Oppimiskontekstin vaikutus oppijanpragmatiikkaan: astemääritteet leksikaalisina nallekarhuina

Jarmo Harri Jantunen

Abstract


Artikkelissa käsitellään oppimisympäristön vaikutusta astemääritteiden käyttöön. Astemääritteet ovat jonkin ominaisuuden asteen suurta, kohtalaista tai vähäistä määrää ilmaisevia, pragmaattista merkitystä kantavia adverbeja (esim. melko, hyvin, tosi). Oppimisympäristön vaikutusta käsitellään artikkelissa korpusten avulla. Vaikka tällä hetkellä käytössä olevat oppijansuomen aineistot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään esimerkiksi tekstien tehtävänantojen suhteen, voidaan niiden avulla tehdä alustavia havaintoja oppimiskontekstin vaikutuksesta ja edelleen hypoteeseja tulevia tutkimuksia varten. Oppimiskontekstilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä ympäristöä, jossa kieltä opitaan: kielenoppimista kohdekulttuurin ulkopuolella (vieraana kielenä) tai kohdekulttuurissa (toisena kielenä). Aiemmassa tutkimuksessa on esitetty havaintoja, että oppimiskonteksti vaikuttaa oppimiseen, mutta myös vastakkaisia ajatuksia on tuotu esiin. Tutkimuksen menetelmällisenä lähtökohtana on avainsana-analyysi ja aineistona käytetään neljää korpusta (Kansainvälinen oppijansuomen korpus, Yleisten kielitutkintojen korpus, Käännössuomen korpus ja Suomen kielen tekstikokoelma), joiden hakutuloksia täydennetään internet-hauilla. Ensiksi mainittu aineisto sisältää vieraana kielenä -aineistoa, toinen toisena kielenä -aineistoa ja kolme viimeistä kuvaavat kohdekielistä kielenkäyttöä. Tutkimustulokset eivät anna yksiselitteistä kuvaa astemääritteiden käytöstä: Ensiksikin tulokset tukevat aiempia havaintoja siitä, että oppijan käyttävät astemääritteitä paljon, mutta erityisesti ne ovat suomea Suomessa opiskelevien suosiossa. Toisaalta kohdekulttuurissa opiskelevien astemääritekirjo osoittautuu kapeammaksi. Molemmilla ryhmillä on lisäksi käytössä ns. leksikaalisia nallekarhuja (engl. lexical teddy bears), mutta nämä ovat osin erilaisia ryhmittäin. Astemääritteiden käyttö on sidoksissa syntagmaattisiin kombinaatioihin ja tilannekontekstiin, ja osoittautuu, että molempien ryhmien oppijat tuottavat jossain määrin fraseologisia tai rekistereihin liittyviä epätyypillisyyksiä.

Keywords


oppijankieli; oppimiskonteksti; korpustutkimus; avainsana-analyysi; n-grammit; astemääritteet

Full Text:

PDF

References


Altenberg, Bengt 1991. Amplifier collocations in spoken English. – Stig Johansson, Anna-Brita Stenström (Eds.). English Computer Corpora. Selected Papers and Research Guide. Berlin: Mouton de Gruyter, 127–147.

Bardovi-Harlig, Kathleen, Zoltán Dörnyei 1998. Do language learners recognize pragmatic violations? Pragmatic versus grammatical awareness in instructed L2 learning. – Tesol Quarterly 32 (2), 233–259. http://dx.doi.org/10.2307/3587583

Barron, Anne 2003. Acquisition in Interlanguage Pragmatics: Learning How to Do Things with Words in a Study Abroad Context. Amsterdam: John Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/pbns.108

Batstone, Rob 2002. Contexts of engagement: A discourse perspective on ‘intake’ and ‘pushed output’. – System 30 (1), 1–14. http://dx.doi.org/10.1016/S0346-251X(01)00055-0

Biber, Douglas 1988. Variation Across Speech and Writing. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511621024

Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, Edward Finegan 1999. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson.

