Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 26 (2016) Adjectives co-occurring with the illative form of the MA-infinitive in Finnish and Estonian Abstract   PDF
Petra Hebedová
 
No 19 (2010) Adjektiivide tajumine ja õpetamine Abstract   PDF
Heinike Heinsoo
 
No 24 (2014) Adverbi sisaldavate struktuuride tekstifunktsioonidest eesti ilukirjandus- ja õppijakeeles Abstract   PDF
Pille Eslon
 
No 28 (2018) Ahrensi õlgadel. Ahrensi ortograafia ajalooliselt ja tänapäeval Abstract   PDF
Mati Hint
 
No 33 (2023) Äidinkielen ja vieraan kielen opettajien käsityksiä lukustrategioiden opettamisesta ja oppimisesta Abstract   PDF
Mareen Patzelt
 
No 20 (2010) Aikuistunut julkaisu Details   PDF
Pirkko Muikku-Werner, Annekatrin Kaivapalu
 
No 25 (2015) Ajaloolisi, võrdlevaid ja korpuslingvistilisi vaateid soome-ugri keelte õppimisele ja mõistmisele Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Katre Õim
 
No 29 (2019) Akateemisen maahanmuuttajan suomen kielen taidon tarve työssä ja arjessa Abstract   PDF
Markku Nikulin
 
No 18 (2008) August Ahlqvist ja viron kieli Abstract   PDF
Hannu Remes
 
No 26 (2016) C1-tasemega eesti keele õppijate ja emakeelekõnelejate kirjaliku keelekasutuse võrdlus verbialguliste tetragrammide näitel Abstract   PDF
Kais Allkivi
 
No 30 (2020) Celebrating 35 years and 30 volumes of “Close Comparisons”. Memories of our past and of our dear colleagues, reflections on teaching, learning and understanding languages Details   PDF
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Hanna-Ilona Härmävaara, Raili Pool
 
No 22 (2012) Comparisons – old and new paths of contrastive linguistics Details   PDF
Pirkko Muikku-Werner, Jarmo Harri Jantunen, Annekatrin Kaivapalu
 
No 23 (2013) Corpus and language contact: Approaches to Finnish, Estonian, and learning them Details   PDF
Pirkko Muikku-Werner, Johanna Laakso, Katre Õim, Annekatrin Kaivapalu
 
No 24 (2014) Corpus, language, and linguistic practices Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu, Johanna Laakso, Kirsti Siitonen, Katre Õim
 
No 29 (2019) Deminutiivsete noomenite funktsionaalsusest vene ja eesti keeles mõningate Tšehhovi jutustuste ning nende tõlgete näitel Abstract   PDF
Sirje Kupp-Sazonov
 
No 22 (2012) Displaying knowledge in journalistic texts: A contrastive analysis of an evidential particle in Estonian and Finnish Abstract   PDF
Minna Jaakola
 
No 30 (2020) Eduard Ahrensin kielioppi ja suomalaiset Abstract   PDF
Hannu Remes
 
No 25 (2015) Eesti ja soome keele lauseehituse võrdlemisest 1980. ja 1990. aastail Abstract   PDF
Mati Erelt
 
No 31 (2021) Eesti ja vene õppekeelega kooliõpilaste kirjutamisoskus emakeele e-tasemetööde katsetuse tulemuste põhjal Abstract   PDF
Anne Uusen, Helin Puksand
 
No 31 (2021) Eesti keele A2–C1-taseme kirjalike tekstide võrdlev automaatanalüüs Abstract   PDF
Kais Allkivi-Metsoja
 
No 27 (2017) Eesti keele ja kultuuri õpetamisest Oulu ülikoolis Abstract   PDF
Heli Laanekask
 
No 26 (2016) Eesti keele kui teise keele kirjutamisprotsessi paranduste multidimensionaalne võrdlus keeleoskustasemeti Abstract   PDF
Olga Pastuhhova
 
No 25 (2015) Eesti keele lektorina Oulus Abstract   PDF
Valve-Liivi Kingisepp
 
No 22 (2012) Eesti kõrvallause kõneviiside vastetest ungari keeles Abstract   PDF
Tiina Rüütmaa
 
No 21 (2011) Eesti suulise keele korpus keeleõppedialoogide lähtematerjalina: telefonivestluste koostamine Abstract   PDF
Raili Pool, Andriela Rääbis, Lea Jürgenstein
 
No 32 (2022) Eesti vaatama-verbi ja selle vene ja ukraina vastete sihilisusest Abstract   PDF
Natalia Vaiss
 
No 18 (2008) Eestlased ja eesti keel Soomes Abstract   PDF
Kristiina Praakli
 
No 32 (2022) Emergent literacy of 5-year-old Estonian- and Russian-speaking Estonian children: What subskills are behind the differences? Abstract   PDF
Piret Soodla, Tiiu Tammemäe
 
No 17 (2006) Esipuhe Abstract   PDF
Annekatrin Kaivapalu, Külvi Pruuli
 
No 17 (2006) Et-komponentlause peaverbide funktsioonid eestikeelses vestluses 2: mõtlema Abstract   PDF
Tiit Hennoste
 
1 - 30 of 233 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>