Simultaanse kakskeelsusega 3- ja 4-aastaste laste grammatilised oskused eesti keeles

Merit Hallap, Marika Padrik

Abstract


Artikkel otsib vastust küsimusele, kas ja mille poolest sarnaneb simultaanselt eesti ja vene keelt omandavate 3- ja 4-aastaste laste (N = 82) lauseloome ja sõnavormide kasutusoskus eesti keeles sama vanade eesti ükskeelsete eakohase arenguga (N = 499) ja kõnehilistusega laste (N = 86) oskustega. Grammatiliste oskuste hindamiseks kasutati 3–4-aastaste laste kõne testi. Tulemustest selgus, et kakskeelsete laste oskused jäävad ükskeelsete eakohase arenguga laste oskustest maha, sarnanedes kõnehilistusega laste sooritustele. Suuremaid erinevusi rühmade vahel täheldati sõnavormide kasutuses. Selgus, et kakskeelsete laste sooritusi, eriti käändevormide kasutust, mõjutab, kas ema või isa räägivad lapsega eesti keeles.  

***

Grammar skills of three- to four-year-old simultaneously bilingual children in Estonian

Morphosyntactic skills are a valuable marker of child language development. The acquisition of Estonian by bilingual children has been studied by few longitudinal case studies. The study reports syntax and morphology skills in three- to fouryear- old typically developing Estonian-Russian bilingual children compared to monolingual Estonian typically developing children and late talkers. Grammatical skills were measured by tasks from Speech and Language Assessment Test for three- to four-year-old Estonian children. The findings show that grammar skills of bilingual and monolingual children are different. The results of bilingual children were significantly lower than those of typically developing monolingual children, but better than those of monolingual late talkers, although nonsignificantly. Bigger gruop differences appeared in morphology use compared to sentence production and imitation. Skills in using verbal inflection were better and more homogeneous than those of using nominal inflection. Bilingual children whose mothers provide input mainly in Estonian outperformed those whose input by mothers is mainly in Russian. In general, morphological skills of three- to four-year-old children with simultaneous bilingualism are still developing and follow similar pattterns to that of typical monolingual development in grammar acquisition. Results update current knowledge about the grammar acquisition by bilingual and monolingual children in Estonian.  


Keywords


kakskeelsus; lapse keele omandamine; morfosüntaks; eesti keel; bilingualism; child language acquisition; morphosyntax; Estonian

Full Text:

PDF

References


Ågren, Malin; Granfeldt, Jonas; Thomas, Anita 2014. Combined effects of age of onset and input on the development of different grammatical structures. – Linguistic Approaches to Bilingualism, 4 (4), 462–493. https://doi.org/10.1075/lab.4.4.03agr

Argus, Reili 2004. Eesti keele käändesüsteemi omandamine: esimestest sõnadest miniparadigmadeni [‘Acquisition of the Estonian case system: From first words to mini-paradigms’]. – Emakeele Seltsi aastaraamat, 49 (2003), 23–48.

Argus, Reili 2008. Eesti keele muutemorfoloogia omandamine [‘Acquisition of morphology in Estonian’]. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 19. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. http://www.digar.ee/id/nlib-digar:14424 (29.6.2018).

Argus, Reili 2009. The early development of case and number in Estonian. – Ursula Stephany, Maria D. Voeikova (Eds.), Development of Nominal Inflection in First Language Acquisition. A Cross-Linguistic Perspective. Berlin: Mouton de Gruyter, 111–152.

Bello, Arianna; Onofrio, Daniela; Remi, Lorena; Caselli, Cristina 2018. Prediction and persistence of late talking: A study of Italian toddlers at 29 and 34 months. – Research in Developmental Disabilities, 74 (2), 40–48. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.02.006

De Houwer, Annick 2006. Bilingual language development. Early years. – Keith Brown (Ed.), Encyclopedia of Language & Linguistics. Elsevier, 780–786.

Everitt, Andrea; Hannaford, Philip; Conti-Ramsden, Gina 2013. Markers for persistent specific expressive language delay in 3–4-year-olds. – International Journal of Language & Communication Disorders, 48 (5), 534–553. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12028

Gathercole, Virginia C. M. 2007. Miami and North Wales, so far and yet so near: A constructivist account of morphosyntactic development in bilingual children. – The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10 (3), 224–247. https://doi.org/10.2167/beb442.0

Hallap, Merit; Padrik, Marika; Raudik, Signe 2019 (ilmumas). 3–4-aastaste laste kõne test [‘Language test for 3–4-year-olds’].

