Livvinkarjalan ymmärtämisen strategioita

Pirkko Muikku-Werner, Helka Riionheimo

Abstract


Reseptiivisen monikielisyyden tutkimus on osoittanut monien kieliperheiden avulla, että kun lukija kohtaa lähisukukielisen tekstin, ymmärtäminen lähtee liikkeelle äidinkielen pohjalta tunnistettavista sanoista. Sukukielet ovat kuitenkin kehittyneet omiin suuntiinsa ja voineet esimerkiksi saada erilaista lainasanastoa. Tämän vuoksi pelkkä samankaltaisuuteen nojaaminen ei riitä tekstin ymmärtämiseksi, vaan tarvitaan myös muunlaista päättelyä. Tässä artikkelissa esitellään niitä kognitiivisia strategioita, joita 60 suomenkielistä opiskelijaa on hyödyntänyt kääntäessään suomeksi livvinkarjalaista tekstiä. Tarkasteltavana artikkelissa on yksi virke, joka sisältää ymmärtämistä vaikeuttavia venäläisiä lainasanoja. 

Opiskelijat ovat tehtävässä sekä kääntäneet tekstin suomeksi että kuvailleet käännös- ja ajatteluprosessiaan, ja näiden perusteluiden avulla on mahdollista päästä kiinni heidän tietoisesti käyttämiinsä ymmärtämisstrategioihin. Aineiston analyysi osoittaa, että kääntäessään opiskelijat ovat nojautuneet karjalan ja suomen samanlaisen sanaston ohella myös monentasoiseen metalingvistiseen tietoon. Lisäksi päättelyssä on otettu huomioon virke- ja tekstikonteksti samoin kuin laajemmin tekstin aihe ja siihen liittyvä maailmantieto. Erilaiset strategiat näyttävät toimivan ymmärtämisessä samanaikaisesti ja tukevan toisiaan. 

Tulosten vertailukohteena on suomen ja viron ymmärtämisessä käytetyistä strategioista tehty aiempi tutkimus. Lisäksi pohditaan tulosten sovellettavuutta käytäntöön: olisiko ymmärtämisstrategioihin ja päättelykeinoihin perehdyttämisestä hyötyä sukukielen opettamisessa? 


Keywords


reseptiivinen monikielisyys; kielisukulaisuus; kääntäminen; leksikaalinen päättely

Full Text:

PDF

References


Alekseeva, Irma 2016. Vienankarjalan ymmärtäminen suomen kielen pohjalta [‘Understanding North Karelian on the basis of Finnish’]. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606203257

Anastasiou, Dimitris, Eleni Griva 2009. Awareness of reading strategy use and reading comprehension among poor and good readers. – Ilköğretim-Online 8 (2), 283‒297.

Babashamsi, Parastoo, Saeideh Bolandifar, Nahid Shakib 2013. Various models for reading comprehension process. – International Journal of Applied Linguistics & English Literature 2 (6), 150‒154. https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.2n.6p.150

Bernardini, Silvia 2001. Think-aloud protocols in translation research: Achievements, limits, future prospects. – Target: International Journal of Translation Studies 13 (2), 241−263. https://doi.org/10.1075/target.13.2.03ber

Bernhardt, Elizabeth B. 1991. Reading Development in a Second Language. Theoretical, Empirical & Classroom Perspectives. Norwood, NJ.: Ablex.

Boren, Ted M., Judith Ramey 2000. Thinking Aloud: Reconciling theory and practice. ‒ IEEE Transactions on Professional Communication 43 (3), 261–278. https://doi.org/10.1109/47.867942

Heinonen, Maria 2015. “Koska virossa kaikki on nurinkurin”. Käännöstesti eräiden luettujen ja kuultujen vironkielisten sanojen ymmärtämisestä suomen kielen pohjalta [‘“Because everything in Estonian is backwards” – A translation test of understanding certain read and listened Estonian words on the basis of Finnish language’]. Pro gradu -tutkielma. Joensuu: Itä-Suomen yliopiosto. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20150086

Hufeisen, Britta, Nicole Marx 2007. How can DaFnE and EuroComGerm contribute to the concept of receptive multilingualism. − Jan D. ten Thije, Ludger Zeevaert (Eds.). Receptive Multilingualism. Linguistic Analyses, Language Policies and Dialectic Concepts. Hamburg Studies on Multilingualism 6. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 307–321. https://doi.org/10.1075/hsm.6.20huf

Härmävaara, Hanna-Ilona 2013. Kielten samankaltaisuus monikielisen suomalais-virolaisen vuorovaikutuksen resurssina [‘Cross-linguistic similarities as a resource of multilingual interaction between Finns and Estonians’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, 60–88. https://doi.org/10.5128/LV23.03

Härmävaara, Hanna-Ilona 2014. Facilitating mutual understanding in everyday interaction between Finns and Estonians. ‒ Applied Linguistics Review 5 (1), 211–245. https://doi.org/10.1515/applirev-2014-0010

Jääskeläinen Riitta 1999. Tapping the Process. An Explorative Study of the Cognitive and Affective Factors Involved in Translating. Joensuun Yliopiston humanistisia julkaisuja 22. Joensuu: University of Joensuu Press.

Kaivapalu, Annekatrin 2005. Lähdekieli kielenoppimisen apuna [‘Contribution L1 to foreign language acquisition’]. Jyväskylä Studies in Humanities 44. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2391-6

Kaivapalu, Annekatrin 2009. Vironkielisen suomenoppijan äidinkieli – ongelma, haaste vai voimavara? [‘Estonian as the first language of a learner of Finnish: Problem, challenge or resource’]. – Virittäjä 3, 382−402.

