Suomi vieraana kielenä -oppikirjojen sisältöjen suhde oman aikansa ilmiöihin: Johannes Aavikin Praktilik Soome keele õpetus (1902) ja Béla Györffyn Gyakorlati Finn Nyelvkönyv (1939)

Marjut Vehkanen

Abstract


Artikkelini käsittelee Johannes Aavikin (1902) Praktilik Soome keele õpetus (Käytännöllinen suomen kielen opetus) ja Béla Györffyn (1939) Gyakorlati Finn Nyelvkönyv(Suomen kielen harjoituskirja) -oppikirjatekstien aihepiirejä ja oppikirjojen käyttäjäryhmiä. Tarkastelen näiden kahden oppikirjan sisältöjen suhdetta oman aikansa ilmiöihin. Tutkin kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta käsin, löytyykö teksteistä esimerkiksi kielisukulaisuuteen viittaavia ratkaisuja tai mahdollisia yhtymäkohtia ilmestymisajankohtien historiallisiin todellisuuksiin. Tavoitteeni on oppikirjatekstien aihepiirejä vertailemalla avata näkökulmia kirjoittajien ajatusmaailmaan ja heidän oppimiskäsityksiinsä sekä kirjoille asetettuihin mahdollisiin erityistehtäviin niiden ilmestymisajankohtina. Kirjoittajat ovat sidoksissa aikaansa – tässä tapauksessa oppikirjan ilmestymisajankohtaan ja kirjoitusprosessin aikaiseen todellisuuteen ja sen luomiin vaatimuksiin. 

***

The relationship of the text contents of the Finnish as a foreign language textbooks with the phenomena of their own time: Johannes Aavik Praktilik Soome keele õpetus (1902) and Béla Györffy Gyarkorlati Finn Nyelvkönyv (1939)

My paper concerns the contents and user groups of two textbooks, those of Johannes Aavik (1902) Praktilik Soome keele õpetus (A practical textbook of Finnish) and Béla Györffy (1939) Gyokorlati Finn Nyelvkönyv (A practical Finnish textbook). I will look at the relationship between the contents of these textbooks and the phenomena of the time they were written. From a cultural-historical point of view, I seek solutions in the textual content of the books that refer to linguistic relationships or possible confluences with historical realities at the time the books were published (1902, 1939). 

My aim is to open up perspectives to the authors’ thought and learning concepts by means of a comparison of the themes of text contents, as well as to possible special assignments set for the books at their publishing time. The authors are linked to their own time, in this case by the time of publication of the textbook and by the reality of the writing process and the requirements it has created. 

What in particular can be said about the contents of the texts in these books? In the Hungarian textbook there is a strong emphasis on religious content, as it was intended for students of the Lutheran church. The Estonian textbook has many fragments of Finnish fiction (Juhani Aho), Finnish songs (Maamme, the national anthem) and also many features of Finnish nationalism due to the difficult Russian grand duchy time. Beforehand I had thought that the texts in the Hungarian textbook were completely disregarding the historical reality of that time (the year 1939), but after reading one particular chapter at the end of the book I realized that the writer was full of worries surrounding him and Europe.Keywords


suomi vieraana kielenä; S2-oppikirjatekstit; lähtö- kieli; viro; unkari; Finnish as a foreign language; the contents of L2 textbooks; L1; Estonian; Hungarian

Full Text:

PDF

References


Aho, Juhani 1899. Katajainen kansani ja muita uusia ja vanhoja lastuja vuosilta 1891 ja 1899. Porvoo: Werner Söderström.

Ajagán-Lester, Luis 2001. Bilden av “de andra”. Afrikaner i svenska skoltexter 1768–1920. – Björn Melander, Björn Olsson (Red.), Verklighetens texter. Lund: Studentlitteratur, 25–42.

Béla Györffyn henkilötiedot. http://www.freeweb.hu/felpec2/hnagygyor.php (24.10.2015).

Bergh, Volmar 1940. Finsk Språklära. Grammatik med text och ordförteckning jämte ö versättningsövningar. Stockholm: C. E. Fritzes Bokförlags Aktiebolag.

Budenz, József 1873. Rövid Finn Nyelvtan (alaktan) és olvasmányok. Budapest: Kókai Lajos Kiadása.

