Healthcare professionals on the move: Investing in learning a new language for work

Nóra Schleicher, Minna Suni

Abstract


This article investigates the interrelationship of migration and language in the context of the migration experience of healthcare workers migrating from Hungary to Finland and Sweden and becoming speakers of Finnish or Swedish in the process. A nexus analytical approach is applied in studying the investment of the healthcare workers in learning a new language for work. The analysis is based on interviews made with individuals either participating in or facilitating labour migration. The findings show that the investment in learning a new language in a labour migration context is intertwined with the migration decision itself, and the migrants usually realise a return on this investment while becoming legitimate second language speakers and community members. Individual life histories, global recruitment practices, language policies and language ideologies influence the process. The communicative situations at the workplace play a crucial role in reconstructing professional identities in this context.

***

Terveydenhuollon ammattilaiset liikkeellä: työssä tarvittavan kielen oppimiseen investoiminen

Artikkelissa tarkastellaan maahanmuuton kielikysymyksiä Unkarista Suomeen ja Ruotsiin työllistyneiden terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta. Neksusanalyyttisessä viitekehyksessä tutkitaan sitä investointia, jonka nämä työntekijät tekevät oppiakseen uutta, työssä tarvitsemaansa kieltä eli suomea tai ruotsia. Tutkimusasetelma on pitkittäinen, ja analyysi perustuu terveydenhuollon ammattilaisten sekä muutamien kielikoulutuksesta ja rekrytoinnista vastaavien henkilöiden haastatteluihin. Kirjoittajat aloittivat omat tutkimuksesta itsenäisesti mutta yhdistivät voimansa ennen toista aineistonkeruukierrosta. Tämän myötä analyysissa voitiin kattaa useampia kulttuurisia ja ajallisia ulottuvuuksia. Kaiken kaikkiaan kahdeksalle vuodelle yltävä ajanjakso avaakin näkymiä niin valmistautumisvaiheeseen ja kaikkiin niihin pelkoihin ja toiveisiin, joita kuviteltuun tulevaisuuteen liittyy, kuin myös muuton jälkeiseen elettyyn todellisuuteen kahdessa eri Pohjoismaassa ja toisella kielellä työskentelyyn siellä. 

Tulokset osoittavat, että suomen tai ruotsin kielen oppimiseen investoiminen kietoutuu tiiviisti maastamuuttopäätökseen. Investoinnin mielekkyys puolestaan todentuu sen myötä, kun legitiimi asema toisen kielen käyttäjänä ja yhteisön jäsenenä vähitellen saavutetaan. Niin aiemmat elämänkokemukset, kansainväliset rekrytointikäytänteet, kielipoliitikka kuin kieli-ideologiatkin vaikuttavat prosessiin. Esimerkiksi aiemmat työolot ja kokemukset kansainvälisestä liikkuvuudesta sekä lähtömaassa tarjottava maksuton kielikoulutus vaikuttavat ratkaisevasti muuttopäätökseen. Sekä viralliset että käytännön ammatillisessa arjessa koetut kielitaitovaatimukset ovat niin ikään merkittäviä tekijöitä: stressiä ja riittämättömyyden tunteita koetaan etenkin alussa jopa siinä määrin, että osa päätyy luovuttamaan. Toisaalta työskentely toisella kielellä käy koko ajan sujuvammaksi; tietoisuus oman kielitaidon kehittymisestä ja kollegoilta eri tilanteissa saatu kielellinen tuki koetaan erityisen merkityksellisiksi. Työpaikan vuorovaikutustilanteet ovatkin keskeisesti muovaamassa yksilöiden ammatti-identiteettiä työperusteisen maahanmuuton kontekstissa.


Keywords


labour migration; second language; investment; working life; nexus analysis; Hungarian; Finnish; Swedish

Full Text:

PDF

References


Alexander, Jeoffrey C., Bernhard Giesen, Richard Munch, Neil J. Smelser 1987. The Micro Macro Link. Berkeley: University of California Press.

Allan, Kori, Bonnie McElhinny 2017. Neoliberalism, language and migration. – Suresh Canagarajah (ed.). The Routledge Handbook of Language and Migration. New York: Routledge, 79–101. https://doi.org/10.4324/9781315754512-5

Anderson, Benedict 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. New York: Verso.

Andersson, Helena 2010. Interkulturell kommunikation på ett svenskt sjukhus: Fallstudier av andraspråkstalare i arbetslivet [‘Intercultural communication at a Swedish hospital: Case studies of second language speakers in a workplace’]. Digitala skrifter från Nordiska språk 2. Uppsala: Uppsala universitet.

