Korpuspohjaista oppijansanakirjaa tekemässä: esimerkkinä ConLexis

Jarmo Harri Jantunen, Marjo Kumpulainen, Tanja Tammimies, Teemu Tokola

Abstract


Artikkelimme käsittelee korpuspohjaisia oppijansanakirjoja. Sähköisiin aineistoihin ja kielenkäytöstä hankittuun tutkimukselliseen tietoon perustuvat sanakirjat ovat edelleen harvinaisia, ja kielenoppijoille niitä on tarjolla hyvin vähän. Suomesta tällaisia sanakirjoja ei ole ollut lainkaan. Esittelemme yleisesti oppijoille suunnattujen sähköisten sanakirjojen vaatimuksia ja tarkemmin uuden tekeillä olevan ConLexis-verkkosanakirjan suunnittelutyötä, tavoitteita ja sisältöä. ConLexis on suunnattu B1-tason ja sitä edistyneemmille kielenoppijoille, mutta sitä voivat opettajat käyttää opetuksensa tukena alemmillakin taitotasoilla. Sana-artikkeleissa esitetty tieto perustuu laajoihin korpusanalyyseihin, ja sanakirjan näkökulma kielenkäyttöön on vahvasti fraseologinen. Sen rinnalle on tekeillä ConPraxis-harjoituskokonaisuus, joka muodostaa yhdessä sanakirjan kanssa itseopiskelupaketin.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV23.04


Keywords


oppijansanakirjat; verkko-oppimateriaalit; korpussanakirjat; fraseologia; kollokaatiot; synonyymit; antonyymit

Full Text:

PDF

References


Atkins, B. T. Sue 1993. Theoretical lexicography and its relation to dictionary-making. – Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North 14, 4–43. http://dx.doi.org/10.1353/dic.1992.0011

Bessonoff, Salli-Marja 2000. Suomen sanoja muunkielisille. – Virittäjä 104 (2), 314–318.

Biber, Douglas, Susan Condrad, Randi Reppen 1998. Corpus Linguistics. Investigating Language Structure and Use. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511804489

Cobuild 1987 = Collins Cobuild English Language Dictionary. London: Cobuild. Toinen painos nimellä Collins Cobuild English Dictionary 1995. London: HarperCollins.

East, Martin 2008. Dictionary Use in Foreign Language Writing Exams. Impact and Implications. Language Learning & Language Teaching 22. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Granger, Sylviane 2005. Pushing back the limits of phraseology: How far can we go? http://hdl.handle.net/2078.1/75667 (24.2.2013).

Granger, Sylviane, Fanny Meunier 2008. Phraseology in language learning and teaching. Where to from here? – Fanny Meunier, Sylviane Granger (Eds.). Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching. Amsterdam: John Benjamins, 247–252.

Granger, Sylviane, Magali Paquot (Eds.) 2012. Electronic Lexicography. Oxford: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199654864.001.0001

Fellbaum, Christiane (Ed.). 1998. WordNet: An Electronic Lexical Database. Cambridge, MA: MIT Press.

Heinonen, Tarja 2013. Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta. Helsingin ylipiston nykykielten laitos.

Jantunen, Jarmo H. 2009. Minulla on aivan paljon rahaa – Fraseologiset yksiköt suomen kielen opetuksessa. – Virittäjä 133 (3), 356–381.

Järventausta, Marja 2009. Kakkossuomen perussanakirja. – Virittäjä 113 (1), 89–100.

Jokinen, Päivi, Pirjo Immonen-Oikkonen, Leena Nissilä (Toim.) 2011. Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutusten materiaaleista. Helsinki: Opetushallitus.

Jönsson-Korhola, Hannele, Leila White 1999. Tarkista tästä. Suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. Toinen, korjattu painos. Helsinki: Finn Lectura.

Kangasniemi, Heikki 2003. Suomen kielen sanastoharjoituksia. Helsinki: Tammi.

Kangasniemi, Heikki 2006. Suomen kielen tekstinymmärtämisharjoituksia. Helsinki: Sanoma Pro.