Ekvall, Ulla 2001. Den styrda och styrande läroboken. – Björn Melander, Björn Olsson (Red.), Verklighetens texter. Lund: Studentlitteratur, 43–77.

Elomaa, Eeva 2009. Oppikirja eläköön! Teoreettisia ja käytännön näkökohtia kielten oppimateriaalien uudistamiseen. Jyväskylä Studies in Humanities 122. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Fábi Án, István 1859. Finn nyelvtan. Pest: Emich Gusztáv nyomtatása.

Geijer, B. G., Kaarlo Nieminen 1940. Snabbkurs i Finska. Kort handledning i finska språket av B. G. Geijer, Lärare vid Kungl. Krigshögskolan jämte Kortfattad svensk-finsk parlör av Kaarlo Nieminen Lektor i finska språket vid Helsingfors universitet. Stockholm: Svenska Bokförlaget. P. A. Norstedt & Söner.

Grünthal, Riho 2009. Suomen kielen vaikutus viron kieleen. – Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen, Päivi Pahta (Toim.), Kielet kohtaavat. Tietolipas 227. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura, 231–260.

Heikkinen, Liisa 1981. Suomenkielisen suomen kielen oppikirjan synty ja kehittyminen 1880-luvulla. Folia Fennistica & Linguistica. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 4. Tampere: Tampereen yliopisto.

Heikkinen, Vesa, Eero Voutilainen 2012. Genre – monitieteinen näkökulma. – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä, Mikko Lounela (Toim.), Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 17–47.

Hiidenmaa, Pirjo 2003. Suomen kieli – who cares? Keuruu: Otava.

Hirsjärvi, Sirkka, Pirkko Remes, Paula Sajavaara 2013. Tutki ja kirjoita. 18. painos. Helsinki: Tammi.

Hunfalvy, Pál 1853. Finn és magyar szók. Pest: Egybehasonlitása.

Hunfalvy, Pál 1861. Finn olvasmányok. A finn nyelvet tanulók számára. Pest: Eggenberger Ferdinánd akademiai.

Jääskeläinen, Ari 1998. Kansallistava kansanrunous. Suomalaisuus ja folklore. – Pertti Alasuutari, Petri Ruuska (Toim.), Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Tampere: Vastapaino, 41–82.

Karlsson, Fred 2000. E. N. Setälä vaarallisilla vesillä. Tieteellisen vallankäytön, käyttäytymisen ja perinteen analyysi. SKS:n toimituksia 765. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura.

Kállay, Ferencz 1844. Finn-magyar nyelv. Pesten: Landerer és Heckenastnál.

Kalliokoski, Jyrki 2002. Tekstilajin taju. – Ilona Herlin, Jyrki Kalliokoski, Lari Kotilainen, Tiina Onikki-Rantajääskö (Toim.), Äidinkielen merkitykset. SKS:n toimituksia 869. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura, 147–159.

Karanko, Outi, László Keresztes, Irmeli Kniivilä 1990. Finn nyelvkönyv haladóknak. Budapest: Tankönykiadó.

Karemaa, Outi 1998. Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä. Venäläisviha Suomessa 1917–1923. Bibliotheca historica 30. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Karvonen, Pirjo 1995. Oppikirjateksti toimintana. SKS:n toimituksia 632. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura.

Korhonen, Seija 2012. Oppijan suomi. Koulutettujen aikuisten käsitykset ja kompetenssit. Kielikeskuksen julkaisuja 3. Helsinki: Unigrafia Oy.

Laine, Tuija 2002. Kirkossa, kaupungissa, kolhoosissa. Suomalaisten aapisten arvoista Agricolasta 1960-luvulle. – Inkeri Pitkäranta (Toim.), ABC Lukeminen esivallan palveluksessa. Kansalliskirjaston Gallerian julkaisuja nro 2. Helsinki: Helsingin yliopiston kirjasto, 79–132.

Långström, Sture 1997. Författarröst och lärobokstradition. En historiedidaktisk studie. Institutionen för svenska & samhällsvetenskapliga ämnen. Umeå: Umeå universitet.

Melander, Björn, Björn Olsson (Red.) 2001. VErklighetens texter. Sjutton fallstudier. Lund: Studentlitteratur.

Mäntynen, Anne 2003. Miten kielestä kerrotaan. Kielijuttujen retoriikkaa. SKS:n toimituksia 926. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura.

