Deminutiivsete noomenite funktsionaalsusest vene ja eesti keeles mõningate Tšehhovi jutustuste ning nende tõlgete näitel

Sirje Kupp-Sazonov

Abstract


Uurimus keskendub deminutiividele eesti ja vene keeles. Venekeelsete lähtetekstide ja nende eestikeelsete tõlgete analüüsist nähtub, et deminutiividega saab väljendada mitmeid erinevaid tähendusi (objektide mõõtmeid, elusolendite väiksust, hellitavat/halvustavat suhtumist jne). Kõrvutamiseks on valitud ühest küljest deminutiivide moodustusviiside ja kasutusvõimaluste poolest rikas vene keel ning teisest küljest eesti keel, kus nende vormide tuletus- ja esinemissagedus on silmnähtavalt tagasihoidlikumad. Sellest hoolimata näib, et isegi kui eesti keeles on vähem tavaks deminutiive tuletada ja kasutada, siis tähenduste spekter on vene keele omaga suuresti kattuv. Lähtekeele lausete kõrvutamisel sihtkeele vastetega ilmneb, et harvad pole juhud, mil tõlkijad on üritanud deminutiivi puudumist teiste vahenditega kompenseerida, mis tõestab, et ka tõlkes on peetud oluliseks originaalteksti deminutiivi funktsiooni võimaluse piires säilitada.

Keywords


kontrastiivgrammatika; deminutiivid; tõlkimine; vene keel; eesti keel

Full Text:

PDF

References


al-Ghazalli, Mehdi F. 2012. Diminutives in Arabic-to-English translation. – Babel 58 (4), 395−407.

Argus, Reili 2008a. Eesti keele muutemorfoloogia omandamine [‘Acquisition of Estonian Morphology’]. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 19. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Argus, Reili 2008b. Kuidas eesti laps vormimoodustuse omandab [‘Acquisition of Estonian morphology’]. – Oma Keel 1, 16−26.

Azarova 2011 = Лариса Азарова. Язык произведений А. П. Чехова [‘The language of the works A. Chekhov’]. – Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. Вып. 1. Таганрог, 83–86.

Bagasheva-Koleva, Mariya 2016. On the category of diminutiveness in English, Russian and Bulgarian. – International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” 2 (6), 4, 7−10. http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/284.pdf (12.2.2019).

Biały, Paulina 2015. Polish and English diminutives in Literary Translation: Pragmatic and Cross-Cultural Perspectives. Praca doktorska. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Bosanac, Siniša, Dora Lukin, Petra Mikolić 2009. A Cognitive Approach to the Study of Diminutives: The Semantic Background of Croatian Diminutives. Zagreb.

Bratus, Boris 1969. The Formation and Expressive Use of Diminutives. Studies in the Modern Russian Language 6. Cambridge: Cambridge University Press.

Böhmerová, Ada 2011. Suffixal Diminutives and Augmentatives in Slovak: A Systemic View with Some Cross-Linguistic Considerations. – Lexis 6: Diminutives and Augmentatives in the Languages of the World. http://lexis.univ-lyon3.fr/IMG/pdf/Lexis_6.pdf (12.2.2019).

Chamonikolasová, Jana, Jiří Rambousek 2007. Diminutive Expressions in Translation: A Comparative Study of English and Czech. – Belgian Journal of Linguistics 21 (1), 37–52.

Denissova 2013 = Ирина Денисова. Отражение гендерной принадлежности переводчика при переводе художественного произведения [‘Reflection of the Translator’s Gender in Translation’]. – Вестник Челябинского государственного университета. Серия “Филология. Искусствоведение”. Челябинск: Челябинский государственный университет, 48–51.

Dressler, Wolfgang, Merlini Barbaresi 1994. Morphopragmatics: Diminutives and Intensifiers in Italian, German, and other Languages. Berlin: Mouton de Gruyter.

Efremova 2000 = Татьяна Ефремова. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный [‘New explanatory derivation Russian dictionary’]. Москва: Русский язык. https://www.efremova.info/ (12.2.2019).

EKG 1995 = Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare. Eesti keele grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodustus [‘The Grammar of the Estonian Language I: Morphology. Word-formation’]. Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut. Tallinn.

EKK 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat [‘The handbook of Estonian’]. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

EKSS 2009 = Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis, Ülle Viks, Piret Voll. Eesti keele seletav sõnaraamat 1–6 [‘Explanatory dictionary of Estonian’]. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Fufajeva 2017 = Ирина Фуфаева. Экспрессивные диминутивы в условиях конкуренции с нейтральными существительными (на материале русского языка) [‘Expressive diminutives in competition with neutral nouns (on the material of the Russian language)’]. Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности. Москва: РГГУ. http://www2.rsuh.ru/binary/object_25.1524220762.60183.PDF (12.2.2019).

Gadžijeva 2014 = Нинель Гаджиева. Особенности языка произведений А. П. Чехова [‘Language features works by Anton Chekhov’]. – Социосфера 54 (4). Наука, 54–57.

