NUT-partisiipin variaatiosta rajakarjalaismurteissa: (n)nA-, n- ja nUn-partisiippien keskinäisestä suhteesta

Ilia Moshnikov

Abstract


Karjalan kieltä puhuttiin ennen toista maailmansotaa laajalti Suomen Raja-Karjalassa. Alueen kielimuotoa nimitetään rajakarjalaismurteiksi. Nykyisin suurin osa karjalankielentaitoisista suomalaisista on rajakarjalaistaustaisia. Karjalan kielen rajakarjalaismurteet ovat olleet kontaktissa sekä suomen että venäjän kielen kanssa. Yksi seuraus kontaktista suomeen on NUT-partisiipin morfologinen variaatio, jossa alkuperäisten karjalaisten partisiippityyppien rinnalla esiintyy suomen kielestä lähtöisin olevia tyyppejä. Artikkelissa käsitellään rajakarjalaismurteissa esiintyvää suomen savolaismurteista lainattua (n)nA-tunnuksista partisiippia (esim. sanonna) suhteessa alkuaan karjalaisiin nja nUn-tunnuksisiin partisiippeihin (sanontarvinnun). Savolaisen (n)nA-tyypin ja karjalaisten nja nUn-tyyppien on esitetty olevan myös historiallisessa yhteydessä toisiinsa. Tilastollisten menetelmien avulla tarkastellaan kolmen partisiippityypin esiintymistä ja keskinäistä suhdetta rajakarjalaismurteissa. 

***

Three variants of the active past participle in Border Karelian dialects

This article investigates the relationship between three variants of the active past participle in Border Karelian dialects, using statistical methods. 

Border Karelia is the name used for the easternmost corner of pre-war Finland, where the Karelian language was spoken. After World War II, as this region was annexed to the Soviet Union, its inhabitants were resettled in other parts of Finland; most Karelian speakers living in Finland nowadays are Border Karelian evacuees or their descendants. So far, Border Karelian dialects have not been extensively researched, but there is a Corpus of Border Karelia (RajaKarjalan korpus) based on dialect interviews conducted in the 1960s and 70s. The data for this study comes from this corpus. 

Participle variation is one of the examples of morphological variation and language contact. The so-called essive participle in -nna (sano-nna ‘said’), historically an essive case form of the Finnic NUT participle, is characteristic of the Finnish East Savo dialects, but it also appears in Border Karelian. According to Larjavaara’s hypothesis (1995) the essive participle evolved from the older Karelian variants or nUn (sano-n ~sano-n-na ‘said’, näh-nyn ~ näh-nyn-nä ‘seen’). These two other frequent participle variants in -n and -nUn are typical of the Karelian Proper varieties of the Karelian language. The data used in this study consists of 482 tokens of participles; of these, 190 are essive participles, 159 are of the type, and 133 of the nUn type. 

In this study, the correlations between morpheme variants and morphosyntactic factors as well as the territorial distribution of these variants in Border Karelian dialects were analysed. The study reveals that different variants of the past participle favor different morphosyntactic contexts. The essive participle is typical of Ilomantsi in the westernmost Border Karelian area, and it occurs especially in negative past-tense forms of verbs with the stem vowel Uor with a stem-final long vowel or diphthong. The n-type participle appears statistically significantly with verbs with the stem vowel in negative contexts in the Impilahti and Suojärvi areas. The nUn-variant favours verbs with the stem vowel and is most frequent in Suojärvi. 

The occurrence of different participle variants in different contexts indicates that the essive participle was first adopted from Finnish to Karelian in a specific context. These results support Larjavaara’s hypothesis and demonstrate the effect of the language contact across time. The essive participle probably superseded the older variant in the Ilomantsi area, while in the rest of Border Karelia older variants remained in use much longer. Keywords


NUT-partisiippi; kielen vaihtelu; kielikontakti; tilas- tollinen analyysi; suomi; karjala; active past participle; variation; language contact; statistical analysis; Finnish; Karelian

Full Text:

PDF

References


Baayen, Harald R. 2008. Analyzing Linguistic Data. A Practical Introduction to Statistics Using R. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511801686

Baayen, Harald R. 2013. Multivariate statistics. – Robert Podesva, Devyani Sharma (Eds.), Research Methods in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 337–372.

Bubrih, Dmitri, Aleksandr Beljakov, Aleksandra Punžina 1997. Диалектологический атлас карельского языка / Karjalan kielen murrekartasto [‘Dialect atlas of Karelian’]. – Leena Sarvas (Toim.), Venäjän tiedeakatemian Karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti. Kotimaisen kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 97. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.

FINKA = Suomen ja karjalan rajalla: näkökulmia lähisukukieliin ja niiden murteisiin [‘On the borderline of Finnish and Karelian: Perspectives on cognate languages and dialects’]. Tutkimushankkeen verkkosivut, Itä-Suomen yliopisto. https://www.uef.fi/fi/web/finka/home (18.7.2018).

Genetz, Arvid 1880. Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä. Kielennäytteitä, sanakirja ja kielioppi [‘Study on Russian Karelian’]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hynönen, Emmi 2016. Suomen essiivi [‘Finnish Essive’]. Turun yliopiston julkaisuja. Turku: Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6563-2

Karvinen, Erja 1983. Havaintoja Melaselän murteen savolaistumisesta [‘Observations about Melaselä dialect’]. Pro gradu -tutkielma. Joensuun yliopisto.