Kilgarriff, Adam, Miloš Husák, Katy McAdam, Michael Rundell, Pavel Rychlý 2008. GDEX: Automatically Finding Good Dictionary Examples in a Corpus. – Elisenda Bernal, Janet DeCesaris (Eds.). Proceedings of the XIII Euralex International Congress, 425–432.

Levenshtein, Vladimir 1966. Binary codes capable of correcting deletions, insertions, and reversals. Soviet Physics Doklady 10, 707–710. [Julkaistu alun perin: Двоичные коды с исправлением выпадений, вставок и замещений символов. Доклады Академий Наук СCCP 163 (4), 845–848.]

Lindén, Krister, Lauri Carlson 2010. FinnWordNet – WordNet på finska via översättning. – LexicoNordica 17, 119–140.

Mauranen, Anna 2004. Spoken Corpora for an Ordinary Learner. – John McH Sinclair (Ed.). How to Use Corpora in Language Teaching. Studies in Corpus Linguistics 12. Philadelphia: John Benjamins, 89–105.

Miller, George A. 1995. WordNet: A Lexical Database for English. – Communications of the ACM 38 (11), 39–41. http://dx.doi.org/10.1145/219717.219748

MEDAL = MacMillan English Dictionary for Advanced Learners 2007. 2., uudistettu painos. Oxford: MacMillan Education.

Moon, Rosamund 2009. Sinclair, lexicography, and the Cobuild Project. The application of theory. – Rosamund Moon (Ed.). Words, Grammar, Text. Revisiting the Work of John Sinclair. Amsterdam: John Benjamins, 1–22.

Muikku-Werner, Pirkko, Jarmo Harri Jantunen, Ossi Kokko 2008. Suurella sydämellä ihan sikana. Suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja. Helsinki: Gummerus.

Nesselhauf, Nadja 2005. Collocations in a Learner Corpus. Studies in Corpus Linguistics, 14. Amsterdam: John Benjamins.

Rundell, Michael 1998. Recent trends in English pedagogical lexicography. – International Journal of Lexicography 11 (4), 315–342.

Rundell, Michael, Adam Killgarrif 2011. Automating the creation of dictionaries. Where will it all end? – Fanny Meunier, Sylvie De Cock, Gaëtanelle Gilquin, Magali Paquot (Eds.). A Taste for Corpora. In Honour of Sylviane Granger. Amsterdam: John Benjamins, 257–281.

Saarikalle, Anne, Johanna Vilkuna 2010. Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille. Helsinki: Gummerus.

Saunela Marja-Liisa 2008a. Harjoitus tekee mestarin 3. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Helsinki: Art House.

Saunela, Marja-Liisa 2008b. Harjoitus tekee mestarin 4. Lisäharjoituksia yleiseen kielitutkintoon valmistautumista varten. Helsinki: Art House.

Sinclair, John 1996. The search for units of meaning. – Textus IX, 75–106.

Skiepmann, Dirk 2008. Phraseology in Learners’ Dictionaries. What, where and how? – Fanny Meunier, Sylviane Granger (Eds.). Phraseology in Foreign Language Learning and Teaching. Amsterdam: John Benjamins, 185–202.

Suni, Minna 2008. Toista kieltä vuorovaikutuksessa. Kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Väitöskirja. Jyväskylä studies in humanities 94. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Tanner, Johanna 2012. Rakenne, tilanne ja kohteliaisuus. Pyynnöt S2-oppikirjoissa ja autenttisissa keskusteluissa. Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7903-0 (25.2.2013).

Thompson, Geoff 1987. Using bilingual dictionaries. – ELT Journal 41 (4), 282–286. http://dx.doi.org/10.1093/elt/41.4.282

Tsui, Amy B. M. 2004. What teachers have always wanted to know – and how corpora can help. – John McH Sinclair (Ed.). How to Use Corpora in Language Teaching. Studies in Corpus Linguistics 12. Philadelphia: John Benjamins, 39–61.

EVK = Eurooppalainen viitekehys: Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys 2008. WSOY: Helsinki.

Widdowson, Henry 1998: Context, community and authentic language. – TESOL Quarterly 32 (4), 705–716. http://dx.doi.org/10.2307/3588001
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV23.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Jarmo Harri Jantunen, Marjo Kumpulainen, Tanja Tammimies, Teemu Tokola

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290