Õppetegevuste haaravus, aktiivsus ja jõukohasus eesti keele kui teise keele täiskasvanute kursustel: õpetajate arvamuste analüüs

Mare Kitsnik, Katrin Mikk

Abstract


Artiklis vaadeldakse eesti keele kui teise keele õpetajate (n = 59) vastuseid küsitlusele täiskasvanute kursustel kasutatavate õppetegevuste, õppetöös esinevate probleemide ning heade kogemuste kohta. Õppetegevuste tõhusust analüüsitakse haaravuse, aktiivsuse ja jõukohasuse seisukohalt. Analüüsi põhjal tehakse ettepanekuid õppetegevuste arendamiseks.

***

Engagement, activity and affordability of learning activities in Estonian as a second language courses for adult learners. Analysis of teachers’ opinions

Estonian as a second language is mostly taught to adults in language courses. The courses are very popular among the target group, but the effectiveness of the courses is not always very high: a large part of those who have passed the course are unable to take the necessary language exam or use Estonian outside the classroom. The effectiveness of learning a second language depends on many factors, one of which is the teaching methodology used. Today, it is considered that there is no universal methodology, but effectiveness is ensured by the engagement, activity and affordability of learning activities for the target group (Dörnyei 1994; Richards 2006; Brophy 2016; Tomlinson 2010, 2012; Kitsnik 2020).

The methodology used in teaching Estonian as a second language for adult learners has not been scientifically researched so farThis article focuses on teachers’ assessment of the teaching activities used in their lessons. In order to obtain survey data, a survey was conducted among training companies approved by Keeleamet (the Language Board), Estonian language houses and teachers of the adaptation program. 59 teachers responded to the survey, 61% of whom have more than 10 years of teaching experience. The survey consisted of 35 questions (both multiple-choice and open-ended) on learning activities, problems and good practices used to develop listening, reading, speaking, writing, vocabulary and grammar skills.

In their opinion, teachers use quite authentic teaching materials, and different learning activities (Larsen-Freeman 2007). According to teachers, almost all of them who responded to the survey at least sometimes use gamification. The main problems were students’ fear of speaking Estonian (mentioned by 46% of respondents) and poor memorization of new words by students (also 46% of respondents). In addition the common problems were a shortage of good teaching texts (especially listening texts), the ambiguity of the volume of teaching grammar, the students’ insufficient learning habits and learning strategies, and the lack of language practice outside of lessons. The descriptions of good practices highlighted the importance of the interest and informativeness of the study texts and the usefulness of the activity, creativity, diversity and systematic nature of the tasks. 

The problems that have emerged point to the need to develop teaching methods for adult Estonian language courses. As follows, there would be a need for lesson surveys, student surveys and testing to obtain more detailed information on the impact of the content and format of learning activities from sources other than teachers. It would then be worthwhile experimenting with interventions in mainstream learning activities through a systematic curriculum based on modern language learning principles and successful experiences to date, focusing on finding solutions to the main problems that have arisen.


Keywords


second language learning; learning activities; language courses; engagement; activity; affordability; Estonian language; teise keele õpe; keelekursused; õppetegevused; haaravus; aktiivsus; jõukohasus; eesti keel

Full Text:

PDF

References


APA Dictionary of Psychology. https://dictionary.apa.org (19.2.2021).Brophy, Jere 2016. Kuidas õpilasi motiveerida. Käsiraamat õpetajatele [‘Motivating students to learn’]. Tallinn: Archimedes.

Brophy, Jere 2016. Kuidas õpilasi motiveerida. Käsiraamat õpetajatele [‘Motivating students to learn’]. Tallinn: Archimedes.

CEFR = Euroopa keeleõppe raamdokument. Õppimine, õpetamine ja hindamine [‘Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment’]. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium, 2007.

Demirezen, Mehmet 2011. The foundations of the communicative approach and three of its applications. – Journal of Language and Linguistic Studies 7 (1), 57–71.