Kaivapalu, Annekatrin 2015. Eesti ja soome keele vastastikune mõistmine üksiksõna- ja tekstitasandil: lingvistilised tegurid, mõistmisprotsess ja sümmeetria [‘Mutual intelligibility of Estonian and Finnish context-free words and texts: linguistic determinants, comprehension process and symmetry’]. ‒ Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 11, 55‒74. https://doi.org/10.5128/ERYa11.04

Kaivapalu, Annekatrin, Maisa Martin 2007. Morphology in transition: Plural inflection of Finnish nouns by Estonian and Russian learners. ‒ Acta Linguistica Hungarica 54 (2), 129‒156. https://doi.org/10.1556/ALing.54.2007.2.2

Kaivapalu, Annekatrin, Maisa Martin 2014. Symmetry of similarity: Definition, perception, measurement. Finnish and Estonian noun morphology as a testing ground. – Heli Paulasto, Lea Meriläinen, Helka Riionheimo, Maria Kok (Eds.). Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 283–318.

Kaivapalu, Annekatrin, Pirkko Muikku-Werner 2010. Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta [‘Receptive multilingualism: how Finnish as a first language helps learners to understand Estonian?’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 20, 68−97. https://doi.org/10.5128/LV20.03

Klein, Horst G., Tilbert D. Stegmann 2000. EuroComRom – Die sieben Siebe: Romanische Sprachen sofort lesen können. Aachen: Shaker Verlag.

Meißner, Franz-Joseph 2002. EuroComDidact. − Dorothea Rutke (Hrsg.). Europäische Mehrsprachigkeit. Analysen – Konzepte – Dokumente. Aachen: Shaker Verlag, 45–64.

Muikku-Werner, Pirkko 2013. Vironkielisen tekstin ymmärtäminen suomen kielen pohjalta [‘Understanding Estonian texts on a Finnish language base’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, 210–237. https://doi.org/10.5128/LV23.09

Muikku-Werner, Pirkko 2015. Tekstin semanttiset sidokset ja lähisukukielten ymmärrettävyys [‘Semantic cohesion and the intelligibility of closely related languages’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 25, 191–216. https://doi.org/10.5128/LV25.08

Muikku-Werner, Pirkko 2016. Monitasoinen samankaltaisuus: virolaiset ja suomenkielisen tekstin ymmärtäminen [‘Multidimensional similarity: Estonians and comprehension of Finnish text’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 26, 311–338. https://doi.org/10.5128/LV26.10

Muikku-Werner, Pirkko 2017. Lexical inferencing and the mutual intelligibility of Estonian and Finnish. – Nordic Journal of Linguistics 40 (2), 201–223. https://doi.org/10.1017/S0332586517000105

Muikku-Werner, Pirkko, Maria Heinonen 2012. Lumesadu – ‘tarina’ vai ‘lumikasa’ vai ei kumpikaan? Suomalaiset lukiolaiset viron sanoja tunnistamassa [‘Lumesadu – ‘tarina’ or ‘lumikasa’ or something completely different? How Finnish senior high school students try to recognise Estonian words’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 22, 157–187. https://doi.org/10.5128/LV22.06

Muikku-Werner, Pirkko, Helka Riionheimo 2018. Livvinkarjalaisen tekstin ymmärtäminen suomen pohjalta [‘Understanding Olonets Karelian text on the basis of Finnish’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 28, 285–315. https://doi.org/10.5128/LV28.09

O’Malley, J. Michael, Anna U. Chamot 1990. Learning Strategies in Second Language Acquisition. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139524490

Oxford, Rebecca L. 1990. Language Learning Strategies. What Every Teacher Should Know. New York: Newbury House.

Oxford, Rebecca L. 2011. Teaching and Researching: Language Learning Strategies. N.Y: Harlow, England: Longman.

Paajanen, Ilona, Pirkko Muikku-Werner 2012. Tee on kitsas – onko ‘tee kitkerää’ vai oletteko ‘te saita’? Suomalaiset opiskelijat viroa ymmärtämässä [‘Tee on kitsas – is ‘tea bitter’ or are you ‘penny-pinching’? Finnish students comprehending Estonian’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 22, 219–258. https://doi.org/10.5128/LV22.08

Rehbein, Jochen, Jan D. ten Thije, Anna Verschick 2012. Lingua receptiva (LaRa) – remarks on the quintessence of receptive multilingualism. – International Journal of Bilingualism 16 (3), 248−264. https://doi.org/10.1177/1367006911426466

Ringbom, Håkan 2007. Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781853599361

Tuomainen, Laura 2017. Vironkielisten sanojen ja sananmuotojen tulkinta tekstistä ilman viron opintoja [‘The interpretation of Estonian words and word forms in text without studies in Estonian language’]. Pro gradu -tutkielma. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20171029

van Bezooijen, Renée, Charlotte Gooskens 2007. Interlingual text comprehension: Linguistic and extralinguistic determinants. – Jan D. ten Thije, Ludger Zeevaert (Eds.). Receptive Multilingualism. Linguistic Analyses, Language Policies and Didactic Concepts. Hamburg Studies on Multilingualism 6. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 249–264. https://doi.org/10.1075/hsm.6.17bez

Vaurio, Leena 1998. Lexical Inferencing in Reading in English on the Secondary Level. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 145. University of Jyväskylä.

Zeevaert, Ludger, Jan D. ten Thije 2007. Introduction. – Jan D. ten Thije, Ludger Zeevaert (Eds.). Receptive Multilingualism. Linguistic Analyses, Language Policies and Didactic Concepts. Hamburg Studies on Multilingualism 6. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1−21. https://doi.org/10.1075/hsm.6.02zee
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV29.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Pirkko Muikku-Werner, Helka Riionheimo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290