Livvinkarjalaisen tekstin ymmärtäminen suomen pohjalta

Pirkko Muikku-Werner, Helka Riionheimo

Abstract


Reseptiivistä monikielisyyttä (RM) on suomalaisugrilaisessa kontekstissa tarkasteltu tavallisimmin viron ja suomen keskinäisen ymmärrettävyyden kannalta. Karjalan ja suomen välistä ymmärrettävyyttä ei ole tutkittu juuri lainkaan, joskin Alekseeva (2016) osoittaa, ettei edes eniten suomea muistuttavien vienalaismurteiden ymmärtäminen aina ole suomalaisille helppoa. Tässä artikkelissa perehdytään suomenkielisten kykyyn kääntää suomeksi tekstiä, joka on kirjoitettu livvineli aunuksenkarjalan kielellä. Livvinkarjalalla ja suomella on yhteistä sanastoa sekä runsaasti samankaltaisia syntaktisia ja morfologisia piirteitä, mutta livvinkarjalassa on myös suomesta poikkeavaa (usein vepsäläistai venäläislähtöistä) sanastoa. Testissä suomen kielen yliopistoopiskelijoita pyydettiin kääntämään suomeksi livvinkarjalainen uutisteksti. Lisäksi opiskelijoita pyydettiin kuvaamaan kirjallisesti, miten he olivat päätyneet käännösratkaisuihinsa. Kyseessä on sovellus ääneenajattelumenetelmästä, jossa osallistujat kertovat suullisesti tehtävän herättämistä ajatuksista sekä käännösprosessin ja kääntämisen ongelmakohdista. 

Tekstien kääntämisessä hyödynnetyt strategiat ovat samanlaisia kuin on havaittu aiemmassa suomalais-ugrilaisiin kieliin kohdistuvassa RM-tutkimuksessa. Eniten ymmärtämistä edistää sukulaissanojen samankaltaisuus, ja myös yhtäläisyys taivutuksessa, sanojen johtamisessa ja yhdistämisessä sekä lauserakenteissa auttaa tekstin sisällön hahmottamisessa. Lisäksi maailmantieto, konteksti, metalingvistinen tieto sekä suomen varieteettien tuntemus helpottavat ymmärtämistä. 

*** 

Understanding Olonets Karelian text on the basis of Finnish

Studies of receptive multilingualism (RM) in the Finno-Ugric language context have mainly dealt with Estonian and Finnish and their mutual comprehension. The comprehension between Finnish and Karelian has been studied very rarely but Alekseeva (2016) shows that even North Karelian, the variety closest to Finnish, is not always easy to comprehend for Finns. 

This article examines how Finns translate into Finnish a text written in Olonets Karelian. Finnish and Olonets Karelian share a lot of vocabulary and morphosyntactic features but Olonets Karelian also has words that do not have a counterpart (often of Russian or Veps origin). In the test, first year students of Finnish linguistics were asked to translate a news text into Finnish. Furthermore, in order to shed light on the problematic areas of translation, an applied version of think-aloud protocol was used: the students were asked to write and describe their translation process and the way they arrived at a particular translation equivalent. 

The strategies used in translation were similar to what has been shown in earlier RM research on Finno-Ugric languages. Comprehension is most facilitated by the similarity between cognate words, and the similarities in inflection, derivation, compounding and syntactic structures also help in inferring the content of the text. In addition, comprehension is supported by the ability to utilize general world knowledge, context, metalinguistic knowledge and knowledge of the variation of Finnish. 


Keywords


reseptiivinen monikielisyys; kielisukulaisuus; kääntä- minen; samankaltaisuus; receptive multilingualism; cognate language; translating; similarity

Full Text:

PDF

References


Alekseeva, Irma 2016. Vienankarjalan ymmärtäminen suomen kielen pohjalta [‘Understanding North Karelian on the basis of Finnish’]. Master’s thesis. University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201606203257

Bernardini, Silvia 2001. Think-aloud protocols in translation research: Achievements, limits, future prospects. – Target: International Journal of Translation Studies 13 (2), 241−263. https://doi.org/10.1075/target.13.2.03ber

Berthele, Raphael 2008. Dialekt-Standard Situationen als embryonale Mehrsprachigkeit. Erkenntnisse zum interlingualen Potenzial des Provinzlerdaseins. − Sociolinguistica 22 (1), 87–107. https://doi.org/10.1515/9783484605299.87

Boren, Ted M., Judith Ramey 2000. Thinking aloud: Reconciling theory and practice. ‒ IEEE Transactions on Professional Communication 43 (3), 261–278. https://doi.org/10.1109/47.867942

Braunmüller, Kurt 2007. Receptive multilingualism in Northern Europe in the Middle Ages. Description of a scenario. – Jan D. ten Thije, Ludger Zeevaert (Eds.), Receptive Multilingualism. Linguistic Analyses, Language Policies and Dialectic Concepts. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 25–47.

