Vironkielisten osallistujien kielitaito Yleisten kielitutkintojen suomen kielen testissä 

Mari Honko, Sari Ahola, Tuija Hirvelä

Abstract


Tarkastelemme tässä artikkelissa vironkielisten suomen oppijoiden osallistumista Suomen kansallisen kielitestin, Yleisten kielitutkintojen, keskitason tutkintoon ja heidän kielitaitoprofiiliaan tutkintotulosten valossa. Vertaamme tuloksia yleiseen tutkintomenestykseen sekä osallistujien taustaan ja pohdimme suomen kielen asemaa oppimisen kohteena vironkielisten näkökulmasta. Analyysimetodina käytämme kuvailevaa tilastollista analyysia sekä tilastollista päättelyä. Tulokset osoittavat, että vironkieliset osallistujat menestyvät tutkinnossa hyvin ja erityisesti ymmärtämistaidot ovat tutkitussa ryhmässä vahvat. Vaikka aiemman tutkimuksen valossa suomen kielen taidon tason onkin nähty riippuvan erityisesti Suomessa asumisen ja suomen opiskelun kestosta, yhä useammat vironkielisistä tutkintoon osallistujista ovat hankkineet suomen kielen taitonsa muutoin kuin Suomessa pysyvästi asumalla tai varsinaiseen suomen kielen opetukseen osallistumalla.

***

Finnish language proficiency of Estonian-speaking learners in the National Certificates’ intermediate level language test 


The aim of this study was to investigate Estonian-speaking Finnish language learners’ participation and test achievement in the intermediate level Finnish language test “National Certificates of Language Proficiency”. We examined test takers’ (n = 60,997) background information and test results in 2012–2020 using test-taking statistics and statistical analysis. During this period altogether 1,634 Estonian-speakers with various learner characteristics, test performance and needs for language assessment took part in the intermediate level Finnish language proficiency tests (YKI 3–4 ≈ CEFR B1–B2). The results show that the vast majority of Estonian-speakers in all background groups reached the proficiency level of an independent language user in all four sub-skills measured (listening and reading comprehension, speaking and writing). Reading comprehension turned out to be the strongest skill with 77.5 % of Estonian-speaking participants at the proficiency level YKI 4 ≈ B2. Although writing was the most demanding skill, 94.2 % of all the Estonian-speaking participants reached the proficiency level 3 (B1) and 46.0 % of them the level 4 (B2) also in writing test. This is almost 60 (level 3) and 40 (level 4) percentage points above the average of the performance level of the other language groups during the same period. 

The most important reasons for Estonian-speakers to participate in Finnish language tests were applying for citizenship (60.2 %), a job (37.2 %) or a place of study (27.2 %). Contrary to presumptions, the results indicated some differences in test performance depending on the test-taking reason. Close linguistic relatedness, short geographical and cultural distance and possibilities for studying Finnish both in Finland and in Estonia as well as using Finnish language in everyday life have helped Estonian-speakers to reach a high proficiency level even within a short period of time. However, none of these conditions alone could predict a certain test result. Keywords


anguage assessment; Estonian-speaking Finnish language learners; Finnish as a second language; National Certificates of Language Proficiency; intermediate language proficiency; independent language user

Full Text:

PDF

References


Ahola, Sari 2020. Sujuvaa mutta viron kielen vaikutusta: Yleisten kielitutkintojen arvioijien käsityksiä vironkielisten suomenoppijoiden suullisesta taidosta [‘Fluent but influenced by Estonian: Rater perceptions of the spoken Finnish skills of L1 Estonian speakers in National Certificate exams’]. – Virittäjä 124 (2), 217–242. https://doi.org/10.23982/vir.79831

Ahola, Sari, Tiina Lammervo 2013. Venäjää äidinkielenään puhuvien maahanmuuttajien suomen kielen taito yleisten kielitutkintojen tulosten valossa [‘Finnish Language Proficiency of Immigrants Speaking Russian as Their Mother Tongue in the Light of the Results of General Language Examinations’]. – Siirtolaisuus-Migration 40 (1), 33–41.

Ahola, Sari, Henna Tossavainen 2016. Helppoa vai vaikeaa arvioida? Yleisten kielitutkintojen suomen kielen arvioijien käsityksiä vironkielisten arvioinnista [‘Finnish raters’ beliefs about assessing Estonian speakers in a Finnish language test: easy or difficult?’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 26, 27–53. https://doi.org/10.5128/LV26.01

Alho, Rolle, Kaja Kumer-Haukanõmm 2020. Johdanto [‘Introduction’]. – Rolle Alho, Kaja Kumer-Haukanõmm (toim.). Liikkuvuus, muuttoliike ja ylirajaiset suhteet Suomen ja Viron välillä. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 12–28.