Baba, Marietta L., Carla Dahl-Jørgensen 2013. Language policy in practice: Re-bordering the nation. – International Migration 51 (2), 61–76. https://doi.org/10.1111/imig.12048

Busch, Brigitta 2017. Expanding the notion of the linguistic repertoire: On the concept of Spracherleben – the lived experience of language. – Applied Linguistics 38 (3), 340–358. https://doi.org/10.1093/applin/amv030

Bourdieu, Pierre 1991 [1982]. Language and Symbolic Power. Oxford: Polity Press.

Connell, John 2010. Migration and the globalization of health care. The health worker exodus? Cheltenham: Edward Elgar.

Darvin, Ron, Bonny Norton 2015. Identity and a model of investment in applied linguistics. – Annual Review of Applied Linguistics 35, 35–56. https://doi.org/10.1017/S0267190514000191

Duchêne, Alexandre, Melissa Moyer, Celia Roberts 2013. Introduction: Recasting Institutions and Work in Multilingual and Transnational Spaces. – Alexandre Duchêne, Melissa Moyer, Celia Roberts (eds.). Language, Migration and Social Inequalities: A Critical Sociolinguistic Perspective to Institutions and Work. Bristol: Multilingual Matters, 1–21. https://doi.org/10.21832/9781783091010-002

Goffman, Ervin 1983. The interaction order. – American Sociological Review 48 (1), 1–17. https://doi.org/10.2307/2095141

Guest, Greg, Kathleen MacQueen, Emily E. Namey 2012. Applied Thematic Analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781483384436

Gumperz, John J. 1992. Interviewing in Intercultural Situations. – Paul Drew, John Heritage (eds.). Talk at Work: Interaction in Institutional Settings. Cambridge: Cambridge University Press, 302–327.

Hárs, Ágnes, Dávid Simon 2016. A magyarországi orvosok külföldi munkavállalását befolyásoló tényezők [‘Factors constraining Hungarian doctors’ employment abroad’]. – Zsuzsa Blaskó, Károly Fazekas (eds.). Munkaerőpiaci tükör 2015. Budapest: MTA, 96–103. http://real.mtak.hu/37228/1/egyben.pdf (11.10.2021).

Haukilahti, Riitta-Liisa, Irma Virjo, Kari Mattila 2012. ETA-alueen ulkopuolella perustutkintonsa suorittaneiden lääkäreiden Suomeen tulon syyt, työllistyminen ja jatkosuunnitelmat [‘The reasons of doctors with basic qualifications from outside the EEA for coming to Finland, their employment and further plans’]. – Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 49, 13–30.

Heller, Monica, Sari Pietikäinen, Joan Pujolar 2018. Critical Sociolinguistic Research Methods: Studying Language Issues that Matter. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315739656

Kaelin, Lukas 2011. Care drain: The political making of healthworker migration. – Journal of Public Health Policy 32 (4), 489–498. https://doi.org/10.1057/jphp.2011.43

Kramsch, Claire 2013. Afterword. – Bonny Norton. Identity and Language Learning: Extending the Conversation. Bristol: Multilingual Matters, 192–201. https://doi.org/10.21832/9781783090563-010

Lane, Pia 2014. Nexus analysis. – Jan-Ola Östman, Jef Verschueren (eds.). Handbook of Pragmatics 18. Instalment. https://doi.org/10.1075/hop.18.nex1

Levitt, Peggy, Nina Glick Schiller 2004. Conceptualizing simultaneity: A transnational social field perspective on society. – The International Migration Review 38 (3), 1002–1039. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00227.x

Lundström, Catrin 2017. The white side of migration: Reflections on race, citizenship and belonging in Sweden. – Nordic Journal of Migration Research 7 (2), 79–87. https://doi.org/10.1515/njmr-2017-0014

MEC = Ministry of Education and Culture 2014. Kielitaidon määrittäminen sekä kielitaidon ja EU/ETA-alueen ulkopuolella hankitun koulutuksen täydentäminen terveysalalla [‘Assessing language skills and completing language skills and qualifications acquired outside the EU/EEA in healthcare professions’]. Reports 2014:5. Helsinki: MEC.

Ministry of Human Resources, Hungary 2018. http://www.enkk.hu/hmr/index.php/migracios-statisztikak/eves-statisztikak (1.4.2020).