Bolinger, Dwight 1972. Degree Words. The Hague: Mouton. http://dx.doi.org/10.1515/9783110877786

Bondi, Marina, Mike Scott (Eds.) 2010. Keyness in Texts. SCL 41. Amsterdam: John Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/scl.41

Collentine, Joseph, Barbara F. Freed 2004. Learning context and its effects on second language acquisition. Introduction. – Studies in Second Language Acquisition 26 (2), 153–171. http://dx.doi.org/10.1017/S0272263104262015

Ekiert, Monika 2004. Acquisition of the English article system by speakers of Polish in ESL and EFL settings. – Columbia University Working Papers in TESOL & Applied Linguistics 4 (1), 1–23.

Ellis, Rod 2008. The Study of Second Language Acquisition. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Faerch, Claus, Gabriele Kasper 1984. Two ways of defining communication strategies. – Language Learning 34 (1), 45–63. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-1770.1984.tb00995.x

Gass, Susan M. 1987. The resolution of conflicts among competing systems: A bidirectional perspective. – Applied Psycholinguistics 8 (4), 329–350. http://dx.doi.org/10.1017/S0142716400000369

Gass, Susan M. 1990. Second and foreign language learning: Same, different or none of the above? – Bill VanPatten, James F. Lee (Eds.). Second Language Acquisition, Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters, 34–44.

Gilquin, Gaëtanelle, Magali Paquot 2008. Too chatty. Learner academic writing and register variation. – English Text Construction 1 (1), 41–61. http://dx.doi.org/10.1075/etc.1.1.05gil

Granger, Sylviane 1998. Prefabricated patterns in advanced EFL writing: Collocations and formulae. – Anthony P. Cowie (Ed.). Phraseology: Theory, Analysis and Applications. Oxford: Oxford University Press, 145–160.

Granger, Sylviane, Paul Rayson 1998. Automatic profiling of learner texts. – Sylviane Granger (Ed.). Learner English on Computer. London: Longman, 119–131.

Hasselgren, Angela 1994. Lexical teddy bears and advanced learners: A study into the ways Norwegian students cope with English vocabulary. – International Journal of Applied Linguistics 4 (2), 237–260. http://dx.doi.org/10.1111/j.1473-4192.1994.tb00065.x

Hinkel, Eli 2002. Second Language Writers’ Text. Linguistic and Rhetorical Features. Mahwah NJ: Erlbaum.

Hinkel, Eli 2003. Adverbial markers and tone in L1 and L2 students’ writing. – Journal of Pragmatics 35 (7), 1049–1068. http://dx.doi.org/10.1016/S0378-2166(02)00133-9

Håkansson, Gisela, Catrin Norrby 2010. Environmental influence on language acquisition. Comparing second and foreign language acquisition of Swedish. – Language Learning 60 (3), 628–650. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9922.2010.00569.x

Isohätälä, Jaana 2014. Kielenoppimisympäristön vaikutus oppijansuomen sanastoon. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, suomen kieli. http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201405291585 (12.2.2015).

Ivaska, Ilmari 2014. Edistyneen oppijansuomen avainrakenteita. Korpusnäkökulma kahden kielimuodon tyypillisiin rakenteellisiin eroihin [‘Key structures in advanced learner Finnish: Corpus approach towards structural differences between two language forms’]. – Virittäjä 118, 161–193.

Ivaska, Ilmari 2015. Tracing crosslinguistic influences in structural sequences: What does key structure analysis have to offer? – Bergen Language and Linguistics Studies 6: Learner Corpus Research: LCR2013 Conference Proceedings, 23–44.

Jantunen, Jarmo Harri 2004. Synonymia ja käännössuomi: Korpusnäkökulma samamerkityksisyyden kontekstuaalisuuteen ja käännöskielen leksikaalisiin erityispiirteisiin [‘Synonymity and Translated Finnish. A Corpus-based View of Contextuality of Synonymous Expressions and Lexical Features Specific to Translated language’]. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 35. Joensuu: Joensuun yliopisto. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_952-458-479-4/urn_isbn_952-458-479-4.pdf (12.2.2015).