Galkina-Fedoruk 1960 = Евдокия Галкина-Федорук. О языке А. П. Чехова [‘A. Chekhov’s Language’]. – РЯШ 1, 2–9.

Golušin 2018 = Иван Голушин. Диминутив как носитель эмотивного значения: проблема перевода [‘Diminutive emotive meaning as a translation problem’]. –Вестник Череповецкого государственного университета 83 (2), 70–76.

Jurafsky, Daniel 1996. Universal tendencies in the semantics of the diminutive. – Language 72 (3), 533–578.

Kasik, Reet 2004. Eesti keele sõnatuletus [‘Derivation in Estonian’]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kasik, Reet 2009. Eesti keele sõnatuletus [‘Derivation in Estonian’]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kasik, Reet 2015. Sõnamoodustus [‘Word-Formation’]. Eesti keele varamu 1. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kehayov, Petar, Rogier Blokland 2006. Mittesufiksaalne deminutiivituletus eesti keeles [‘Non-suffixal diminutive derivation in Estonian’]. – Emakeele Seltsi aastaraamat 52, 87–124.

Kerge, Krista 1991. Morfopragmaatilised seigad eesti tuletuses [‘Morphopragmatic matters in Estonian derivation’]. – Jaan Õispuu, Krista Kerge (Toim.). Eesti keele ja kirjanduse kateedri töid II. Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Instituut, 26–29.

Kozlovskaja 1992 = Татьяна Козловская. Хочу сказать о языке сахарном, сладеньком, сусальном [‘I want to tell about the language of sugar, sweet, sugar-sweet’]. –Русская речь 3, 55–57.

Koževnikova 2011 = Наталья Кожевникова. Стиль Чехова [‘The style of Chekhov’]. Москва: Издательский центр.

Kupp-Sazonov, Sirje 2013. Grammatiline sugu – tõlkija sõber või vaenlane? [‘Grammatical gender – translator’s friend or enemy?’]. – Paar sammukest. XXVIII Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2011. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 103–126.

Kupp-Sazonov, Sirje 2018. Kas mehed ja naised tõlgivad tõepoolest erinevalt? Aleksei Tolstoi jutustuse “Kuldvõtmeke ehk Buratino seiklused” nelja eestinduse näitel [‘Do women and men really translate differently? Four Estonian translations of A. Tolstoy’s story “The Golden Key, or the Adventures of Buratino”’]. – Keel ja Kirjandus 6, 453–471.

Kuzmenkova 2007 = Валентина Кузьменкова. Диминутив как средство выражения имплицитных смыслов высказывания [‘Diminutive as a means of expressing the implicit meanings of a statement’]. – В. В. Красных, А. И. Изотов (Pед.). Язык, сознание, коммуникация Вып. 34. Москва, 38–45.

Kuznetsov 2014 = Сергей Кузнецов. Большой толковый словарь русского языка [‘Great explanatory dictionary of the Russian language’]. http://gramota.ru/slovari/info/bts/ (12.2.2019).

Kuusik, Katre 2016. Los diminutivos en español y la traducción de ellos al estonio. Tesina de grado. [‘Diminutives in Spanish and their translation into Estonian’]. BA theses. Tartu. http://hdl.handle.net/10062/51917 (12.2.2019).

Lockyer, Dorota 2012. Such a tiny little thing: Diminutive meanings in Alice in Wonderland as a comparative translation study of English, Polish, Russian and Czech – Verges: Germanic & Slavic Studies in Review 1 (1), 10–23.

Menkova 2010 = Нелли Менькова. Русские диминутивы в английском переводе романа М. А. Булгакова “Мастер и Маргарита” [‘The Russian diminutives in English translation of the novel by M. A. Bulgakov “The Master and Margarita”’]. – Ярославский педагогический вестник 1 (3). Ярославль, 174–179.

Menkova 2014 = Нелли Менькова. Диминутивная форма как способ обозначения пола лица [‘A diminutive form as a way to denote the person’s gender’]. – Ярославский педагогический вестник 1 (1). Ярославль, 93–98.

Mintsys, Ella, Yuliya Mintsys 2015. Theoretical principles of researching diminutive. – Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 2 (2–3), 29–35. http://dx.doi.org/10.15330/jpnu.2.2-3.29-35

Mägiste, Julius 1928. oi-, ei-deminutiivid läänemeresoome keeltes. Läänemeresoome nominaaltuletus I [‘oi-, ei-diminutives in the Balto-Finnic languages’]. Acta et Comentationes Universitatis Tartuensis B 12/2. Tartu: [Tartu Ülikool].

Mägiste, Julius 1929. Eesti -ss-aineselisest deminutiivsuffiksist [‘Estonian -ss-diminutive suffix’]. – Eesti Keel 3–4, 69–75.

