Yhteistyön mahdollisuudet – lukiokoulutukseen valmistava koulutus kielellistyvässä maailmassa

Heidi Vaarala

Abstract


Tässä tutkimuksessa selvitetään sitä, millaisia käsityksiä rehtoreilla, opettajilla ja opiskelijoilla on vuorovaikutuksen mahdollistavasta toiminnasta eli yhteistyöstä Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja muun lukiotoiminnan välillä. Edellisen lisäksi tarkastellaan sitä, ilmeneekö LUVA-koulutuksessa aineiston perusteella kielenoppimista tukevaa eri kielten limittäistä käyttöä (engl. translanguaging). 

Tutkimuksen teoreettinen tausta pohjautuu kielenoppimisen käyttöpohjaiseen ajatteluun eli siihen, että oppimisessa tärkeimpänä nähdään kielenkäyttö ja vuorovaikutus. Tämän artikkelin keskeinen teoreettinen käsite on translanguaging, joka nähdään vastakohtana yksikielisyyden normille (engl. monolingual norm). Lingvistinen etnografia on tutkimuksen metodi ja aineiston keruun tapa. Aineistona on käytetty kahden vuoden aikana kerättyjä haastatteluja LUVA-opiskelijoilta, oppilaitoksen rehtoreilta ja opettajilta. Lisäksi on huomioitu LUVA-koulutuksesta tallennetut luokkahuonevideoinnit ja tutkimuspäiväkirjamerkinnät. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että opetuksessa toteutuu pitkälti yksikielisyyden normi ja että luokkahuonetilanteissa pääsee syntymään vain vähän oppimista tukevaa vuorovaikutusta. 

***

Possibilities for co-operation: Preparatory training for general upper secondary education in a languagised world

This article examines the possibilities and obstacles there are for collaboration between the students of preparatory training for upper secondary education and the students of upper secondary school. Additionally, this article discusses how the students, teachers and principals describe the possibilities for translanguaging in preparatory training. 

In Finland, the National Core Curriculum for Preparatory Training for General Upper Secondary Education was set out for the first time in 2014. The responsible body for this curriculum is the Finnish National Agency for Education. The curriculum is intended for immigrants and foreign-language speakers, rather than other student groups such as Finns with learning difficulties (e.g. the preparatory students are separated from the non-preparatory students, but in the same school). The objective of the education is to provide young and adult immigrants with linguistic and other capabilities to transfer to general upper secondary education. The preparatory education syllabus must be completed in 1-2 years and it contains studies in Finnish/Swedish language, in another language where necessary, studies in the student’s own language, subjects included in the general upper secondary education syllabus, and the skills and knowledge required to study in a general upper secondary school. The curriculum also includes guidance counselling and one of its aims is to increase the students’ knowledge of Finnish society and culture. 

This article is based on the theory of usage-based language acquisition, which posits that the most important component of language learning is the interaction and usage of the language. The central concept of the article is translanguaging, which is seen as an opposite to the monolingual norm. Recent research-based discussion on the monolingual norm and multilingual practices can also be found in this article. 


Keywords


valmistava koulutus; lukio; opetussuunnitelma; yksi- kielisyyden normi; preparatory education; General Upper Secondary Education; cur- riculum; monolingual norm; translanguaging; multilingual pedagogy; Finnish as a second language

Full Text:

PDF

References


Blackledge, Adrian, Angela Creese 2010. Multilingualism: A Critical Perspective. London: Continuum.

Bloome, David, Stephanie Power Carter, Beth Morton Christian, Sheila Otto, Nora Shuart-Faris 2005. Discourse Analysis and the Study of Classroom Language and Literacy Events: A Microethnographic Perspective. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Canagarajah, Suresh 2013. Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations. London: Routledge.

Cenoz, Jasone 2015. Discussion: Some reflections on content-based education in Hong Kong as part of the paradigm shift. – International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 18 (3), 345–351. https://doi.org/10.1080/13670050.2014.988117

Creese, Angela 2005. Teacher Collaboration and Talk in Multilingual Classrooms. Clevedon: Multilingual Matters.

Creese, Angela 2008. Linguistic Ethnography. Encyclopedia of Language and Education. Springer US.

Eskildsen, Sören W. 2016. An inventory of constructions or interactional competence? Evidence for L2 learning from a usage-based perspective. – Suullinen esitelmä. EUROSLA 26, 24.–27.8.2016, Jyväskylä.

García, Ortega, Li Wei 2014. Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137385765

Heller, Monica 1999. Linguistic Minorities and Modernity: A Sociolinguistic Ethnography. London: Longman.

