Tuen muodot ja oppimisen mahdollisuudet suomen kielen verkkokurssilla

Tuija Lehtonen

Abstract


Tutkimuksessa tarkastellaan ulkomailla suomea opiskeleville suunniteltua A2–B1-tasoista verkkokurssia. Aineistona ovat kurssin osallistujien päiväkirjamerkinnät, palautelomakkeet, viestit sekä itse kurssi materiaaleineen. Verkkokurssia analysoidaan ekologisessa viitekehyksessä opiskelijoiden kokeman tuen sekä affordanssin käsitteiden kautta. Tuloksista käy ilmi, että kurssilla on runsaasti mahdollisuuksia vastavuoroiseen vertaistukeen. Ohjaajan antamaksi tueksi oppijat mieltävät erityisesti kurssin alussa kielen rakennetta ja sanastoa koskevan palautteen ja niihin liittyvät tehtävät. Affordanssiksi oppijoiden näkökulmasta nousevat sanasto, kielen rakenteeseen liittyvät ilmiöt sekä kulttuuriin ja maantietoon liittyvä tieto. Artikkelissa esitelty toimintalähtöinen pedagogiikka tarjoaa kiinnostavan näkökulman ja käytännön työkalun opetuksen rakenteen ja oppimisprosessin yhteensovittamiseen.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV23.07


Keywords


verkko-opetus; ekologinen näkökulma; affordanssi; scaffolding; toimintalähtöinen pedagogiikka; suomi toisena ja vieraana kielenä

Full Text:

PDF

References


Aalto, Eija, Sanna Mustonen, Kaisa Tukia 2009. Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana. – Virittäjä 3, 402–423.

Barnes-Lee, Tim 1989. What the semantic web isn’t but can represent. http://www.w3.org/DesignIssues/RDFnot.html (19.02.2013).

Blommaert, Jan, Jie Dong 2010. Ethnographic Fieldwork. A Beginners’ Guide. Bristol: Buffalo.

Bruner, Jerome 1978. The role of dialogue in language acquisition. – Anne Sinclair, Robert Jarvell, Willem Levelt (Eds.). The Child’s Conception to Language. Berlin: Springer, 241–256.

Coiro, Julie, Michele Knobel, Colin Lankshear, Donald Leu 2008. Central issues in new literacies and new literacies research. – Julie Coiro, Michele Knobel, Colin Lankshear, Donald Leu (Eds.). Handbook of Research on New Literacies. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1–21.

Cresswell, John 2005. Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Upper Saddle River, N.J: Merrill.

Corder, S. Pit 1981. Error Analysis and Interlanguage. Oxford: Oxford University Press.

Elliot, John 1991. Action Research for Educational Change. Philadelphia: Open University Press.

Gibbons, Pauline 2002. Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom. Portsmouth, NH: Heinemann.

Gibson, Eleanor, Anne Pick 2000. An Ecological Approach to Perceptual Learning and Development. New York: Oxford University Press.

Gibson, James 1979. The Ecological Approach to Visual Perception. Hillsdale NJ: Erlbaum.

Hakamäki, Leena 2005. Scaffolded Assistance Provided by an EFL Teacher During Whole-class Interaction. Jyväskylä Studies in Humanities 32. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Haugen, Einar 1972. The Ecology of Language. Stanford : Stanford University Press.

Heller, Monica 2008. Doing ethnography. – Li Wei, Melissa Moyer (Eds.). Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Oxford: Blackwell, 249–262.

Heller, Monica 2011. Critical ethnographic sociolinguistics. – Monica Heller (Ed.). Paths to Postnationalism: A Critical Ethnography of Language and Identity. Oxford: Oxford University Press, 31–51.

Jalkanen, Juha, Anne Pitkänen-Huhta, Peppi Taalas 2012. The changing society – changing language learning and teaching practices? – Marika Bendtsen, Mikaela Björklund, Liselott Forsman, Kaj Sjöholm (Eds.). Global Trends Meet Local Needs. Vaasa: Åbo Akademi Press, 219–241.

Lehtonen, Tuija 2007. Erilaista kielenoppimista? Suomi toisena kielenä verkko-oppimiskokeilu. Julkaisematon lisensiaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Ohta, Amy, S. 2000. Rethinking interaction in SLA: Developmentally appropriate assistance in the Zone of Proximal Development and acquisition of L2 grammar. – James Lantolf (Ed.). Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 51–77.

Pavlenko, Anna, James Lantolf 2000. Second language learning as participation and reconstruction of selves. – James Lantolf (Ed.). Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 155–177.

Salmon, Gilly 2002. E-tivities: The Key to Active Online Learning. London: Kogan Page Limited.

Suni, Minna 2008. Toista kieltä vuorovaikutuksessa. Kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Jyväskylä studies in humanities 94. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.

Tarnanen, Mirja, Katja Mäntylä 2006. Toisen ja vieraan kielen oppija Yleisissä kielitutkinnoissa. – Päivi Pietilä, Pekka Lintunen, Heini-Marja Järvinen (Toim.). Kielenoppija tänään – Language learners of today. AFinLA:n vuosikirja 2006. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 64. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 105–123.

Ushioda, Ema 2003. Motivation as a socially mediated process. – David Little, Jennifer Ridley, Ema Ushioda (Eds.). Learner Autonomy in the Foreign Language Classroom: Teacher, Learner, Curriculum, and Assessment. Dublin: Authentic Language Learning Resources Ltd, 90–102.

van Lier, Leo 1996. Interaction in the Language Curriculum: Awareness, Autonomy and Authenticity. London: Longman.

van Lier, Leo 2000. From input to affordance: Social-interactive learning from an ecological perspective. – James, Lantolf (Ed.). Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 245–259.

van Lier, Leo 2004. The Ecology and Semiotics of Language Learning: A Sociocultural Perspective. Boston: Kluwer Academic. http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-7912-5

van Lier, Leo 2007. Action-based teaching, autonomy and identity. – Innovation in Language Learning and Teaching 1 (1), 46–65. http://dx.doi.org/10.2167/illt42.0

Vygotsky, Lev 1978. Mind in Society. Cambridge: Harvard University Press.

Wersch, James, Gillian McNamee, Joan McLane, Nancy Budwig 1980. The adult-child dyad as a problem solving system. – Child Development 51 (4), 1215–1221. http://dx.doi.org/10.2307/1129563

Wood, David, Jerome Bruner, Gail Ross 1976. The role of tutoring in problem solving. – Journal of Child Psychology and Psychiatry 17 (2), 89–100. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.1976.tb00381.x
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV23.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Tuija Lehtonen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290