Orusalu, Silja 1996. Lastega suhtlemise erisõnavara [‘Special vocabulary of Estonian child adjusted speech’]. Diplomitöö käsikiri Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis.

Pajusalu, Renate, Virve Vihman, Birute Klaas, Karl Pajusalu 2010. Eestlaste ja venelaste suhtluskäitumine: sina, teie ja keegi veel [‘Politeness behavior among Estonians and Russians: Formal and informal second person and the third person’]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 6, 207–224. https://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.13

Protassova 2001 = Екатерина Протасова. Роль диминутивов в современном русском языке [‘The role of diminutives in Modern Russian’]. – Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Tartu, 72–88.

Rezanova 1996 = Зоя Резанова. Функциональный аспект словообразования: Русское производное имя [‘Functional aspect of word formation: Russian derivative noun’]. Томск: Издательство Томского университета.

Samma, Otto 1954. Tüüpilistest puudustest ja vigadest proosa tõlkimisel vene keelest eesti keelde [‘Typical shortcomings and mistakes in translating prose from Russian into Estonian’]. – Looming 3, 348–358.

Schneider, Klaus 2003. Diminutives in English. Max Niemeyer Verlag Gmbh.

Spiridonova 1999 = Нина Спиридонова. Русские диминутивы: проблемы образования и значения [‘Russian diminutives: Problems of formation and semantics’]. – Известия АН. Серия литературы и языка 58 (2), 13–22.

Šeidajeva 1998 = Светлана Шейдаева. Категория субъективной оценки в русском языке [‘The category of subjective assessment in Russian’]. Нижний Новгород. Ижевск. http://cheloveknauka.com/v/554211/a?#?page=1 (12.2.2019).

Zemskaja 1981 = Елена Земская. Русская разговорная речь. Словообразование. Синтаксис [‘Russian spoken language. Word formation. Syntax’]. Москва.

Toomejõe, Heidi 2008. Hinnanguline sõnavara noortekeeles [‘Expressive vocabulary in the youth language’]. – Akadeemiake: õpilaste teadusajakiri, 35–60.

Tšervenkova 1961 = Ирина Червенкова. О лексикализации уменьшительных существительных в современном русском языке [‘On the lexicalization of diminutive nouns in Modern Russian’]. – Научные доклады высшей школы. Филологические науки 2, 49–59.

Tšervenkova 1965 = Ирина Червенкова. К вопросу об уменьшительных существительных в русском языке [‘On the diminutive nouns in Russian’]. –Научные доклады высшей школы. Филологические науки 1, 140–151.

Ušakov 2008 = Дмитрий Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка [‘Great explanatory dictionary of the modern Russian language’]. https://ushakovdictionary.ru/ (12.2.2019).

Vaigla 1977 = Эда Вайгла. Деминутивы эмоциональной окраски в русском и эстонском языках [‘Emotional diminutives in Russian and Estonian’]. – Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по русской и славянской филологии XXVII. Серия лингвистическая. Тарту, 3–41.

Vainik, Ene 2012. Eesti keele sõnavara afektikalduvus ja mis sellega peale hakata [‘Bias of affect in Estonian lexis and what to do with it’]. – Keel ja Kirjandus 8–9, 644–657.

Vare, Silvi 1981. Nimisõnaliited tänapäeva eesti kirjakeeles [‘Noun suffixes in Modern Estonian’]. Tallinn: Valgus.

Vare, Silvi 1994. Nimi- ja omadussõnatuletus tänapäeva eesti kirjakeeles [‘Derivation of nouns and adjectives in Modern Estonian’]. Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 6. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

VKAG I 1980 = Русская грамматика 1 [‘Russian grammar’]. Н. Ю. Шведова (Гл. ред.). Москва: Наука.

Väljataga, Märt 2015. Tõlkida värssi [‘On the translation of verse’]. – Tõlkija hääl. Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni aastaraamat. Tallinn, 47–63.

Vaffa 2013 = Эльвия Ваффа. Особенности диминутивных образований в ранних рассказах А. П. Чехова [‘Features of diminutive formations in the early stories of A. Chekhov’]. Воронеж: Воронежский государственный университет.

Vaffa & Kovaljov 2013 = Эльвия Ваффа, Геннадий Ковалев. Обозначение людей диминутивной лексикой в ранних рассказах А. П. Чехова [‘Designation of people by diminutive vocabulary in the early stories of A. Chekhov’]. – Вестник Воронежского государственного университета. Филология и журналистика 2, 116–119.

Wierzbicka, Anna 1984. Diminutives and depreciatives: semantic representation for derivational categories. – Quaderni di Semantica 5 (1), 123–130.

Wierzbicka, Anna 1992. Personal Names and Expressive Derivation – Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. New York: Oxford University Press, Inc.

Õim, Asta 2003. Kuidas vanasti lapsi hellitati [‘How they used to pamper children’]. – Oma Keel 1, 38–41.




DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV29.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Sirje Kupp-Sazonov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290