Jantunen, Jarmo Harri 2007. Oppijansuomen piirteitä korpusvetoisesti [‘Corpus- driven analysis of learner Finnish’]. – Pirkko Muikku-Werner, Ossi Kokko, Hannu Remes (Toim.). Virsu 3. Suomalais-ugrilaisia kohdekieliä ja kontakteja. Joensuu: Joensuun yliopisto, 69–83.

Jantunen, Jarmo Harri 2008. Haasteita oppijankielen korpusanalyysille: oppijankielen universaalit. – Pille Eslon (Toim.). Õppijakeele analüüs: võimalused, probleemid, vajadused. Tallinna ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 10. Tallinn: TLÜ kirjastus, 67–92.

Jantunen, Jarmo 2009. “Minulla on aivan paljon rahaa” – Fraseologiset yksiköt suomenkielen opetuksessa [‘'I have really lots of money' – Phraseological units in the teaching of Finnish’]. – Virittäjä 113, 356–381.

Jantunen, Jarmo Harri 2011. Avainsana-analyysi annotoidun oppijankieliaineiston tutkimisessa: Alustavia havaintoja [‘Keyword analysis and annotated learner data: Preliminary findings’]. – AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 48–61. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4456 (2.2.2015).

Jantunen, Jarmo Harri, Sisko Brunni, Liisa-Maria Lehto, Valtteri Airaksinen 2014. Oppijankieliaineistojen annotointi: esimerkkinä ICLFI:n annotoinnin prosessit, ongelmat ja ratkaisut. – AFinLA-e. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 7, 60–80. http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/48160 (3.9.2015).

Jantunen, Jarmo Harri, Silja Pirkola 2015. Oppijansuomen sähköiset tutkimusaineistot: nykytilanne. – Virittäjä 119 (1), 89–104.

Johansson, Stig 2008. Contrastive Analysis and Learner Language: A Corpus-Based Approach. Oslo: University of Oslo. http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/grupper/Corpus_Linguistics_Group/papers/contrastive-analysis-and-learner-language_learner-language-part.pdf (15.1.2015).

Kalliokoski, Jyrki 1996. Puhe, kirjoitus, tekstilajin normit ja toisella kielellä kirjoittaminen. – Helena Ruuska, Sanna-Marja Tuomi (Toim.). Moneja baareja tiellä toimivaan kaksikielisyyteen. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 107–119.

Kallioranta, Otto 2009. Paljon-adverbin kollokointi oppijansuomessa. Korpusvetoinen tutkimus. Julkaisemanton pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, suomen kieli.

Klein, Henny 1998. Adverbs of Degree in Dutch and Related Languages. Amsterdam: John Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/la.21

Lappalainen, Hanna 2001. Sosiolingvistinen katsaus suomalaisnuorten nykypuhekieleen ja sen tutkimukseen. – Virittäjä 105, 74–101.

Lim, Ni-Eng, Huaqing Hong 2012. Intensifiers as stance markers. A corpus study on genre variation in Mandarin Chinese. – Chinese Language and Discourse 3 (2), 129–166. http://dx.doi.org/10.1075/cld.3.2.01lim

Lorenz, Gunter R. 1999. Adjective Intensification: Learners Versus Native Speakers. A Corpus Study of Argumentative Writing. Language and Computers: Studies in Practical Linguistics 27. Amsterdam: Rodopi.

Mauranen, Anna 2000. Strange strings in translated language: A study on corpora. – Maeve Olohan (Eds.). Intercultural Faultlines: Research Models in Translation Studies I. Textual and Cognitive Aspects. Manchester: St. Jerome, 119–141.

Meunier, Fanny, Sylviane Granger (Eds.) 2008. Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching. Amsterdam: John Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/z.138

Mukherjee, Joybrato, Sandra Götz (tulossa 2015). Learner corpora and learning context. – Sylviane Granger, Gaëtanelle Gilquin, Fanny Meunier (Eds.). Cambridge Handbook of Learner Corpus Research. Cambridge: Cambridge University Press.

