konstrueerimine Abstract   PDF
Katrin Aava
 
Vol 6 (2010) Kesksete lausekomponentide järjestus õppijakeeles: arvutianalüüsi katse Abstract   PDF
Helena Metslang, Erika Matsak
 
Vol 2 (2006) Kivinemisnähtusi vene üliõpilaste kirjalikus eesti keeles Abstract   PDF
Raili Pool, Elle Vaimann
 
Vol 3 (2007) Kliendi soovide automaatne tuvastamine eestikeelsetes infodialoogides Abstract   PDF
Olga Gerassimenko, Tiit Hennoste, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Andriela Rääbis, Krista Strandson, Maret Valdisoo, Evely Vutt
 
Vol 16 (2020) Klõpsama peibutavad lünkpealkirjad veebimeedias Abstract   PDF
Kairi Janson
 
Vol 14 (2018) Kodaniku suhtlus ametiasutusega teabenõude vahendusel Abstract   PDF
Riina Reinsalu
 
Vol 16 (2020) Kogesin vapustust või vapustuse? Sihilised verbid valikute ees Abstract   PDF
Natalia Vaiss
 
Vol 18 (2022) Kognitiivsed probleemid algajate ja kogenud tõlkijate tõlkeprotsessis Abstract   PDF
Triin van Doorslaer, Janela Tähepõld-Tammert
 
Vol 5 (2009) Kommunikatiivse situatsiooni dünaamiline dimensioon Abstract   PDF
Silvi Tenjes, Ingrid Rummo, Kristiina Praakli
 
Vol 7 (2011) Konditsionaali omandamisest eesti lapsekeeles Abstract   PDF
Renate Pajusalu, Pirko Tõugu, Maigi Vija, Tiia Tulviste
 
Vol 4 (2008) Kõnetehnoloogia vajab žanrilist lähenemist Abstract   PDF
Krista Kerge, Hille Pajupuu, Kairi Tamuri, Heidi Meier
 
Vol 19 (2023) Kõneveeb ja Minu Hääl: uus kõnesünteesikeskkond ja -teenus Abstract   PDF
Meelis Mihkla, Indrek Hein, Indrek Kiissel, Jaan Pajupuu, Liisi Piits, Heete Sahkai, Hille Pajupuu, Rene Altrov, Elgar Kudritski, Liis Ermus, Egert Männisalu, Kristjan Suluste
 
Vol 18 (2022) Konkreetsushinnangute kogumine eestikeelsetele sõnadele Abstract   PDF
Mari Aigro, Mariann Proos
 
Vol 4 (2008) Konstruktsioonipõhine keelemudel ja sõnaraamatumudel Abstract   PDF
Heete Sahkai
 
Vol 8 (2012) Konversatsiooniagendi modelleerimine argumenteerimisdialoogis: suhtlus kui infoseisundite värskendamine Abstract   PDF
Mare Koit
 
Vol 2 (2006) Kõrgharituks teises keeles Abstract   PDF
Birute Klaas
 
Vol 11 (2015) Korpusleksikograafia uued võimalused eesti keele kollokatsioonisõnastiku näitel Abstract   PDF
Jelena Kallas, Kristina Koppel, Maria Tuulik
 
Vol 7 (2011) Korpuslingvistiline lähenemine eesti internetikeele automaatsele morfoloogilisele analüüsile Abstract   PDF
Kadri Muischnek, Heiki-Jaan Kaalep, Raul Sirel
 
Vol 5 (2009) Korpuste tükeldamine: rakendusi silpide ning allkeeltega Abstract   PDF
Kairit Sirts, Leo Võhandu
 
Vol 13 (2017) Kreeka nimed eestikeelses tekstis ja kõnes Abstract   PDF
Kaarina Rein
 
Vol 11 (2015) Kui lapsega ei räägi üksnes ema: valik termineid eesti laste- ja hoidjakeele kohta Abstract   PDF
Helen Kõrgesaar, Airi Kapanen
 
Vol 17 (2021) Kuidas analüüsida eesti laste häälduspuudeid? Abstract   PDF
Marju Lahtein, Marja-Liisa Mailend, Marika Padrik
 
Vol 18 (2022) Kuidas ära tunda adjektiivi? Korpuskäitumise mustrite analüüs Abstract   PDF
Maria Tuulik, Ene Vainik, Geda Paulsen, Ahti Lohk
 
Vol 7 (2011) Kuidas eesti keele õppijad ja kasutajad lause verbi ajavormi sobivust hindavad? Abstract   PDF
Diana Maisla
 
Vol 3 (2007) Kuidas hinnata suure panusega testide hindajaid Abstract   PDF
Hille Pajupuu
 
Vol 8 (2012) Kuidas määrata eesti keele sõnavara tundetoone? Abstract   PDF
Ene Vainik
 
Vol 4 (2008) Kuidas me mõistame mõisteid? Abstract   PDF
Ene Vainik, Toomas Kirt
 
121 - 160 of 326 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>