Neuhaus, Johannes 1919. Kleine finnische Sprachlehre nebst einem Wörterverzeichnis der finnisch-indoeuropäischen Entlehnungen von Johannes Neuhaus, Lektor des Neunordischen an der Universität Berlin. Zweite Aufgabe. Heidelberg: Julius Groos Verlag.

Neuvonen, Eero K. 1935. Éléments De Finnois. Textes, Grammaire, Vocabulaire Première Année. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura.

Peltonen, Matti 1998. Omakuvamme murroskohdat. Maisema ja kieli suomalaisuuskäsitysten perusaineksina. – Pertti Alasuutari, Petri Ruuska (Toim.), Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Tampere: Vastapaino, 19–34.

Pesonen, Sari, Marjut Vehkanen 2016. Finskan. Lättare än du tror. 6., uusittu painos. Helsinki: Edita Publishing Oy.

Remes, Hannu 2010. Johannes Aavik viron kielen sanaston kehittäjänä. – Tuglas-seuran esitelmä 10.2.2010.

Richards, Jack C., Theodor S. Rodgers 2001. Approaches and Methods in Language Teaching. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Riihonen, Harald (Toim.) 1929. Lukukirja ja sanasto suomenkielen opiskelijoille. Leningrad: Kustannusosuuskunta Kirja.

Rojola, Lea 1999. Vastakohtien sekasortoinen maailma. – Lea Rojola (Toim.), Järkiuskosta vaistojen kapinaan. Suomen kirjallisuushistoria 2. SKS:n toimituksia 724:2. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura, 108–135.

Salokangas, Raimo 2003. Itsenäinen tasavalta. – Seppo Zetterberg (Toim.), Suomen historian pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY, 678–686.

Saukkonen, Pauli 2001. Maailman hahmottaminen teksteinä. Tekstirakenteen ja tekstilajien teoriaa ja analyysia. Helsinki: Yliopistopaino.

Setälä, Eemil Nestor, Vilho Setälä 1934. Linguaphone keskustelukurssi Suomi. Lontoo: Linguaphone Instituutti.

Sulkunen, Irma 2004. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. SKS:n toimituksia 952. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura.

Suni, Minna 2008. Toista kieltä vuorovaikutuksessa. Kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa. Jyväskylä Studies in Humanities 94. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Szinnyei, József 1895. Finn Olvasókönyv mondattani példatárral. Budapest: Hornyánszky Viktor Kiadása.

Szinnyei, József 1916. Finn Olvasókönyv. Nyelvtani példatárral. Finnugor Kézikönyvek. II. Ötödik kiadás. Budapest: Hornyánszky Viktor Kiadása.

Tanner, Johanna 2012. Rakenne, tilanne ja kohteliaisuus. Pyynnöt S2 -oppikirjoissa ja autenttisissa keskusteluissa [‘Linguistic structures, situation and politeness: requests in Finnish as a second language text- books and in authentic service encounters’]. Helsingin yliopisto: suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.

Tapana, Pentti 2003. Maantiedettä, ideologiaa ja idealismia. Suomi kansakoulun maantiedon oppikirjoissa 1900–1939. Turku: Turun yliopisto.

Tuomi, Jouni, Anneli Sarajärvi 2013. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 10. uudistettu painos. Helsinki: Tammi.

Tuomikoski, Aune, Helen Deans 1952. Elementary Finnish. Texts, Grammar, Glossary. Translated and adapted from Eero K. Neuvonen´s Éléments de Finnois. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura.

Vaarala, Heidi 2009. Oudosta omaksi. Miten suomenoppijat keskustelevat nykynovellista? Jyväskylä Studies in Humanities 129. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Vehkanen, Marjut 2015. Kieliopista kommunikaatioon. Suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866–1953. Helsinki: Unigrafia Oy.

Vehkanen, Marjut 2017. Kaksi tapaa opettaa suomea vieraana kielenä – Johannes Aavik (1902) Praktilik Soome keele õpetus ja Béla Györffy (1939) Gyakorlati Finn Nyelvkönyv. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 27, 242–277. http://dx.doi.org/10.5128/LV27.08

Virrankoski, Pentti 2012. Suomen historia. Maa ja kansa kautta aikojen. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV28.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Marjut Vehkanen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290