Ruumilise keele mehhanismid ja võimalused mõiste KÄSI väljendamisel

Silvi Tenjes

Abstract


Artiklis vaadatakse, milline on mõiste KÄSI väljendite variatiivsus Eesti kultuuriruumis. Eesmärgiks on uurida eestikeelseid fraseoloogilisi väljendeid ja väljendverbe lekseemiga käsi, et leida, milliseid ruumisuhteid käe-väljendid representeerivad, kuidas on toimunud metafoorne projektsioon ning milline on sealjuures olnud kohakäändeline representatsioon. Uurimistöö teoreetiline raamistus on seotud S. C. Levinsoni seisukohtadega keelest ja kultuurist (Levinson 2000, 2001) ning C. Sinha käsitlustega inimese sümboliseerimisvõimest, tema kultuurilis-kognitiivsetest skeemidest ning inimese bioloogilisest ja kultuurilisest arengust (Sinha 1999, Sinha, Jensen de López 2000), samuti G. Lakoffi ja M. Johnsoni metafooriteooriaga (1980). Vaadatakse ka tähenduse grammatisatsiooni seoses sõna käsi kohakäändeliste fraasidega. Artiklis on esile toodud varasemaid somaatilise sõnavara uuringuid ning näidatud kaasaegsete seisukohtade seost eelnevatega.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.18

Keywords


kognitiivne lingvistika; semantika; metafoorsus; ruumigrammatika; keel ja kultuur; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Silvi Tenjes

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563