Läti verbiprefiksite vastetest eesti keeles viie verbi näitel

Ilze Tālberga, Merle Vare

Abstract


Läti verbiprefiksid on üks keerukamaid grammatikateemasid läti keelt võõrkeelena õppijate jaoks. Raskust tekitab nii prefiksite tähenduse ja vajalikkuse mõistmine kui ka nende kasutamine. Olgugi et läti ja eesti keel on olnud tihedas kontaktis ja neid on mõjutanud samad võõrkeeled, kuuluvad nad siiski erinevatesse keelkondadesse ning on mõistagi üsna erinevad. Eesti keeles verbiprefiksid puuduvad, mis on tõenäoliselt põhjuseks, et läti verbiprefiksitega on kimpus ka eestlastest keeleõppijad. Kuigi läti keele grammatikast kõneldes on püütud kaardistada verbiprefiksite funktsioonid (Ahero jt 1959; Soida 2009; Vulāne 2015a), puudub siiski ühtne ülevaade, millist tüüpi verbidega mis funktsiooni mingi prefiks kannab. 

Käesoleva artikli eesmärk on uurida, kuidas verbiprefiksid muudavad verbi tähendust ja sellest tulenevalt, millised on läti verbiprefiksite vasted eesti keeles ning kas verbiprefiksi tähendust on üldse kuidagi väljendatud. Vaatluse all on viis erinevat verbi. Uurime, kuidas muudavad erinevad prefiksid põhiverbi tähendust, ja vaatleme, kas ja kuidas on prefiksiga kaasnev tähendusnüanss tõlgitud eesti keelde. Uurimismaterjaliks on näited läti ilukirjandusteostest, mida kõrvutame võrdlevalt eestikeelsete tõlgetega.

Keywords


võrdlev keeleuurimine; liikumisverbid; adverbid; prefiksid; ilukirjandustekstid; läti keel; eesti keel

Full Text:

PDF

References


Ahero, Antonija jt 1959. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika I [‘A Grammar of Modern Latvian’]. Rīga: LPSR ZA izdevniecība.

Erelt, Mati 2017. Öeldis [‘Predicate’]. – Mati Erelt, Helle Metslang (Toim.). Eesti keele süntaks. Eesti keele varamu III. Tartu: Ülikooli Kirjastus, 93–239.

Kalnača, Andra 2014. A Typological Perspective on Latvian Grammar. Berlin: De Gruyter Open. https://doi.org/10.2478/9783110411317

Kalnača, Andra 2015. Darbības vārds (verbs) [‘Verb’]. – Ilze Auziņa et al. (Eds.). Latviešu valodas gramatika. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 456–594.

Mathiassen, Terje 1997. Short Grammar of Latvian. USA: Slavic Publishers, Inc.

Paegle, Dzintra 2003. Latviešu literārās valodas morfoloģija I [‘Literary Latvian morphology I’]. Zinātne.

Soida, Emīlija 2009. Vārddarināšana [‘Word formation’]. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.

Zagorska, Ilze 2016. Expressing the Latvian verb prefix ie- in Estonian. – Andra Kalnača, Ilze Lokmane, Daiki Horiguči (Eds.). Valoda: nozīme un forma. 7. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 235–247. https://doi.org/10.22364/VNF.7.19

Tālberga, Ilze 2017. Estonian equivalents of the Latvian verb prefix aiz-. – Andra Kalnača, Ilze Lokmane (Eds.). Valoda: nozīme un forma. 8. Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 232–243

Tālberga, Ilze, Mandel, Aive 2017. On the imperfective and perfective aspect in Estonian and Latvian. – ESUKA/JEFUL 8 (1), 241–261. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.13

TEZ = Tēzaurs. https://tezaurs.lv/ (22.8.2019).

Vulāne, Anna 2015a. Vārddarināšana [‘Word formation’]. – Latviešu valodas gramatika. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 190–299.

Vulāne, Anna 2015b. Afiksu raksturojums [‘Description of Latvian affixes’]. – Latviešu valodas gramatika. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 146–153.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV29.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ilze Tālberga, Merle Vare

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290