Ühendverbidest läbi prosoodia prisma

Ann Veismann, Heete Sahkai

Abstract


Artiklis on vaatluse all eesti keele ühendverbid ja nende süntaktiline staatus. Esmalt on välja toodud peamised probleemid ühendverbide senisel määratlemisel eesti keeles (ühendverbide eristamine väljendverbidest, afiksaaladverb kui eraldiseisev sõnaliik, ühendverbide klassi sisemine heterogeensus), seejärel keskendume küsimusele, kuidas on käsitletud ühendverbe lausemoodustajatena. Toome välja kaks peamist seisukohta: kõik ühendverbid moodustavad süntaktiliselt lahutamatu terviku (määrates lausemalli) või ühendverbide süntaktiline staatus sõltub sellest, kas tegemist on ainukordsete või korrapäraste ühendverbidega. Põgusalt puudutame sama küsimust ka teiste keelte näitel. Artiklis on esitatud nii teoreetiline kui ka metodoloogiline uurimisküsimus, kuidas ühendverbide süntaktilist staatust määratleda. Metodoloogiliselt on oluline näidata, et prosoodia abil saab selgitada süntaktilise struktuuri küsimusi. Teoreetilisest seisukohast näitame, kuidas prosoodia andmed kinnitavad kontiinumi, mis valitseb selgelt liitsete verbivormide ja fraaside vahel (st leksikoni ja süntaksi vahel).

Particle verbs and prosody

This paper investigates a class of verb-particle combinations in Estonian and their status as particle verbs vs. syntactic phrases. The paper first gives a brief overview of the main difficulties with defining and classifying particle verbs in Estonian (the difference between noun-verb combinations and adverb-verb combinations; verbal particle (afiksaaladverb) as a separate word class in Estonian, etc.). The second part of the paper presents the results of a prosodic study. The study has two primary aims: 1. To ascertain whether we can use prosody to investigate the grammatical status of verb-particle combinations, and 2. to contribute to the discussion of the lexical vs. syntactic nature of compositional verb-particle combinations in Estonian. The results of the study suggest that complex predicates and syntactics phrases are prosodically different, and, consequently, that prosodic analysis can be used as a method to study the lexical vs. phrasal status of verb-particle combinations. As to the status of compositional verb-particle combinations, the results support their treatment as complex predicates rather than phrases. The results further suggest that elements that are intermediate between lexicon and syntax may also be in some sense located on a prosodic continuum.


Keywords


ühendverbid, väljendverbid, süntaks, prosoodia, eesti keel

Full Text:

PDF

References


Asu, Eva Liina 2004. The Phonetics and Phonology of Estonian Intonation. PhD thesis. University of Cambridge.

Boersma, Paul; Weenink, David 2012. Praat: Doing phonetics by computer. Version 5.3.14 [Arvutiprogramm]. Alla laetud 13.4.2012 aadressilt http://www.praat.org/.

Dehe, Nicole 2002. ParticleVerbs in English. Syntax, Information Structure and Intonation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/la.59

Dirven, René. 2002. Recent cognitive approaches to English phrasal verbs. – Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Kamila Turewicz (Eds.), Cognitive Linguistics Today. Frankfurt/Main: Peter Lang, 483–500.

EKG I = Erelt, Mati; Kasik, Reet; Metslang, Helle; Rajandi, Henno; Ross, Kristiina; Saari, Henn; Tael, Kaja; Vare, Silvi 1995. Eesti keele grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodustus. Tallinn: Eesti TA Eesti Keele Instituut.

EKG II = Erelt, Mati; Kasik, Reet; Metslang, Helle; Rajandi, Henno; Ross, Kristiina; Saari, Henn; Tael, Kaja; Vare, Silvi 1993. Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: kiri. Tallinn: ETA Keele ja kirjanduse instituut.

EKLP 1974 = Mihkla, K.; Rannut, L.; Riikoja, E.; Admann A. 1974. Eesti keele lauseõpetuse põhijooned I. Lihtlause. Tallinn: Valgus.

EKSS = Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. http://www.eki.ee/dict/ekss/.