Hassinen, Sirje 2002. Simultaaninen kaksikielisyys: läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain [‘Simultaneous bilingualism: Closely related languages Estonian and Finnish side by side’]. Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 43. Oulu: Oulu University Press. http://herkules.oulu.fi/issn03553205/ (17.6.2018).

Hoff, Erika; Welsh, Stephanie; Place, Sylvia; Ribot, Krystal M. 2014. Properties of dual language input that shape bilingual development and properties of environments that shape dual language input. – Theres Grüter, Johanne Paradis (Eds.), Input and Experience in Bilingual Development. Trends in Language Acquisition Research 13. John Benjamins, 119–140. https://doi.org/10.1075/tilar.13.07hof

Korpilahti, Pirjo; Kaljonen, Anne; Jansson-Verkasalo, Eira 2016. Population-based screening for language delay: Let’s talk STEPS study. – Psychology, 7 (2), 205–214. https://doi.org/10.4236/psych.2016.72023

Nicoladis, Elena; Palmer, Andrea; Marentette, Paula 2007. The role of type and token frequency in using past tense morphemes correctly. – Developmental Science, 10 (2), 237–254. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2007.00582.x

Padrik, Marika 2016. Spetsiifiline kõnearengu puue [‘Specific developmental language disorder’]. – Marika Padrik, Merit Hallap (Toim.), Kommunikatsioonipuuded lastel ja täiskasvanutel: märkamine, hindamine, teraapia. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 357–394.

Padrik, Marika; Hallap, Merit; Raudik, Signe 2016. 3–4aastaste eesti laste kõne grammatiline profiil [‘Grammatical profile of three- to four-year-old Estonian children’]. – Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (2), 30−59. https://doi.org/10.12697/eha.2016.4.2.03

Paradis, Johanne 2010. Bilingual children’s acquisition of English verb morphology: Effects of language exposure, structure complexity, and task type. – Language Learning, 60 (3), 651–680. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2010.00567.x

Rescorla, Leslie; Roberts, Julie 2002. Nominal versus verbal morpheme use in late talkers at ages 3 and 4. – Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 45 (6), 1219–1231. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2002/098)

Rescorla, Leslie 2011. Late talkers: Do good predictors of outcome exist? – Developmental Disabilities Research Reviews, 17 (2), 141–150. https://doi.org/10.1002/ddrr.1108

Rescorla, Leslie; Turner, Hannah L. 2015. Morphology and syntax in late talkers at age 5. – Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58 (2), 434–444. https://doi.org/10.1044/2015_JSLHR-L-14-0042

Rice, Mabel; Taylor, Catherine L.; Zubrick, Stephen R. 2008. Language outcomes of 7-year-old children with or without a history of late language emergence at 24 months. – Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51 (2), 394–407. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2008/029)

Rätsep, Huno 1978. Eesti keele lihtlausete tüübid [‘The types of simple sentences in Estonian’]. Tallinn: Valgus.

Thordardottir, Elin 2014. The typical development of simultaneous bilinguals: Vocabulary, morphosyntax and language processing in two age groups of Montreal preschoolers. – Theres Grüter, Johanne Paradis (Eds.), Input and Experience in Bilingual Development. Trends in Language Acquisition Research 13. John Benjamins, 141–160. https://doi.org/10.1075/tilar.13.08tho

Unsworth, Sharon 2013. Current issues in multilingual first language acquisition. – Annual Review of Applied Linguistics, 33 (3), 21–50. https://doi.org/10.1017/S0267190513000044

Vihman, Marilyn May 1982. The acquisition of morphology by a bilingual child: A whole-word approach. – Applied Psycholinguistics, 3 (2), 141–160. https://doi.org/10.1017/S0142716400006676

Vihman, Marilyn May; Vija, Maigi 2006. The acquisition of verbal inflection in Estonian. – Natalia Gagarina, Insa Gülzow (Eds.), The Acquisition of Verbs and Their Grammar: The Effect of Particular Languages. Studies in Theoretical Psycholinguistics. Dordrecht: Springer, 269–295.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa15.03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Merit Hallap, Marika Padrik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563