Anniste, Kristi, Tiit Tammaru 2014. Ethnic differences in integration levels and return migration intentions: A study of Estonian migrants in Finland. – Demographic Research 30, 377–412. https://doi.org/10.4054/DemRes.2014.30.13

Buck, Gary 2001. Assessing Listening. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511732959

Carey, Michale D., Robert H., Mannell, Peter K. Dunn 2010. Does a rater’s familiarity with a candidate’s pronunciation affect the rating in oral proficiency interviews? – Language Testing 28 (2), 201−219. https://doi.org/10.1177/0265532210393704

Edelman, Kristel, Miika Tervonen 2020. Viron ja Suomen välinen muuttoliike: katsaus aiempiin tutkimuksiin [‘Migration and mobility between Finland and Estonia: Approach in earlier research’]. – Rolle Alho, Kaja Kumer-Haukanõmm (toim.). Liikkuvuus, muuttoliike ja ylirajaiset suhteet Suomen ja Viron välillä. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 29–43.

Ergma, Liina 2021. Sähköpostikeskustelu Suomen Viron-instituutin ohjelmapäällikkö Liina Ergman kanssa [‘E-mail conversation’].

Heikkilä, Tarja 2014. Tilastollinen tutkimus [‘Statistical Research’]. Helsinki: Edita.

Helander, Mika 2020. Paratiisi ennen ja nyt – eli kuinka norsu vastaa niin kuin suomalainen toivoo [‘Experiences of Estonian workers in Finland’]. – Rolle Alho, Kaja Kumer-Haukanõmm (toim.). Liikkuvuus, muuttoliike ja ylirajaiset suhteet Suomen ja Viron välillä. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 170–187.

Jasinskaja-Lahti, Inga 2008. Long-term immigrant adaptation: Eight-year follow-up study among immigrants from Russia and Estonia living in Finland. – International Journal of Psychology, 43 (1), 6–18. https://doi.org/10.1080/00207590701804271

Jarvis, Scott, Anna Pavlenko 2008. Crosslinguistic Influence in Language and Cognition. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203935927

Kaivapalu, Annekatrin 2005. Lähdekieli kielenoppimisen apuna [‘Contribution L1 to Foreign Language Acquisition’]. Jyväskylä Studies in Humanities 44. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kaivapalu, Annekatrin 2020. Viron ja suomen samankaltaisuuden vaikutus lähisukukielen oppimiseen [‘Linguistic closeness of Finnish and Estonian’]. – Rolle Alho, Kaja Kumer-Haukanõmm (toim.). Liikkuvuus, muuttoliike ja ylirajaiset suhteet Suomen ja Viron välillä. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 220–236.

Kiljunen, Outi 2012. Virolaiset hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa [‘ Estonian nurses in the Finnish healthcare system’]. Hoitotieteen pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20120202

Kährik, Anneli, Tiit Tammaru 2019. Virolaiset Suomessa [‘Estonians in Finland’]. – Elo 1. https://www.tuglas.fi/virolaiset-suomessa (26.5.2021).

Lagerspetz, Mikko 2020. Suomen virolaiset – vähemmistö, väestöryhmä, vai jotakin muuta? [‘Estonians living in Finland’]. – Rolle Alho, Kaja Kumer-Haukanõmm (toim.). Liikkuvuus, muuttoliike ja ylirajaiset suhteet Suomen ja Viron välillä. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 123–140.

Migri 2021. Kielitaito [‘Language skills’]. https://migri.fi/kielitaito (26.5.2021).

Nissilä, Leena 2011. Viron kielen vaikutus suomen kielen verbien ja niiden rektioiden oppimiseen [‘Impact of the Estonian Language on the Learning of Finnish Verbs and their Rections’]. Acta Universitatis Ouluensis B 99. Oulu: University of Oulu. http://urn.fi/urn:isbn:9789514296161

Nylund, Mats 2020. Erään uhkakuvan anatomia: Virolainen vierastyövoima, uutisvälitys ja SAK [‘Estonians on the Finnish labor market’]. – Rolle Alho, Kaja Kumer-Haukanõmm (toim.). Liikkuvuus, muuttoliike ja ylirajaiset suhteet Suomen ja Viron välillä. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 110–122.