Erelt, Mati 2013. Eesti keele lauseõpetus. Sissejuhatus. Öeldis. Tartu: Tartu Ülikool.

Erelt, Mati 2004. Lauseliigendusprobleeme eesti grammatikas – Liina Lindström (Toim.), Lauseliikmeist eesti keeles. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli preprindid 1.) Tartu, 7–15.

Gries, Stefan T. 1997. Particle Movement: A Cognitive and Functional Approach. MA thesis. Hamburg University.

Gries, Stefan T. 1999. Particle movement: A cognitive and functional approach. – Cognitive Linguistics, 10 (2), 105–145. http://dx.doi.org/10.1515/cogl.1999.005

Gussenhoven, Carlos 1983. Focus, mode and the nucleus. – Journal of Linguistics, 19 (2), 377–417. http://dx.doi.org/10.1017/S0022226700007799

Gussenhoven, Carlos1992. Sentence accents and argument structure. – I. M. Roca (Ed.), Thematic Structure: Its Role in Grammar. Berlin–New York: Foris Publications, 79–106.

Habicht, Külli; Prillop, Külli; Penjam, Pille 2011. Sõnaliik kui rakenduslik ja lingvistiline probleem: sõnaliikide märgendamine vana kirjakeele korpuses. – Eesti Rakendus¬lingvistika Ühingu aastaraamat, 7, 19–41. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.02

Hasselblatt, Cornelius. 1990. Das estnische Partikelverb als Lehnübersetzung aus dem Deutschen. (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 31). Wiesbaden: Otto Harassowitz.

ISK = Hakulinen, Auli; Vilkuna, Maria; Korhonen, Riitta; Koivisto, Vesa Heinonen, Tarja Riitta; Alho, Irja 2004. Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri 2009. Eesti keele püsiühendid arvutilingvistikas: miks ja kuidas. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 5, 157–172. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.10

Kallas, Jelena 2013. Eesti keele sisusõnade süntagmaatilised suhted korpus- ja õppeleksikograafias. (Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 32.) Tallinn: Tallinna Ülikool.

Kure, Kristjan 1950. Eesti keele grammatika VIII. Tallinn.

Lindström, Liina 2005. Finiitverbi asend lauses. Sõnajärg ja seda mõjutavad tegurid suulises eesti keeles. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 16.) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Mihkla, Karl 1964. Eesti keele süntaks I. Prooviartikleid lihtlause süntaksi alalt. Tallinn.

Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Puolakainen, Tiina 2013. Estonian particle verbs and their syntactic analysis. – Zygmunt Vetulani, Hans Uszkoreit (Eds.)., Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics: 6th Language & Technology Conference Proceedings. December 7–9, Poznan, Poland. Poznan: Adam Mickiewicz University, 338–342.

Müller, Stefan 2002. Complex Predicates: Verbal Complexes, Resultative Constructions, and Particle Verbs in German. Vol. 13. Stanford: CSLI Publications.

Rätsep, Huno 1969. Ühendverbide rektsioonistruktuuride iseärasustest eesti keeles. [Täiendatud ja edasiarendatud variant ettekandest J. V. Veski päeval Tartus 26. juunil 1968.] – Emakeele Seltsi aastaraamat, 14–15 (1968–1969). Tallinn, 59–77.

Rätsep, Huno 1978. Eesti keele lihtlausete tüübid. Tallinn: Valgus.

Sahkai, Heete; Veismann, Ann 2015. Predicate-argument structure and verb accentuation in Estonian. – Eesti ja Soome-ugri Keeleteaduse Ajakiri, 6 (3), 123–144.

Viht, Annika (käsikiri). Eesti keele sõnamuutmine. Sari “Eesti keele varamu”.

Vääri, Eduard 1972. Eesti keele õpik keskkoolidele. 4 trükk. Tallinn.

Wurmbrand, Susi 2000. The structure(s) of particle verbs. MA thesis. McGill University. http://wurmbrand.uconn.edu/Papers/structure-particles.pdf (1.10.2015).
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa12.16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Ann Veismann, Heete Sahkai

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563