Suomen sijamuotojen nimitykset: kuinka käsiteanalyysi ja tuote- kehittely 1800-luvun kieliopeissa saataisiin hyödyttämään S2- ja äidinkielen opetusta?

Maria Kok

Abstract


Artikkeli on oppihistoriallinen katsaus suomen sijamuotojen nimitysten kehityksestä ja erityisesti paikallissijojen nimitysjärjestelmän muotoutumisesta nykyiseen asuunsa. Tutkimusaineistona on käytetty sijamuotojärjestelmän kuvauksia 1800-luvun kieliopeissa, erityisesti Gustaf Renvallin teoksessa “Finsk Språklära, Enligt den rena Vest-Finska, i Bokspråk vanliga Dialecten”. Suomen paikallissijojen nykyistä nimitysjärjestelmää voidaan suurelta osin pitää Renvallin kehittämänä terminologisena tuotteena, jonka perusteita ja kehittelyprosessia hän myös teoksessaan seikkaperäisesti esittelee. Vaikka Renvallin luomat nimitykset (inessiv,elativillativadessivablativallativ) ovat sisällöllisesti oikeat ja perustuvat hyvään käsiteanalyysiin, ne ovat kuitenkin osoittautuneet ongelmallisiksi. Erityisesti perusasteen äidinkielenopetuksessa ja S2-opetuksessa nämä latinaan pohjautuvat termit ovat työläitä muistaa ja jäävät helposti vieraiksi käyttäjilleen. Lisäksi Renvallin termistö on syrjäyttänyt tieltään aikaisempia kuvausmalleja, joissa olisi ollut ainesta jatkokehittelyyn. Vaikka Renvallin termijärjestelmästä ei ole syytä luopua, vaihtoehtoja sille tarvittaisiin. Hyvän lähtökohdan vaihtoehtoisille tai rinnakkaisille nimityksille voisivat tarjota Reinhold von Beckerin käyttämät termit, jotka ovat aiheettomasti jääneet unohduksiin. Myös August Ahlqvistin deskriptiivisiä nimityksiä (sisäinen/ulkoinen olosijaerosijaja tulosija) kannattaisi hyödyntää aktiivisemmin opetuksessa. Lisää aineksia vaihtoehtoisille termeille tarjoaa myös Kalevi Wiikin tutkimus suomen sijamuotojen nimityksistä. 

***

On the naming system of the Finnish nominal cases: Concept analysis and product development in the 19th century Finnish grammars

This study discusses the naming system for the Finnish nominal cases as a terminological product and the research material is a collection of 17th–19th century grammars of the Finnish language. According to the findings, it can safely be concluded that most of our terms for the Finnish nominal cases originate from the 19th century. The term systems used to describe the Finnish nominal cases changed many times before the current terminology was accepted as official. The development process that leads to the terminology we have now has been long but cannot be called gradual. On the contrary, most changes in the terminological system were abrupt and may be considered conscious choices of individual scholars. Special attention in this study is given to the term system used to denote the six Finnish local cases: inessive, elative, illative, adessive, ablative and allative. This system is currently applied in most reference grammars and standard works for studying L1 and L2 Finnish and it can rightfully be attributed to Gustav Renvall (1840). Not only was this system used for the first time by Renvall, but in his grammar “Finsk Språklära Enligt den rena Vest-Finska” Renvall also takes credit for the new terms and gives a lengthy account of their structure and meaning. Renvall also argues why his terms should be used instead of those suggested by i.e. Vhael (1733) and von Becker (1824). Keywords


historialliset kieliopit; kielioppitermistö; sijojen nimitykset; sisäpaikallissijat; ulkopaikallissijat; S2-opetus; suomi äidinkielenä -opetus; L2 Finnish learning; L1 Finnish learning; case system of Finnish; Finnish local cases; grammatical terminology

Full Text:

PDF

References


Ahlqvist, August 1855. Wiron nykyisemmästä kirjallisuudesta [‘Contemporary Estonian literature’]. Suomi. Helsinki: Suomal. Kirjall. Seura. http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/ahlqvist/vironkirj1855_rdf.xml (24.9.2018).

