Inkerinsuomen paradigmaattisen kompleksisuuden säilyminen kielikontaktissa ja attritiossa

Helka Riionheimo

Abstract


Tässä artikkelissa tarkastellaan suomen verbintaivutuksen paradigmaattisen kompleksisuuden säilymistä Viron inkerinsuomalaisilta kootussa haastatteluaineistossa. Paradigmaattisella kompleksisuudella tarkoitetaan sitä monimuotoisuutta, joka on kehittynyt kielihistorian aikana, kun sanan taivutusparadigman jäsenet ovat kehittyneet äänteenmuutosten vuoksi eri suuntiin. Artikkelissa verrataan verbien preesens- ja imperfektiparadigmoja inkerinsuomessa ja virossa ja osoitetaan, että inkerinsuomen verbintaivutus on näiltä osin erittäin kompleksista ja viron verbintaivutus siihen verrattuna paljon yksinkertaisempaa. Vertailun perusteella on valittu viisi kaikkein monimutkaisinta verbityyppiä, joiden aineistoesiintymiä analysoidaan paradigmaattisen kompleksisuuden kannalta. Tulokset osoittavat, että vaikka inkerinsuomen kompleksisuus on laajalti säilynyt, on aineistossa havaittavissa myös yksinkertaistumista. Muutokset ovat kuitenkin monitulkintaisia, sillä useimmiten kielensisäiset yksinkertaistumispaineet kietoutuvat yhteen viron kielen vaikutuksen kanssa.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV23.12


Keywords


morfologia; morfofonologia; kompleksisuus; paradigmaattinen;kielikontakti; yksinkertaistuminen; inkerinsuomi; verbintaivutus; suomi; viro

Full Text:

PDF

References


Anttila, Raimo 1974. Allomorfien semiotiikkaa. – Virittäjä 78, 331–337.

Dahl, Östen 2004. The Growth and Maintenance of Linguistic Complexity. Amsterdam: John Benjamins.

Dorian, Nancy C. 2006. Negative borrowing in an indigenous-language shift to the dominant national language. − International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 9 (5), 557–577. http://dx.doi.org/10.2167/beb380.0

EKG I 1995 = Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1995. Eesti keele grammatika I. Morfoloogia, sõnamoodustus. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut.

Karlsson, Fred, Matti Miestamo, Kaius Sinnemäki 2008. Introduction: The problem of language complexity. – Matti Miestamo, Kaius Sinnemäki, Fred Karlsson (Eds.). Language Complexity. Typology, Contact, Change. Amsterdam: John Benjamins, VII–XIV.

Kusters, Wouter 2003. Linguistic Complexity. The Influence of Social Change on Verbal Inflection. Utrecht: LOT.

McWhorter, John H. 2008. Why does a language undress? Strange cases in Indonesia. – Matti Miestamo, Kaius Sinnemäki, Fred Karlsson (Eds.). Language Complexity. Typology, Contact, Change. Amsterdam: John Benjamins, 167–190.

Miestamo, Matti 2008. Grammatical complexity in a cross-linguistic perspective. – Matti Miestamo, Kaius Sinnemäki, Fred Karlsson (Eds.). Language Complexity. Typology, Contact, Change. Amsterdam: John Benjamins, 23–41.

Montrul, Silvina 2010. Current issues in heritage language acquisition. – Annual Review of Applied Linguistics 30, 3–23. http://dx.doi.org/10.1017/S0267190510000103

Paunonen, Heikki 1976. Allomorfien dynamiikkaa. – Virittäjä 80, 82–107.

Paunonen, Heikki 2003. Suomen kielen morfologisista muutosmekanismeista. – Lea Laitinen, Hanna Lappalainen, Päivi Markkola, Johanna Vaattovaara (Toim.). Muotojen mieli. Kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta. Kieli 15. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 187–248.

Porkka, Volmari 1885. Ueber den Ingrischen Dialekt mit Berücksichtigung der übrigen finnisch-ingermanländischen Dialekte. Helsinfors: J. C. Frenckell & Sohn.

Remes, Hannu 1983. Viron kielioppi. Porvoo: WSOY.

Remes, Hannu 2009. Muodot kontrastissa. Suomen ja viron vertailevaa taivutustypologiaa. Acta Universitas Ouluensis B Humaniora 90. Oulu: Oulun yliopisto.

Riionheimo, Helka 2007. Muutoksen monet juuret. Oman ja vieraan risteytyminen Viron inkerinsuomalaisen imperfektinmuodostuksessa. SKS:n toimituksia 1107. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Riionheimo, Helka 2013. Inkerinsuomen verbimorfologia kielikontaktissa ja attritiossa. – Kimmo Granqvist, Päivi Rainò (Toim.). Rapautuva kieli. Kirjoituksia vähemmistökielten kulumisesta ja kadosta. SKS:n toimituksia 1404. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 37−75.

Ruoppila, Veikko 1955. Äyrämöismurteiden äännehistoria. SKS:n toimituksia 245. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Schmid, Monika S. 2002. First Language Attrition, Use and Maintenance. The Case of German Jews in Anglophone Countries. Studies in Bilingualism 24. Amsterdam: John Benjamins

Schmid, Monika S. 2011. Language Attrition. Key Topics in Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511852046

Trudgill, Peter 2011. Sociolinguistic Typology. Social Determinants of Linguistic Complexity. Oxford: Oxford University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV23.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Helka Riionheimo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290