Nesselhauf, Nadja 2005. Collocations in a Learner Corpus. Amsterdam: Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/scl.14

Orpana, Terttu 1988. Kuvaus vai kommentti. Tutkimus suomen kielen adjektiiviadverbien semanttisesta tulkinnasta [‘Description or Comment? A Study on the Semantic Interpretation of Adjectival Adverbs in Finnish’]. Opera Fennistica & Linguistica 2. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.

Paradis, Carita 1997. Degree Modifiers of Adjectives in Spoken British English. Lund: Lund University Press.

Pérez-Paredes, Pascual, María Belén Díez-Bedmar 2012. The use of intensifying adverbs in learner writing. – Yukio Tono, Yuji Kawaguchi, Makoto Minegishi (Eds.). Developmental and Crosslinguistic Perspectives in Learner Corpus Research. Amsterdam: John Benjamins, 105–124.

Pérez-Paredes, Pascual, Maria Sánchez-Tornel 2014. Adverb use and language proficiency in young learners’ writing. – International Journal of Corpus Linguistics 19 (2), 178–200. http://dx.doi.org/10.1075/ijcl.19.2.02per

Ringbom, Håkan 2007. Cross-linguistic Similarity in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.

Sabaté i Dalmau, Maria, Hortènsia Curell i Gotor 2007. From ‘Sorry very much’ to ‘I’m ever so sorry’. Acquisitional patterns in L2 apologies by Catalan learners of English. – Intercultural Pragmatics 4 (2), 287–315.

Schauer, Gila 2009. Interlanguage Pragmatic Development: The Study Abroad Context. London: Continuum.

Schinke-Llano, Linda 1990. Can foreign language learning be like second language acquisition? The curious case of immersion. – Bill VanPatten, James F. Lee (Eds.). Second Language Acquisition, Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters, 216–225.

Scott, Mike 2008. Developing WordSmith. – International Journal of English Studies 8 (1), 95–106.

Scott, Mike, Christopher Tribble 2006. Textual Patterns: Key Words and Corpus Analysis in Language Education. SCL 22. Amsterdam: John Benjamins. http://dx.doi.org/10.1075/scl.22

Segalowitz, Norman & Barbara F. Freed 2004. Context, contact, and cognition in oral fluency acquisition. Learning Spanish in At Home and Study Abroad Contexts. – Studies in Second Language Acquisition 26 (2), 173–199. http://dx.doi.org/10.1017/S0272263104262027

SKTK = Suomen kielen tekstikokoelma. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. https://sui.csc.fi.

Stenström, Anna-Brita 1999. He Was Really Gormless, She's Bloody Crap: Girls, Boys and Intensifiers. – Hilde Hasselgård, Signe Oksefjell (Eds.). Out of Corpora: Studies in Honour of Stig Johansson. Amsterdam: Rodopi, 69–78.

Takahashi, Tomoko, Leslie M. Beebe 1987. The development of pragmatic competence by Japanese learners of English. – JALT Journal 8, 131–155.

VISK = Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, Irja Alho 2004. Iso suomen kielioppi [‘The large grammar of Finnish’]. Helsinki: Suoma- laisen Kirjallisuuden Seura. Verkkoversio, viitattu 13.1.2015. http://scripta.kotus. fi/visk (16.12.2014).

Virtanen, Veera 2011. Minä lienen tullut joskus Suomessa vielä? Venäjänkielisten suomi toisena ja vieraana kielenä –oppijoiden perfektin ja imperfektin omaksumisen ongelmista. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Yaguchi, Michiko, Yoko Iyeiri, Yasumasa Baba 2010. Speech style and gender distinctions in the use of very and real/really: An analysis of the Corpus of Spoken Professional American English. – Journal of Pragmatics 42 (3), 585–597. http://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2009.08.002
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV25.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jarmo Harri Jantunen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290