Alho, Irja, Anneli Kauppinen 2008. Käyttökielioppi [‘Applied Finnish grammar’]. SKS:n toimituksia 1154. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Häkkinen, Kaisa 2000. Suomen kirjakielen sijajärjestelmän vakiintuminen 1800-luvulla [‘The stabilization of Finnish case system in standard language in the nineteenth century’]. – Matti Punttila, Raimo Jussila, Helena Suni (Toim.), Pipliakielestä kirjakieleksi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 105. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 171–201.

Häkkinen, Kaisa 2008. Suomen kielen historia [‘The history of Finnish’]. 2, Suomen kielen tutkimuksen historia. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen julkaisuja 78. Turku: Uniprint.

ISK = Iso suomen kielioppi [‘Comprehensive grammar of Finnish’]. Auli Hakulinen (päätoim.), Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja-Riitta Heinonen, Irja Alho. SKS:n toimituksia 950. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kok, Maria 2012. Terminologia työvälineenä – aikamuotojärjestelmästä ja sen opetuskäytänteiden ergonomiasta S2-opetuksessa [‘Grammatical terminology as a tool: on the tense system and the ergonomics of its teaching practices in L2-Finnish’]. – Lähivertailuja 22, 101–130. https://doi.org/10.5128/LV22.04

Kok, Maria 2014. Borrowing metalanguage: Finnish past tense terminology in grammar descriptions and teaching. – Heli Paulasto, Helka Riionheimo, Lea Meriläinen, Maria Kok (Eds.), Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 247–396.

Linkomies, Edvin 1967. Latinan kielioppi [‘A Latin grammar’]. 15. painos. Jyväskylä: Gummerus.

Merke, Saija 2012. Kielen opiskelu ja tunteet. Affekti jäsentämässä opiskelijoiden aloittamia kysymyssekvenssejä vieraan kielen oppitunneilla [‘Language study and emotion: affect-driven student-initiated question sequences in foreign language classes’]. – Virittäjä 116 (2), 198–230.

Miestamo, Matti 2013. Kielten vertailu kielitypologisessa tutkimuksessa [‘Language comparison in language-typological research’]. – Leena Kolehmainen, Matti Miestamo, Taru Norlund (Toim.), Kielten vertailun metodiikkaa. SKS:n toimituksia 1387. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 27–55.

Määttä, Tuija 2013. Verbien tulla ja mennä rektioista ruotsinkielisten alkeistason suomenoppijoiden kirjallisissa tuotoksissa [‘Government of the verbs tulla ‘come’ and mennä ‘go’ in the students’ writings’]. – AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 5, 123–141. https://journal.fi/afinla/article/view/8743 (24.9.2018).

Onikki-Rantajääskö, Tiina, Minna Jaakola 2010. Suunvuoro. – Virittäjä 114 (3), 479–480.

Pekkanen, Tuomo 1988. Ars grammatica: Latinan kielioppi [‘Latin grammar’]. 3. painos. Helsinki: Yliopistopaino.

Schleppegrell, Mary 2013. The role of metalanguage in supporting academic language development. – Language Learning 63 (s1), 153–170. https://doi.org/10.1111/j.1467-9922.2012.00742.x

Setälä, Emil Nestor, Matti Sadeniemi 1975. Suomen kielioppi [‘Finnish grammar’]. Äänne- ja sanaoppi. 20. painos. Helsinki: Otava.

Siitonen, Kirsti 1999. Agenttia etsimässä: U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana [In search of an agent’]. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 63. Turku: Turun yliopisto.

Siitonen, Kirsti 2000. Kieliopin terminologia tuottamassa ongelmia suomi toisena kielenä -opetuksessa. – Pirkko Muikku-Werner, Hannu Remes (Toim.). VIRSU. Viro ja suomi: kohdekielet kontrastissa. Joensuu: Joensuun yliopisto, 81–87.

Tieteen termipankki. Bank of Finnish Terminology in Arts and Scienses. http://tieteentermipankki.fi/wiki/Termipankki:Etusivu (31.3.2018).

Vihonen, Sakari 1978. Suomen kielen oppikirja 1600-luvulla: Kieliopillinen ajattelu 1600-luvun suomen kielen oppikirjoissa [‘Textbook of Finnish in the 17th century: grammatical thinking in the 1600's Finnish language textbooks. Studia philologica Jyväskyläensia 11. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Wiik, Kalevi 1988. Suomen sijojen nimistä [‘On the cases and their names in old Finnish grammars’]. – Virittäjä 92, 453–468.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV28.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Maria Kok

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290