Moyer, Melissa G. 2013. Language as a resource: Migrant agency, positioning and resistance in a health care clinic. – Alexandre Duchêne, Melissa Moyer, Celia Roberts (eds.). Language, Migration and Social Inequalities: A Critical Sociolinguistic Perspective on Institutions and work. Bristol: Multilingual Matters, 196–224. https://doi.org/10.21832/9781783091010-010

Newton, Jonathan, Ewa Kusmierczyk, 2011. Teaching second languages for the workplace. – Annual Review of Applied Linguistics 31, 74–92. https://doi.org/10.1017/S0267190511000080

NIHW = National Institute for Health and Welfare 2019. Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2019. Helsinki: National Institute for Health and Welfare.

Norton Peirce, Bonny 1995. Social identity, investment, and language learning. – TESOL Quarterly 29 (1), 9–31. https://doi.org/10.2307/3587803

Norton, Bonny 2016. Identity and language learning: Back to the future. – TESOL Quarterly 50 (2), 475–479. https://doi.org/10.1002/tesq.293

OECD 2019a. Recent Trends in International Migration of Doctors, Nurses and Medical Students. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5571ef48-en

OECD 2019b. Health Workforce Migration: Foreign-Trained Doctors by Country of Origin. https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=68336 (17.1.2021).

Paananen, Jenny 2019. Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla [‘Constructing Mutual Understanding in Multicultural Primary Care Consultations’]. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita 465. Turku: University of Turku.

Ruuska, Katharina 2020. At the Nexus of Language, Identity and Ideology: Becoming and Being a Highly Proficient Second Language Speaker of Finnish. JYU Dissertations 309. Jyväskylä: University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8366-6

Sarangi, Srikant 2009. On displacement and engagement: The embedding of applied linguistics and professional practice studies. – Journal of Applied Linguistics 6 (2), 191–215. https://doi.org/10.1558/japl.v6i2.27612

Scollon, Ron, Sue W.Scollon 2004. Nexus Analysis: Discourse and the Emerging Internet. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203694343

Seilonen, Marja, Minna Suni, Marita Härmälä, Reeta Neittaanmäki 2016. Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu terveydenhuollon alalla [‘Assessment of professional Finnish language proficiency in health sector’]. – Ari Huhta, Raili Hildén (eds.). Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 9. Jyväskylä: AFinLA, 110–141. https://journal.fi/afinla/article/view/60850

Socialstyrelsen 2017. Educated within EU or EEA. https://legitimation.socialstyrelsen.se/en/educated-within-eu-or-eea (17.1.2020).

Strömmer, Maiju 2016. Affordances and constraints: Second language learning in cleaning work. – Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication 35 (6), 403–427. https://doi.org/10.1515/multi-2014-0113

Strömmer, Maiju 2017. Work-related language learning trajectories of migrant cleaners in Finland. – Apples – Journal of Applied Language Studies 11 (4), 137–160. https://doi.org/10.17011/apples/urn.201712214863

Suni, Minna 2017. Working and learning in a new niche: Ecological interpretations of work-related migration. – Jo Angori, Meredith Marra,Janet Holmes (eds.). Negotiating Boundaries at Work: Talking and Transitions. Edinburgh: Edinburgh University Press, 197–215.

Tervola, Maija 2019. Maahanmuuttajalääkärien suomen kielen taito ja kielitaitotarpeet: Erityisalan kielitaidon näkökulma lääkärin työhön [‘Immigrant Physicians’ Finnish Language Skills and Language Needs: The Physician’s Work from the Perspective of Language Skills for Specific Purposes.] Tampere University Dissertations 92. Tampere: University of Tampere.

Thomas, Felicity (ed.) 2016. The Handbook of Migration and Health. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

van Lier, Leo 2004. Ecology and Semiotics of Language Learning: A Sociocultural Perspective. Boston: Kluwer Academic. https://doi.org/10.1007/1-4020-7912-5

Valvira 2017. Language requirements. National Supervisory Authority for Welfare and Health. http://www.valvira.fi/en/licensing/professional_practice_rights/language_requirements (17.1.2020).

Vartiainen, Päivi, Pirkko Pitkänen, Marjuja M. B. Asis, Pirjo Raunio, Marja Koskela 2016. From the Philippines to Finland: Nurses’ expectations and Finnish realities. – Journal of Population and Social Studies 24 (1), 30–46. https://doi.org/10.14456/jpss.2016.3

Virtanen, Aija 2017. The multivoicedness of written documentation: An international nursing student documenting in a second language. – European Journal of Applied Linguistics 5 (1), 115–140. https://doi.org/10.1515/eujal-2015-0015

Wallerstein, Immanuel 2004. World-systems analysis in world system history. – George Modelski (ed.). Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Paris: Eolss Publishers.

Weedon, Chris 1987. Feminist Practice and Poststructuralist Theory. Oxford: Basil Blackwell.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV31.06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Nóra Schleicher, Minna Suni

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290