OPH 2011 = Yleisten kielitutkintojen perusteet [‘National certificates of language proficiency’]. Helsinki: Opetushallitus.

Paananen, Seppo 2005. Maahanmuuttajien elinolot Suomessa [‘Living conditions of immigrants in Finland’]. – Yhteiskuntapolitiikka 70 (4), 460–462.

Pitkänen, Ville, Pasi Saukkonen, Jussi Westinen 2019. Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen [‘To be or not to be? A study of the attachment of five language groups to Finland’]. e2 Tutkimus. https://www.e2.fi/hankkeet-ja-julkaisut/julkaisut.html (26.5.2021).

Praakli, Kristiina 2017. Viron kieli Suomessa. ELDIA-projektin tuloksia: lyhennelmä tutkimusraportista [‘Estonian in Finland: ELDIA Case-Specific Report’]. Studies in European Language Diversity 29.2. https://hdl.handle.net/11353/10.591056

Schepens, Job, Roeland van Hout, T. Florian Jaeger 2020. Big data suggest strong constraints of linguistic similarity on adult language learning. – Cognition 194 (1), 1–14. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2019.104056

Simmul, Liis 2017. Võõrkeelte oskuse roll tööturul [‘The Role of the Foreign Language Skills on the Labour Market’]. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. https://www.hm.ee/sites/default/files/uuringud/keelteoskuse_roll_tooturul_veebr2018.pdf (26.5.2021).

Suomen Viron-instituutti 2021. https://finst.ee/fi/ohjelmat/kielenopetus-ja-koulutus/ (25.6.2021).

SVT 2020. Suomen virallinen tilasto: Väestörakenne. Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/vaerak/2019/02/vaerak_2019_02_2020-05-29_tie_001_fi.html (15.4.2021).

SVT 2021. Suomen virallinen tilasto: Väestörakenne. Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/vaerak/2020/vaerak_2020_2021-03-31_tie_001_fi.html (14.6.2021).

Tarnanen, Mirja, Marita Härmälä, Reeta Neittaanmäki 2010. Aikuisten kielitaito ja Yleiset kielitutkinnot [‘Adults’ language proficiency and the National Certificates’]. –AFINLA-E: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2, 59–71.

Telve, Keiu 2019. Family Life Across the Gulf: Cross-Border Commuters’ Transnational Families Between Estonia and Finland. Dissertationes ethnologiae Universitatis Tartuensis 10. Tartu: University of Tartu Press.

Telve, Keiu 2020. Pendelöinnin vaikutus lähisuhteisiin Suomessa työskentelevien virolaismiesten esimerkin mukaan [‘Commuting for work reasons between Estonia and Finland’]. – Rolle Alho, Kaja Kumer-Haukanõmm (toim.). Liikkuvuus, muuttoliike ja ylirajaiset suhteet Suomen ja Viron välillä. Turku: Siirtolaisuusinstituutti, 157–169.

Tender, Tõnu, Sven-Erik Soosaar 2017. Eesti-soome keelesild XXI sajandil [‘The Finnish-Estonian linguistic bridge in the 21st century’]. – Keel ja Kirjandus 10, 753–770.

Terveydenhuoltolaki 1326/2010. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 (13.8.2021).

Valvira 2021. Kielitaito [‘Language Proficiency’]. https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/kielitaito (15.8.2021).

Vanala, Hanna-Liina 2012. Koti Virossa, työ Suomessa: Tutkimus Suomessa työssäkäyvien virolaisten ylirajaisesta arjesta kahden maan välillä [‘Home in Estonia, work in Finland: A study of the cross-border everyday life of Estonians working in Finland’]. Kansantieteen pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206196048

Weir, Cyril J. 2005. Language Testing and Validation. Chippenham & Eastbourne: Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9780230514577

Winke, Paula, Hyojung Lim 2017. The Effects of test preparation on second language listening test performance. – Language Assessment Quarterly 14 (4), 380–397. https://doi.org/10.1080/15434303.2017.1399396

Õis, Ülle 2014. 6.–8. klasside õpilaste soome keele õppimise motivatsioon ja soome keeleõppes kasutatavad enesemotiveerimise strateegiad [‘Motivation of students to learn Finnish in grades 6–8 and self-motivation strategies used in learning Finnish’]. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV31.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Mari Honko, Sari Ahola, Tuija Hirvelä

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290