Dewaele, Jean-Marc 2005. Investigating the psychological and the emotional dimensions in instructed language learning: Obstacles and possibilities. – The Modern Language Journal 89 (3), 367–380. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2005.00311.x

Dewaele, Jean-Marc 2015. On emotions in foreign language learning and use. – JALT 2015 Conference Article. The Language Teacher 39 (3), 13–15. https://doi.org/10.37546/JALTTLT39.3-3

Dörnyei, Zoltán 1994. Motivation and motivating in the foreign language classroom. – The Modern Language Journal 78 (3), 273–284. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1994.tb02042.x

Dörnyei, Zoltán, Tim Murphey 2003. Group Dynamics in the Language Classroom. Cambridge Language Teaching Library. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511667138

Eesti keele majad [‘Estonian Language Houses’]. https://www.integratsioon.ee/eesti-keele-majad (26.2.2021).

Eesti keele tasemeeksamid [‘Estonian language proficiency examinations’]. https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/ (26.2.2021).

Eksamistatistika [‘Statistics of the examinations’]. https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2020/12/EK_Statistika_2020.pdf (26.2.2021).

Ellis, Nick C. 2003. Constructions, chunking and connectionism: The emergence of second language structure. – C. J. Doughty, M. H. Long (eds.). The Handbook of Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell Publishing, 63–103.

Gardner, Robert C. 2007. Motivation and Second Language Acquisition. – Porta Linguarum 8, 9–20.

Hadfield, Jill 2010. Rühmadünaamika võõrkeeletunnis [‘Classroom Dynamics’]. Tallinn: Argo.

Harmer, Jeremy 2007. How to Teach English. Harlow: Pearson Education Ltd.

Housen, Alex, Folkert Kuiken, Ineke Vedder 2012. Complexity, accuracy and fluency. Definitions, measurement and research. – A. Housen, F. Kuiken, I. Vedder (eds.). Dimensions of L2 Performance and Proficiency; Complexity, Accuracy and Fluency in SLA. Language Learning & Language Teaching 32. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 1–20. https://doi.org/10.1075/lllt.32.01hou

INSA 2020. Integratsiooni Sihtasutuse aastaraamat 2019. https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/insa_aastaraamat_2019.pdf (26.2.2021).

Karm, Mari 2013. Õppemeetodid kõrgkoolis [‘Teaching methods in higher education’]. Tallinn: SA Archimedes. http://www.digar.ee/id/nlib-digar:121275

Keeleamet. https://www.keeleamet.ee/et (26.2.2021).

Kikas, Eve, Aaro Toomela (toim.) 2015. Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine [‘Learning and Teaching in the Third Stage. General Competences and Their Development’]. Tallinn: Eesti Ülikoolide Kirjastus.

Kitsnik, Mare 2008. Eesti keele õppekomplekt B1, B2 [‘Estonian language learning kit for B1, B2’]. Tallinn: Ilo

Kitsnik, Mare 2018. Iga asi omal ajal: eesti keele B1- ja B2-taseme verbikonstruktsioonid keeleoskuse arengu näitajana [‘All in good time: Estonian B1- and B2-level verbal constructions as indicators of the development of language proficiency’]. Dissertations on Humanities 43. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Kitsnik, Mare 2019. Eesti keele kui teise keele õppimine – kas raske töö või kerge lõbu? [‘Learning Estonian as a second language – hard work or easy fun?’] – Keel ja Kirjandus 1–2, 39–57.

Kitsnik, Mare 2020. Eesti keele kui teise keele õppematerjalide koostamise ja hindamise juhend [‘Guidelines for the preparation and assessment of teaching materials for Estonian as a second language’]. RITA-Ränne projekt. https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/oppem_koostamise_juhend.pdf (26.2.2021).

Kitsnik, Mare, Jelena Berezina 2021. Kas on olemas vähemotiveeritud ja nõrku õpperühmi? Mängustatud õppe mõjust õpilaste eesti keele kui teise keele kasutamisele kolmanda klassi näitel [‘The effect of gamified learning on the use of Estonian as a second language by third grade pupils’]. – Eesti Rakenduslingvistika aastaraamat 17.