Kettunen, Lauri 1940. Suomen murteet III A. Murrekartasto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 188. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Koivisto, Vesa 2013. Variaatiosta yhden rajakarjalaismurteen idiolekteissa [‘Variation of Border Karelian idiolects’]. – XL Kielitieteen päivät 2.–4.5.2013. Abstraktikirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 174–175.

Koivisto, Vesa 2018. Border Karelian dialects: A diffuse variety of Karelian. – Marjatta Palander, Helka Riionheimo, Vesa Koivisto (Eds.), On the Border of Language and Dialect. Helsinki: Finnish Literature Society, 56–84.

Kunnas, Niina 2007. Miten muuttuu runokylien kieli: Reaaliaikatutkimus jälkitavujen A-loppuisten vokaalijonojen variaatiosta vienalaismurteissa [‘The change of language in the Viena Karelian villages: A real-time study of phonological variation in Viena dialects]. Acta Universitatis Ouluensis, Humaniora B78. Oulu: Oulun yliopisto.

Larjavaara, Matti 1995. Savon -(n)nA-supiini [‘-(n)nA-supine in Savo dialect’]. – Marjatta Palander (Toim.), Murteiden matkassa. Juhlakirja Alpo Räisäsen 60-vuotispäiväksi. Studia Carelica Humanistica 6. Joensuu: Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta, 132–141.

Leskinen, Heikki 1998. Karjala ja karjalaiset kielentutkimuksen näkökulmasta [‘Karelia and Karelian in the perspective of linguistic studies’]. – Pekka Nevalainen, Hannes Sihvo (Toim.), Karjala. Historia, kansa, kulttuuri. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 352–382.

Levshina, Natalia 2015. How to do Linguistics with R. Data exploration and statistical analysis. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/z.195

Mielikäinen, Aila 1978. Aktiivin 2. partisiippi Etelä-Savon murteissa [‘The past active participle in South Savo dialects]. – Virittäjä 82 (2), 101–121.

Moshnikov, Ilia 2014. NUT-partisiipin variaatio Ilomantsin rajakarjalaismurteessa [‘Variations of the active past participle in the Border Karelian dialects of the Ilomantsi area]. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20140271

Moshnikov, Ilia (tekeillä). NUT-partisiipin variaatio rajakarjalaismurteissa [‘Variations of the active past participle in the Border Karelian dialects]. Suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja.

Moshnikov, Ilia (tulossa). Ol´ noussun sih edee, tottunuh ol´ ga ei syttyny. Tapaustutkimus variaatiosta Suojärven rajakarjalaismurteessa [‘Casestudy on variations in the Border Karelian Suojärven dialect’]. – Karjalankieliset identiteetit rajalla. Symposiumiin pohjautuva kokoomateos.

Mustanoja, Liisa 2011. Idiolekti ja sen muuttuminen: Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä [‘Idiolect and idiolectal change a real time study of the Tampere dialect’]. Tampere: Tampere University Press. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8417-9

Raja-Karjalan korpus [‘The Corpus of Border Karelia’]. Kotimaisten kielten keskus. M. Palander, V. Koivisto, H. Riionheimo 2018. Raja-Karjalan korpus [puhekorpus]. Kielipankki. http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2014073033

Riazi, A. Mehdi 2016. The Routledge Encyclopedia of Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed-methods Research. London, New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315656762

Tunkelo, Eemil A. 1939. Vienalaismurteiden aktiivin II partisiipin tunnuksesta [‘The past active participle in the Viena Karelian dialects’]. Societas Scientiarum Fennica, vuosikirja XVII. Helsinki.

Turunen, Aimo 1982. Raja-Karjalan murteet [‘Border Karelian dialects’]. – Yrjö-Pekka Mäkinen, Ilmari Lehmusvaara (Toim.), Karjala 2. Karjalan maisema ja luonto. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Oy, 65–89.

Uusitupa, Milla, Vesa Koivisto, Marjatta Palander 2017. Raja-Karjalan murteet ja raja-alueiden kielimuotojen nimitykset [‘Border Karelian dialects and the terminology of Karelian borderlands̕ language variaties’]. – Virittäjä 121 (1), 67–106.

VISK = Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, Irja Alho 2008. Ison suomen kieliopin verkkoversio [‘Comprehensive grammar of Finnish’]. http://scripta.kotus.fi/visk (26.2.2018).

Väänänen, Milja 2016. Subjektin ilmaiseminen yksikön ensimmäisessä persoonassa. Tutkimus suomen vanhoista murteista [‘Expressing 1st person singular subject. A study of old Finnish dialects’]. Annales Universitatis Turkuensis C 430. Turku: Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6664-6

Zaikov, Petr 2000. Glagol v karel’skom jazyke [‘The Karelian verb’]. Petrozavodsk: Izdatel’stvo Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta.

Zaikov, Petr 2005. Karjalan kielen aktiivin II partisiippi [‘The past active participle in the Karelian’]. – N. G. Zajceva (Toim.), Pribaltijsko-finskoe jazykoznanie: lingvogeografičeskie issledovanija. Petrozavodsk: Institut jazyka, literatury i istorii Karel’skogo naučnogo centra Rossijskoj Akademii Nauk, 97–107.

Zaikov, Pekka 2013. Vienankarjalan kielioppi [‘The grammar of Viena Karelian’]. Helsinki: Karjalan Sivistysseura ry.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV28.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ilia Moshnikov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290