Ellis, Rod 1994. The Study of Second Language Acquisition. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Gooskens, Charlotte 2006. Linguistic and extra-linguistic predictors of inter-Scandinavian intelligibility. – Jeroen van de Weijer, Bettelou Los (Eds.), Linguistics in the Netherlands 23. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 101−113. https://doi.org/10.1075/avt.23

Gooskens, Charlotte 2007. The contribution of linguistic factors to the intelligibility of closely related languages. – Journal of Multilingual and Multicultural Development 28 (6), 445−467. https://doi.org/10.2167/jmmd511.0

Gooskens, Charlotte, Femke Swarte 2017. Linguistic and extra-linguistic predictors of mutual intelligibility between Germanic languages. – Nordic Journal of Linguistics 40 (2), 123–147. https://doi.org/10.1017/S0332586517000099

Härmävaara, Hanna-Ilona 2013. Kielten samankaltaisuus monikielisen suomalais-virolaisen vuorovaikutuksen resurssina [‘Cross-linguistic similarities as a resource of multilingual interaction between Finns and Estonians’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, 60–88. https://doi.org/10.5128/LV23.03

Härmävaara, Hanna-Ilona 2014. Facilitating mutual understanding in everyday interaction between Finns and Estonians. ‒ Applied Linguistics Review 5 (1), 211–245. https://doi.org/10.1515/applirev-2014-0010

Kaivapalu, Annekatrin 2005. Lähdekieli kielenoppimisen apuna [‘Contribution L1 to Foreign Language Acquisition’]. Jyväskylä Studies in Humanities 44. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kaivapalu, Annekatrin 2009. Vironkielisen suomenoppijan äidinkieli – ongelma, haaste vai voimavara? [‘Estonian as the first language of a learner of Finnish: Problem, challenge or resource’]. – Virittäjä 3, 382−402.

Kaivapalu, Annekatrin, Maisa Martin 2014. Symmetry of similarity: Definition, perception, measurement. Finnish and Estonian noun morphology as a testing ground. – Heli Paulasto, Lea Meriläinen, Helka Riionheimo, Maria Kok (Eds.), Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 283–318.

Kaivapalu, Annekatrin, Pirkko Muikku-Werner 2010. Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta? [‘Receptive multilingualism: how Finnish as a first language helps learners to understand Estonian?] – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 20, 68−97. https://doi.org/10.5128/LV20.03

Krashen, Stephen 1981. Second Language Acquisition and Second Language Learning. Oxford: Pergamon Press.

Muikku-Werner, Pirkko 2013. Vironkielisen tekstin ymmärtäminen suomen kielen pohjalta [‘Understanding Estonian texts on a Finnish language base’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 23, 210–237. https://doi.org/10.5128/LV23.09

Muikku-Werner, Pirkko 2015. Tekstin semanttiset sidokset ja lähisukukielten ymmärrettävyys [‘Semantic cohesion and the intelligibility of closely related languages’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 25, 191–216. https://doi.org/10.5128/LV25.08

Muikku-Werner, Pirkko 2016. Monitasoinen samankaltaisuus ja sukukielisen tekstin ymmärtäminen [‘Multidimensional similarity and comprehension of closely related language’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 26, 311–338. https://doi.org/10.5128/LV26.10

Muikku-Werner, Pirkko 2017. Lexical inferencing and the mutual intelligibility of Estonian and Finnish. – Nordic Journal of Linguistics 40 (2), 201–223. https://doi.org/10.1017/S0332586517000105

Muikku-Werner, Pirkko, Maria Heinonen 2012. Lumesadu – ‘tarina’ vai ‘lumikasa’ vai ei kumpikaan? Suomalaiset lukiolaiset viron sanoja tunnistamassa [‘Lumesadu – ‘tarina’ or ‘lumikasa’ or something completely different? How Finnish senior high school students try to recognise Estonian words’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 22, 157–187. https://doi.org/10.5128/LV22.06

Paajanen, Ilona, Pirkko Muikku-Werner 2012. Tee on kitsas – onko ‘tee kitkerää’ vai oletteko ‘te saita’? Suomalaiset opiskelijat viroa ymmärtämässä [‘Tee on kitsas – is ‘tea bitter’ or are you ‘penny-pinching’? Finnish students comprehending Estonian’]. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 22, 219–258. https://doi.org/10.5128/LV22.08

Palander, Marjatta 2010. Itä- ja eteläsuomalaisten murrekäsitykset. Suomi 200. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Pyöli, Raija 2016. Sanakirja karjala–suomi. Helsinki: Karjalan Kielen Seura.

Rehbein, Jochen, Jan D. ten Thije, Anna Verschick 2012. Lingua receptiva (LaRa) – remarks on the quintessence of receptive multilingualism. – International Journal of Bilingualism 16 (3), 248−264. https://doi.org/10.1177/1367006911426466

Sağin-Şimşek, Çiğdem, Wolf König 2012. Receptive multilingualism and language understanding: Intelligibility of Azerbaijani to Turkish speakers. ‒ International Journal of Bilingualism 16 (3), 315–331. https://doi.org/10.1177/1367006911426449

Schüppert, Anja 2011. Origin of Asymmetry. Mutual Intelligibility of Spoken Danish and Swedish. Groningen Dissertations in Linguistics 94. Groningen: University of Groningen.

Vanhove, Jan 2014. Receptive Multilingualism Across the Lifespan. Cognitive and Linguistic Factors in Cognate Guessing. Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Universität Freiburg.

Zeevaert, Ludger, Jan D. ten Thije 2007. Introduction. – Jan D. ten Thije, Ludger Zeevaert (Eds.), Receptive Multilingualism. Linguistic Analyses, Language Policies and Dialectic Concepts. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1−21.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV28.09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Pirkko Muikku-Werner, Helka Riionheimo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290