Soome- ja venekeelsete õppijate A2- ja B1-taseme keelekasutusmustritest: varieeruvus vs. stereotüüpsus

Pille Eslon

Abstract


Soome ja vene lähtekeelega eesti keele õppijate A2- ning B1-taseme tekstide keelekasutusmustrite võrdleva analüüsi tulemused näitavad sihtkeele kasutamisel erinevaid suundumusi. Siinse mõttevahetuse keskmes on leksikaalgrammatilise varieeruvuse ja stereotüüpsuse kujunemine, millel võib olla loogiline seos mõningate keele õppimist mõjutavate asjaoludega (nt õppimise-õpetamise strateegiad, õppematerjalid). Mõtteainet pakub sama sõnaliigijärgnevusega mustrite osakaalu, morfosüntaktilise varieeruvuse ja leksikaalse mitmekesisuse võrdlemine soome ja vene lähtekeelega õppijatel ning emakeelekõnelejatel. Eesmärk on leida eelistused nende mustrite kasutamisel, sõnaliikide kombineerimisel ning sõna- ja vormivalikul. Analüüsi tulemustet nähtub, et soomekeelsete õppijate sõnavara rikastub ja venekeelsetel õppijatel juurduvad leksikaalgrammatilised stereotüübid. Stereotüüpsuse kujunemist põhjustavad a) vähene määrsõnade pagas (soomekeelsetel mitmekesine, venekeelsetel kitsas) ja piiratud arv täistähenduslikke tegusõnu (soomekeelsetel siiski mitmekesisem kui venekeelsetel); b) sõnaliikide ja vormide kombineerimisel toimunud funktsionaalsed nihked emakeelekõneleja keelepruugiga võrreldes (venekeelsed õppijad). Mustri morfosüntaktilise varieeruvuse piire avardab mitmekesise sõnavara kasutamine.

***

On the language use patterns of Finnish- and Russian-speaking learners of Estonian at the levels A2 and B: Variability vs. stereotypicality

Comparative analysis of the language use patterns of Finnish- and Russian-speaking learners of Estonian as a target language reveals different tendencies in their A2- and B1-level written production. This article discusses the development of lexico-grammatical variability and stereotypicality which may relate to some factors that influence language learning, such as learning and teaching strategies and the used learning resources. The presented study aimed to explore preferences in combining parts-of-speech, the choice of vocabulary and grammatical forms by native Finnish and Russian speakers learning Estonian, compared to native users of Estonian. Relying on the frequency of part-of-speech n-grams as well as the morphosyntactic variability and lexical diversity within these recurring patterns, the analysis indicates that the vocabulary of Finnish-speaking learners expands, while lexico-grammatical stereotypes become rooted in the writings of Russian-speaking learners. The formation of stereotypicality is caused by a) lack of adverbs in the learners’ lexicon (Finnish learners have a richer vocabulary in terms of adverbs) and limited use of lexical verbs (varies more in the texts written by Finnish learners); b) functional deviations in combining parts-of-speech and grammatical forms in text when compared to native speakers (concerns Russian learners). Diverse vocabulary also extends the constraints of morphosyntactic variability.


Keywords


language use patterns; lexico-grammatical variability; learner language; Estonian; keelekasutusmustrid; leksikaalgrammatiline varieeruvus; õppijakeel; eesti keel

Full Text:

PDF

References


Chomsky, Noam 1986. Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. Convergence. A Series Founded, Planned, and Edited by Ruth Nanda Anshen. Westport–Connecticut–London: PRAEGER, 1986.

Eslon, Pille, Annekatrin Kaivapalu, Katre Õim, Mare Kitsnik, Olga Gaitšenja, Kais Allkivi-Metsoja. Eesti keele oskuse arenemine ja arendamine. Kirjalik õppijakeel. [‘Development of Estonian language proficiency. Written learner language’]. Tallinn: EKSA, 2021.

Eslon, Pille, Annekatrin Kaivapalu 2020. Teel sihtkeelepärase keelekasutuse poole: vene- ja soomekeelsete eesti keele õppijate kirjaliku keelekasutuse dünaamika A2- ja B1-tasemel [‘Towards target-like language use: Russian and Finnish learners’ dynamics of written Estonian on A2- and B1-level’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 30, 57–88. https://doi.org/10.5128/LV30.01

EVKK = Eesti vahekeele korpus. http://evkk.tlu.ee (12.2.2021).

Gaitšenja, Olga 2019. Venekeelsete eesti keele õppijate kirjutamisprotsess [‘The Writing Process of Native Russian-Speaking Learners of Estonian’]. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 51. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Griffiths, Carol 2003. Patterns of language learning strategy use. – System 31 (3), 367–383. https://doi.org/10.1016/S0346-251X(03)00048-4

Hint, Mati 2017. Partitiivi laienemine aspektituks objektikäändeks [‘Expansion of partitive case in the Estonian language into a counterpart of Indo-European accusative’]. – Mäetagused 69, 153–180. https://doi.org/10.7592/MT2017.69.hint

Trainis, Jekaterina, Kais Allkivi 2014. Ilukirjanduskeelest uue pilguga [‘On belletristic language from a new perspective’]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 10, 283–306. https://doi.org/10.5128/ERYa10.18
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV31.03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Pille Eslon

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290