Ilukirjanduse lugemine mängustatud aktiivõppemeetodite abil põhikooli eesti keele kui teise keele tundides

Mare Kitsnik, Svetlana Melnikova

Abstract


https://doi.org/10.5128/LV33.02

Teise keele oskuse arenemiseks on vaja selles keeles palju lugeda, kuid põhikooli õpilaste lugemissoov on sageli madal. Artiklis käsitletakse tegevusuuringut, milles otsiti vastust küsimusele: kas süsteemsete mängustatud lugemistundidega saab muuta eestikeelse ilukirjanduse lugemise eesti keelt teise keelena õppivate kaheksanda klassi õpilaste jaoks huvitavamaks ja tõhusamaks? Uuringu käigus sekkuti ühe kaheksanda klassi eesti keele kui teise keele lugemistundide metoodikasse: raamatu ”Tont ja Facebook” (Kivirähk 2019) põhjal loodi ja viidi läbi 15-tunnine süsteemne mängustatud aktiivõppeprogramm. Õpetaja uurimispäevikust saadud uurimisandmeid analüüsiti kvalitatiivselt. Õpilaste tagasisideankeetidest saadud andmeid analüüsiti nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt ning õpilaste lugemisoskust mõõtvatest testidest saadud andmeid kvantitatiivselt. Analüüs näitas, et sekkumise käigus kasutatud ülesanded olid aktiivsed, õpilasi haaravad ja neile jõukohased ning õpilaste suhtumine lugemistundidesse muutus märgatavalt positiivsemaks ja eestikeelsete tekstide lugemisse positiivsemaks. Lugemisoskus uuringu perioodil märgatavalt ei paranenud.

Reading fiction using gamified active learning methods in eighth grade Estonian as a second language classes

Acquiring a good level of Estonian as a second language is very important for the students at secondary school to successfully continue their studies and to smoothly integrate into the Estonian society. To encourage students’ desire to learn and increase the effectiveness of learning, activity, engagement, and affordability are very important during language classes (Kitsnik 2018b). Reading is one of four skills that is developed at second language classes. The aim of current action research was to develop more effective learning where gamified teaching methods were used. Based on the aim of the research, there were raised research question, whether more interesting and systematic reading classes can be used to make reading books in Estonian more pleasant for students with other mother tongues and to support the development of language skills.

In the action research the previous reading classes were developed methodically of one of the study groups in grade 8 (n 15). 15 consciously structured reading classes were compiled based on Andrus Kivirähk’s book ”Tont ja Facebook” (”The Ghost and Facebook” 2019). The plan was made on the basis of gamified teaching methods (Kitsnik 2019a, 2019b; Razin & Kingisepp 2018; Kingisepp & Kärtner 2011 etc.). Gamification offers challenges, creates excitement, frees students from the rules and restrictions of everyday life, offers fun and energy (Kitsnik 2019a).


Keywords


põhikool; suhtumine; lugemisoskus; eesti keel teise keelena; basic school; attitude; reading skills; Estonian as a second language

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV33.02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Mare Kitsnik, Svetlana Melnikova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290