Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 15 (2019) Simultaanse kakskeelsusega 3- ja 4-aastaste laste grammatilised oskused eesti keeles Abstract   PDF
Merit Hallap, Marika Padrik
 
Vol 9 (2013) Sisestatud tarindid lepingute tekstimoodustusvõttena Abstract   PDF
Riina Reinsalu
 
Vol 18 (2022) Sissejuhatavalt koolidiskursusest: tekstid ja kirjaoskus neljas õppeaines Abstract   PDF
Merilin Aruvee
 
Vol 10 (2014) Sissevaade varasesse eesti keele süntaksi omandamisse Abstract   PDF
Airi Kapanen
 
Vol 9 (2013) Sõjanduskeele ja kujundkeele ristteel ehk Kas kujund (oskus)keelt pigistab? Abstract   PDF
Reet Hendrikson
 
Vol 6 (2010) Some remarks on reported evidentiality in French and in Estonian: A contrastive approach Abstract   PDF
Reet Alas, Anu Treikelder
 
Vol 10 (2014) Sõnaliigid eesti lapse kõnes ja lapsele suunatud kõnes Abstract   PDF
Reili Argus, Helen Kõrgesaar
 
Vol 15 (2019) Sõnaliigipiiridest kollokatsioonide vaatenurgast: erikäändelised noomenadverbid Abstract   PDF
Geda Paulsen
 
Vol 1 (2005) Sõnaliigituse kitsaskohad eesti keele arvutianalüüsis Abstract   PDF
Kadri Muischnek, Kadri Vider
 
Vol 7 (2011) Sõnaliik kui rakenduslik ja lingvistiline probleem: sõnaliikide märgendamine vana kirjakeele korpuses Abstract   PDF
Külli Habicht, Pille Penjam, Külli Prillop
 
Vol 16 (2020) Sõnaliik leksikograafi töölaual: sõnaliikide roll tänapäeva leksikograafias Abstract   PDF
Geda Paulsen, Ene Vainik, Maria Tuulik
 
Vol 4 (2008) Sõnaraamatu kohtulingvistiline analüüs: Eesti pretsedent Abstract   PDF
Margit Langemets, Piret Voll
 
Vol 10 (2014) Sõnasemantika ja teksti mõistmine põhikooli esimeses ja teises kooliastmes Abstract   PDF
Krista Uibu, Maile Timm
 
Vol 5 (2009) Sõnavara loomulik rikkus haritud keeleoskaja tekstides Abstract   PDF
Hille Pajupuu, Krista Kerge, Pilvi Alp
 
Vol 17 (2021) Sotsiopragmaatiline sissevaade koodivahetusele: näiteid rootsieesti teismeliste keelest Abstract   PDF
Mari-Liis Korkus
 
Vol 9 (2013) Speed in cognitive tasks as an indicator of second/foreign language reading and writing skills Abstract   PDF
Sanna Olkkonen
 
Vol 4 (2008) Statistilise keelemudeli adapteerimine eesti keele kõnetuvastuses Abstract   PDF
Tanel Alumäe
 
Vol 6 (2010) Statistilised meetodid murdekorpuse ühendverbide tuvastamisel Abstract   PDF
Kristel Uiboaed
 
Vol 11 (2015) Statistilised meetodid ühendverbide tuvastamisel tekstikorpusest Abstract   PDF
Eleri Aedmaa
 
Vol 19 (2023) Stratified historical corpus of Estonian 1800–1940 Abstract   PDF
Peeter Tinits
 
Vol 8 (2012) Study diaries in translation education at Tallinn University Abstract   PDF
Triin Pappel, Tiia Falk
 
Vol 15 (2019) Subject case alternation in Latvian and Estonian existential clauses Abstract   PDF
Andra Kalnača, Ilze Lokmane, Helena Metslang
 
Vol 12 (2016) Suhtlusruum ja selle modelleerimine Abstract   PDF
Mare Koit, Haldur Õim
 
Vol 2 (2006) Suhtlusstrateegiad eesti-soome kakskeelsust omandava lapse segakoodis Abstract   PDF
Kristiina Teiss
 
Vol 3 (2007) Suhtlusstrateegiad ja -taktikad müügivestlustes Abstract   PDF
Liina Eskor
 
Vol 1 (2005) Süntaktiline info sõnastikus: probleeme ja väljavaateid Abstract   PDF
Margit Langemets, Merike Mägedi, Ülle Viks
 
Vol 5 (2009) Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga Abstract   PDF
Tiit Hennoste, Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Andriela Rääbis, Krista Strandson
 
Vol 14 (2018) Suulisest ja kirjalikust tõlkest lõppteksti ja tõlkeprotsessi põhjal Abstract   PDF
Marju Taukar, Reeli Pärn, Anna Kaplina, Marianne Ots, Gristel Pihlakas
 
Vol 10 (2014) Switching between Estonian Sign Language and spoken Estonian in a school environment Abstract   PDF
Kadri Hein
 
Vol 1 (2005) Taas probleemidest sõnaliigi määramisel Abstract   PDF
Rudolf Karelson
 
Vol 9 (2013) Täiendusi Heinrich Gösekeni saksa-ladina-eesti sõnastiku (1660) ja selle uusväljaande (2010) koostamise kohta Abstract   PDF
Kristel Ress
 
Vol 2 (2006) Täis- ja osasihitise kasutamisest eesti keelt teise keelena õppijate pilgu läbi Abstract   PDF
Raili Pool
 
Vol 2 (2006) Teaching Lithuanian as a second/foreign language: Current practicies Abstract   PDF
Meiluté Ramoniené
 
Vol 2 (2006) Teadmine eesti ja vene maailmapildis: vene знать – eesti teadma, tundma, oskama Abstract   PDF
Larissa Degel
 
Vol 7 (2011) Teadmuspõhise ühiskonna ja elukestva õppe diskursuste rekontekstualiseerimine Eestis Abstract   PDF
Katrin Aava
 
Vol 4 (2008) Teaduskeele seire Tallinna Ülikoolis: teadustöötajate hoiakud Abstract   PDF
Anastassia Zabrodskaja
 
Vol 5 (2009) Tegumood eesti lapsekeeles Abstract   PDF
Maigi Vija, Reeli Torn-Leesik, Renate Pajusalu
 
Vol 10 (2014) Teismeea loovkirjutiste sõnavara ja selle hindamine Abstract   PDF
Krista Kerge, Anne Uusen, Halliki Põlda
 
Vol 19 (2023) Teksti mõistmine lugedes ja kuulates 4. klassi õpilastel Abstract   PDF
Helin Puksand, Kerli Haav, Elika Klettenberg
 
Vol 7 (2011) Telefonivestlused eesti keele kui teise keele õpikutes: funktsioonid ja sissejuhatuste struktuur Abstract   PDF
Raili Pool, Andriela Rääbis
 
241 - 280 of 326 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>