Teel sihtkeelepärase keelekasutuse poole: vene- ja soomekeelsete eesti keele õppijate kirjaliku keelekasutuse dünaamika A2- ja B1-tasemel

Pille Eslon, Annekatrin Kaivapalu

Abstract


Artikkel käsitleb vene- ja soomekeelsete õppijate kirjalikku keelekasutust A2- ja B1-tasemel. Kahe õppijarühma eesti keele arengut võrreldakse omavahel emakeelekõnelejate keelekasutuse taustal. Käsitlus põhineb Eesti vahekeele korpuse tekstide sagedasemate ühesuguse morfoloogilise struktuuriga keelekasutusmustrite analüüsil. Uurimistulemustest nähtub, et kahe eri emakeelega õppijate rühma keelekasutus areneb A2-tasemelt B1-tasemele liikudes paljuski sarnaselt, kuid samas on nii mustrite esinemuse kui ka leksikaalgrammatilise varieerumise dünaamikas olulisi kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid erinevusi. Venekeelsete õppijate tekstides kasvab B1-tasemel hüppeliselt nii mustrite koguarv kui ka statistiliselt oluliste mustrite arv ja osakaal, kuid sellega ei kaasne mustrite rühmade olulist laienemist ega sõnavara märkimisväärset mitmekesistumist. Soomekeelsete õppijate kirjutistes seevastu kasvab statistiliselt oluliste mustrite osakaal sujuvalt, kuid samas toimub vähemate mustrite alusel õppija sõnavara intensiivne laienemine.

***

"Towards target-like language use: Russian and Finnish learners’ dynamics of written Estonian on A2- and B1-level"Keywords


õppijakeel; kirjalikud tekstid; kontrastiivanalüüs; keelekasutusmustrid; varieerumine; eesti keel; vene keel; soome keel; learner language; written texts; morphosyntactical patterns; variation; Estonian; Russian; Finnish

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV30.01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Pille Eslon, Annekatrin Kaivapalu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290