Kitsnik, Mare, Pirgita-Maarja Hallas 2020. Mängustatud õppetegevuste mõju üheksanda klassi õpilaste suhtumisele eesti keele kui teise keele tundidesse [‘The effect of gamified learning activities on the attitudes of 9th grade pupils towards lessons of Estonian as a second language’]. – Eesti Rakenduslingvistika aastaraamat 16, 77–94. https://doi.org/10.5128/ERYa16.05

Kitsnik, Mare, Leelo Kingisepp 2006. Naljaga pooleks [‘Estonian language learning kit for elementary level’]. Tallinn: Iduleht.

Krull, Edgar 2018. Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat [‘Handbook of Pedagogical Psychology’]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kärtner, Piret 2000a. Lugemisoskuse arendamine. Keeleõpetaja metoodikavihik [‘Developing Reading Skills’]. Tallinn: Tea kirjastus.

Kärtner, Piret 2000b. Kuulamisoskuse arendamine. Keeleõpetaja metoodikavihik [‘Developing Listening Skills’]. Tallinn: Tea kirjastus.

Kärtner, Piret 2000c. Kõnelemisoskuse arendamine. Keeleõpetaja metoodikavihik [‘Developing Writing Skills’]. Tallinn: Tea kirjastus.

Larsen-Freeman, Diane 2007. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Mangus, Inga, Merge Simmul 2009. Tere [‘Estonian for beginners 0–A1’]. Tallinn: Kirjatark.

Mangus, Inga, Merge Simmul 2016. Tere jälle [‘Textbook of Estonian A1–A2 (B1)’]. Tallinn: Kirjatark.

Mangus, Inga, Merge Simmul 2020. Tere [‘Estonian for beginners 0–A1’]. Tallinn: Kirjatark.

Nordin, Razanawati, Lin Siew Eng 2017. Text-Selection for Teaching Reading to ESL Tertiary Students: A Study on Genre and Content Preferences. – International Journal of Instruction 10 (1), 71–84. https://doi.org/10.12973/iji.2017.1015a

Pesti, Mall 2016. E nagu Eesti [‘Estonian Textbook for Beginners’]. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus.

Pesti, Mall 2018. K nagu Kihnu [‘Estonian Textbook for B2’]. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus.

Richards, Jack C. 2006. Communicative Language Teaching Today. Cambridge: University Press.

Saar Poll 2013. Keeleõppe arendamise programmide mõju uuring [‘Study on the impact of language learning development programs’]. Tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed. Tallinn. http://hdl.handle.net/10062/40695

Sõnaveeb. https://sonaveeb.ee/ (19.2.2021).

Thornbury, Scott 2002. How to Teach Vocabulary. Harlow: Longman.

Thornbury, Scott 2019. Learning language in chunks. Part of the Cambridge Papers in ELT series. Cambridge: Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/elt/blog/wp-content/uploads/2019/10/Learning-Language-in-Chunks.pdf (19.2.2021).

Tomlinson, Brian 2010. Engaged to Learn Ways of Engaging ESL Learners. – Advances in Language and Literary Studies 1 (1), 29–55. https://doi.org/10.7575/aiac.alls.v.1n.1p.29

Tomlinson, Brian 2012. Materials development for language learning and teaching. – Language Teaching 45 (2), 143–179. https://doi.org/10.1017/S0261444811000528

Tomlinson, Brian (ed.) 2013. Developing Materials for Language Teaching. Bloomsbury.

Vallimäe, Tanel, Triin Roosalu, Epp Kallaste, Aivar Joorik 2018. Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus [‘Estonian language learning in integration and employment policy’]. 3. osa uuringust “Keeleõppe pakkujate analüüs”. Tallinn: Centar, Tallinna Ülikool.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV31.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mare Kitsnik, Katrin Mikk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290