Keeleressursside loomise ja kasutamisega seonduvaid isikuandmete kaitse küsimusi

Aleksei Kelli, Kadri Vider, Irene Kull, Triin Siil, Krister Lindén, Arvi Tavast, Age Värv, Carri Ginter, Einar Meister

Abstract


Kui keeleressursside autoriõiguslikke küsimusi on eelnevalt põhjalikult uuritud, siis isikuandmete kaitse temaatika keeleressursside kontekstis on suurelt osalt katmata. Teema on aktuaalne, sest 25. mail 2018 hakatakse kohaldama EL-i isikuandmete kaitse üldmäärust. Käesolevas artiklis analüüsitakse isikuandmete kaitse küsimusi keeleressursside loomisel ja kasutamisel teadustöö eesmärgil kahes kontekstis: 1) andmesubjekt ehk isik, kelle andmed keeleressursis sisalduvad, on andnud oma andmete töötlemiseks nõusoleku; 2) nõusolekut ei ole ning isikuandmete töötlemine toimub teadustöö erandi alusel. Artiklis analüüsitakse keeleressursside loomisel kasutuses olevaid nõusolekuvorme ning tehakse ettepanekuid, kuidas keeleressursside kontekstis isikuandmete kaitse regulatsiooni järgida.

***

Data protection issues relating to the development and utilisation of language resources

Copyright issues related to language resources have received considerable attention. Personal data protection in the field of language research is an area which is not thoroughly explored yet. This topic is very relevant since the General Data Protection Regulation is applicable from 25 May 2018. The authors analyse the issues relating to personal data protection in the context of the development and utilization of language resources. Firstly, the authors analyse the cases where there is a consent which allows processing of personal data to develop and use language resources for research purposes. Secondly, the processing of personal data without consent for language research purposes is explored. The article is meant to provide practical information to language research community and create a foundation for further discussion.


Keywords


language resources, personal data protection, processing personal data for research purposes, consent for processing personal data

Full Text:

PDF

References


Chassang, Gauthier 2017. The impact of the EU general data protection regulation on scientific research. – Ecancer, 11, 709. https://doi.org/10.3332/ecancer.2017.709

Ginter, Carri 2006. Constitutional Review and EC Law in Estonia. – European Law Review, 31 (6), 912–923.

Jents, Liina; Kelli, Aleksei 2014. Legal Aspects of Processing Personal Data in Development and Use of Digital Language Resources: the Estonian Perspective. – Jurisprudence, 21 (1), 164–184. https://doi.org/10.13165/JUR-14-21-1-08

Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Pisuke, Heiki; Lindén, Krister 2016a. Digitaalsete keeleressursside loomist ja kasutamist määrav õiguslik raamistik Eestis ja selle ühildumine CLARIN-i infrastruktuuriga [‘Regulatory framework determining the development and utilization of digital language resources in Estonia and its compatibility with CLARIN infrastructure]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 12, 81−98. https://doi.org/10.5128/ERYa12.05

Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Pisuke, Heiki; Siil Triin 2016b. Constitutional Values as a Basis for the Limitation of Copyright within the Context of Digitalization of the Estonian Language. – Collection of Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia “Constitutional Values in Contemporary Legal Space”, Riga, 16–17 November, 2016, 126–139. https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Book_Juristu_6_konf_II-dalja.pdf#page=126 (23.10.2017).

Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Lindén, Krister 2015. The Regulatory and Contractual Framework as an Integral Part of the CLARIN Infrastructure. – 123: Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14–16, 2015, Wroclaw, Poland. Koenraad De Smedt (Ed.), Linköping Electronic Conference Proceedings. Linköping: Linköping University Electronic Press, 13−24. http://www.ep.liu.se/ecp/article.asp?issue=123&article=002 (3.10.2017).

Kelli, Aleksei; Tavast, Arvi; Pisuke, Heiki 2012. Copyright and Constitutional Aspects of Digital Language Resources: The Estonian Approach. – Juridica International, 19, 40–48. http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2012_1_40.pdf (3.10.2017).

Lewis, David; Moorkens, Joss; Fatema, Kaniz 2017. Integrating the Management of Personal Data Protection and Open Science with Research Ethics. – Proceedings of the First Workshop on Ethics in Natural Language Processing, 60–65. http://www.ethicsinnlp.org/workshop/pdf/EthNLP07.pdf (15.11.2017).

Macenaite, Milda; Kosta, Eleni 2017. Consent for processing children’s personal data in the EU: following in US footsteps? – Information & Communications Technology Law, 26 (2), 146–197. https://doi.org/10.1080/13600834.2017.1321096

Magnusson Sjöberg, Cecilia 2017. Scientific Research and Academic e-Learning in Light of the EU’s Legal Framework for Data Protection. – Marcelo Corralse, Mark Fenwick, Nikolaus Forgó (Eds.), New Technology, Big Data and the Law. Singapore: Springer Nature, 43–63. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5038-1

Oksanen, Ville; Lindén, Krister; Westerlund, Hanna 2010. Laundry Symbols and License Management: Practical Considerations for the Distribution of LRs based on experiences from CLARIN. http://hdl.handle.net/10138/29359

Pormeister, Kärt 2017a. Genetic data and the research exemption: is the GDPR going too far? – International Data Privacy Law, 7 (2), 137–146. https://doi.org/10.1093/idpl/ipx006

Pormeister, Kärt 2017. Informed consent to sensitive personal data processing for the performance of digital consumer contracts on the example of “23andMe”. – Journal of European Consumer and Market Law, 1, 17–23.

Tavast, Arvi; Pisuke, Heiki; Kelli, Aleksei 2013. Õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused keeleressursside arendamisel [‘Legal challenges and possible solutions in developing language resources]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 317–332. https://doi.org/10.5128/ERYa9.20

Varul, Paul; Kull, Irene; Kõve, Villu; Käerdi, Martin; Sein, Karin 2016. Võlaõigusseadus I. Üldosa (§§ 1-207). Komm vlj. Tallinn: Juura.

Vider, Kadri; Kelli, Aleksei; Pisuke, Heiki; Mõtsküla, Peeter P.; Tuulik, Triin 2013. Keeleressursside litsentsimise õiguslikke küsimusi [‘Legal considerations in licensing language resources’]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 333–347. https://doi.org/10.5128/ERYa9.21

Zimmer, Michael 2010. “But the data is already public”: on the ethics of research in Facebook. – Ethics and Information Technology, 12 (4), 313–325. https://doi.org/10.1007/s10676-010-9227-5
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa14.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Aleksei Kelli, Kadri Vider, Irene Kull, Triin Siil, Krister Lindén, Arvi Tavast, Age Värv, Carri Ginter, Einar Meister

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563