Jaspers, Jürgen, Lian Malai Madsen 2016. Sociolinguistics in a languagised world: Introduction. – Applied Linguistics Review 7 (3), 235–258. https://doi.org/10.1515/applirev-2016-0010

Johnson, David Cassels 2013. What is language policy? – D. C. Johnson (Eds.), Language Policy. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 3–25. https://doi.org/10.1057/9781137316202

Jørgensen, J. Norman 2008. Polylingual languaging around and among adolescents. –International Journal of Multilingualism 5 (3), 161–176. https://doi.org/10.1080/14790710802387562

Lantolf, J. P., Steven L. Thorne 2006. Sosiocultural Theory and the Genesis of Second Language Development. Oxford: Oxford University Press.

Lehtimaja, Inkeri 2011. Puheen suuntia luokkahuoneessa: Oppilaat osallistujina yläkoulun suomi toisena kielenä -tunnilla [‘Directions of talk in the classroom: Student participation during Finnish as a second language lessons in secondary school’]. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28869

Lehtonen, Heini 2015. Tyylitellen: Nuorten kielelliset resurssit ja kielen sosiaalinen indeksisyys monietnisessä Helsingissä [‘Language use in interaction among adolescents in two junior high schools in Eastern Helsinki’]. Helsinki: Helsingin yliopisto, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. http://hdl.handle.net/10138/155659

Li, Wei 2011. Moment Analysis and translanguaging space: Discursive construction of identities by multilingual Chinese youth in Britain. – Journal of Pragmatics 43 (5), 1222–1235. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2010.07.035

Lilja, Niina, Vaarala Heidi 2015. “Ottakaa tämä edelleen kielikoulutuksena”: Lukioon valmistavan koulutuksen ja aikuisten perusopetuksen opettajat ja opiskelijat koulutusten tavoitteita erittelemässä. – AFinLA-e: soveltavan kielitieteen tutkimuksia 8, 52–71. http://journal.fi/afinla/article/view/53772

Luva 2014 = Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Opetushallitus. Helsinki: Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/155101_lukiokoulutukseen_valmistavan_koulutuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf (22.9.2018).

Moore, Pat, Tarja Nikula 2016. Translanguaging in CLIL Classrooms. – Tarja Nikula, Emma Dafouz, Pat Moore, Ute Smit (Eds.), Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters, 211–234. https://doi.org/10.21832/9781783096145-013

Møller, Janus Spindler 2016. Learning to live with “Languages”. – Applied Linguistics Review 7 (3), 279–303. https://doi.org/10.1515/applirev-2016-0012

Mustonen, Sanna 2015. Käytössä kehittyvä kieli. Paikat ja tilat Suomi toisena kielenä –oppijoiden teksteissä. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä

Nikula, Tarja, Pat Moore 2016. Exploring translanguaging in CLIL. – International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1–13. https://doi.org/10.1080/13670050.2016.1254151

Otheguy, Ricardo, Ofelia García, Wallis Reid 2015. Clarifying translanguaging and deconstructing named languages: A perspective from linguistics. – Applied Linguistics Review 6 (3), 281–307. https://doi.org/10.1515/applirev-2015-0014

Otsuji, Emi, Alastair Pennycook 2010. Metrolingualism. Fixity, fluidity and language in flux. – International Journal of Multilingualism 7 (3), 240–254. https://doi.org/10.1080/14790710903414331

Pahl, Kate 2007. Timescales and ethnography. Understanding a child’s meaning-making across three sites: a home, a classroom and an adult literacy class. – Ethnography and Education 2 (2), 175–90. https://doi.org/10.1080/17457820701350558

Pietikäinen, Sari, Mäntynen, Anne 2009. Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino.

POPS 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet [‘Basics of basic education curriculum’]. Helsinki: Opetushallitus.

Rampton, Ben 2006. Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. Cambridge: Cambridge University Press.

Reynolds, Dudley 2016. Languaging in a New World. http://blog.tesol.org/languaging-in-a-new-world (12.6.2017).

Ruuska, Katharina 2016. Between ideologies and realities: Multilingual competence in a languagised world. – Applied Linguistics Review 7 (3), 353–374. https://doi.org/10.1515/applirev-2016-0015

Saario, Johanna 2012. Yhteiskuntaopin opiskelun kieliympäristö ja käsitteet: toisella kielellä opiskelevan haasteet ja tuen tarpeet [‘The language environment and concepts in social studies – challenges and need of support for a second language learner’]. Jyväskylä Studies in Humanities 172. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4627-2

Tilastokeskus 2014. www.stat.fi.

Tilastokeskus 2016. www.stat.fi.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV28.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Heidi Vaarala

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290