Foneettisten piirteiden ja vieraan aksentin yhteydestä suomen kielessä

Mikko Kuronen, Maria Kautonen

Abstract


Tapaustutkimuksemme tarkoituksena on selvittää muutaman foneettisen piirteen ja vieraan aksentin yhteyttä suomen kielessä. Analysoimme ilmiötä kuulijatestillä, akustisin mittauksin ja kirjoittajien tekemin kuulonvaraisin havainnoin. Puhujina ovat varsin edistyneet suomenpuhujat, jotka puhuvat suomea toisena tai vieraana kielenään. Tuloksemme antavat uutta tietoa vieraan aksentin ja foneettisten piirteiden yhteyksistä sekä tarjoavat avauksia jatkotutkimukselle. Tutkitut piirteet ovat pitkien vokaalien etäisyydet, äännekestot, perustaajuuden (f0) vaihteluväli, f0:n vaihtelun jyrkkyys ja keskihajonta sekä artikulaationopeus. Tuloksemme osoittavat, että kaikilla piirteillä on yhteys vieraaseen aksenttiin. Sekä syntyperäisyyden kategorian että aksenttipiirteiden voidaan sanoa muodostavan jatkumon, jonka yhdessä päässä on L1-kaltainen ääntämys ja toisessa päässä selvät poikkeamat siitä. Päiden välille asettuvat hienovaraisemmat poikkeamat, joita yksittäin tarkasteltuna saattaa olla vaikea määritellä L2-piirteiksi. Vokaalietäisyysja kestopoikkeamien yhteys aksenttiin on selvempi kuin f0-piirteiden ja artikulaationopeuden. Vokaalietäisyyksiä koskevat tuloksemme antavat ymmärtää, että äännelaatujen syntyperäisen kaltainen hallinta on hyvin vaikeaa myös varsin edistyneille L2-puhujille. Aiempiin tutkimustuloksiin verrattaessa havaintomme ovat samansuuntaiset: yksittäisten äänteiden laatuun liittyvillä poikkeamilla ja äänteiden kestoon liittyvillä poikkeamilla on selvin yhteys vieraaseen aksenttiin. 

***

The connection between phonetic features and foreign accent in Finnish

The aim of this case study is to research the connection between phonetic features and perception of foreign accent in Finnish. The phenomenon is analyzed with a listener test, acoustic measurements and auditory observations by the researchers. The speakers are very advanced L2 speakers of Finnish. The results are compared regarding certain phonetic features. These features are distances between long vowels, sound and syllable durations, pitch (f0) range, mean absolute slope and standard deviation for f0, and articulation speed. The results give new information not only on the perception of foreign accent but also on the pronunciation of advanced L2 learners of Finnish and their L2 learning paths. 

From the results we can conclude that all the features have an impact on foreign accent and all the features distinguish L1 and L2 speakers from each other to some extent. The category of native-likeness forms a continuum where L1-Finnish native speakers, bilingual Finland-Swedish speakers and L2-speakers who have learned Finnish after puberty take different positions. The effect on accent seems to be clearer for vowel distances and deviations in duration than for f0 features and articulation speed. Differences in vowel distances made a moderate distinction between the L2 speakers, and this feature seems, therefore, to be a promising measure for native-likeness among L2 speakers. The effects of vowel distances on perceived accent should, however, be examined in further studies with larger speech material and different methods. 

Results on vowel distances imply that native-like sound qualities are difficult to attain even for very highly advanced L2 speakers. When comparing the results with earlier studies, our observations are alike: deviations in the quality of individual sounds and deviations in sound duration have the most obvious connection to perception of foreign accent. 


Keywords


L2-ääntäminen; ääntämisen oppiminen; segmentit; prosodia; havainto; L2 pronunciation; pronunciation learning; segments; prosody; perception

Full Text:

PDF

References


Aho, Eija, Minnaleena Toivola 2008. Venäläisten maahanmuuttajien suomen prosodiasta [‘Prosodic features of Finnish spoken by Russian immigrants’]. – Virittäjä 112 (1), 3–23. https://journal.fi/virittaja/article/view/40638

Aho, Eija, Minnaleena Toivola, Fred Karlsson, Mietta Lennes 2016. Aikuisten maahanmuuttajien suomen ääntämisestä [‘Pronunciation of Finnish by the adult immigrants’]. – Puhe ja kieli 36 (2), 77–96. https://journal.fi/pk/article/view/58283

Almberg, Jørn, Olaf Husby 2002. The relevance of some acoustic parameters for the perception of a “foreign accent”. – James Allan, Jonathan leather (Eds.), New Sounds 2000, vol. 4. University of Klagenfurt, 1–10.

Anttila, Hanna 2008. The Effect of Interrogative Function on Intonation in Spontaneous and Read Finnish. Helsinki: University of Helsinki. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe200807301740

Backman, Nancy 1979. Intonation errors in second-language pronunciation of eight Spanish-speaking adults learning English. – Interlanguage Studies Bulletin 4 (2), 239–265.

Bannert, Robert 2004. På väg mot svenskt uttal. Lund: Studentlitteratur.

Boersma, Paul, David Weenink 2016. PRAAT: Doing phonetics by computer. Version 5.3. University of Amsterdam: Amsterdam. http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

Bongaerts, Theo, Chantal van Summeren, Brigitte Planken, Erik Schils 1997. Age and ultimate attainment in the pronunciation of a foreign language. – Studies in Second Language Acquisition 19 (4), 447–465.

Bordal Steien, Guri, Wim A. van Dommelen 2016. The production of Norwegian tones by multilingual non-native speakers. – International Journal of Bilingualism, 1–14. https://doi.org/10.1177/1367006916673218

Cunningham-Andersson, Una, Olle Engstrand 1989. Perceived strength and identity of foreign accent in Swedish. – Olle Engstrand, Mats Dufberg, Catharina Kylander (Eds.), Perilus X. Experiments in Speech Processes. Stockholm: Institute of Linguistics, University of Stockholm, 65–86.

Derwing, Tracey M., Murray J. Munro 1997. Accent, intelligibility, and comprehensibility. Evidence from four L1s. – Studies in Second Language Acquisition 19 (1), 1–16. https://doi.org/10.1017/s0272263197001010

Derwing, Tracey M., Murray J. Munro 2015. Pronunciation Fundamentals. Evidence-Based Perspectives for L2 Teaching and Research. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Deterding, David 1997. The formants of monophtong vowels in Standard Southern Brittish English pronunciation. – Journal of the International Phonetic Association 27 (1–2), 47–55.

Escudero, Paola, Kateřina Chládková 2010. Spanish listeners’ perception of American and Southern British English vowels. – The Journal of the Acoustical Society of America 128 (5), 254–260. https://doi.org/10.1121/1.3488794

Fant, Gunnar 1973. Speech Sounds and Features. Cambridge (Mass., /London: The MIT Press.

Hyltenstam, Kenneth, Niclas Abrahamsson 2006. Inlärningsålder och uppfattad inföddhet i andraspråket. Lyssnarexperiment med avancerade L2-talare av svenska. – Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 1 (1), 9–35.

Iivonen, Antti 1988. Vokaaliposition määräytyminen formanttikartassa. – Matti Karjalainen, Unto Laine (Toim.), XV Fonetiikan päivät, Espoo 1988. Teknillinen korkeakoulu, Sähkötekniikan osasto, Akustiikka ja äänenkäsittely, julkaisu nro 31, 39–66.

Iivonen, Antti 2012. Kielten vokaalit kuuloanalogisessa vokaalikartassa. – Puhe ja kieli 32 (1), 17–43. https://journal.fi/pk/article/view/6332/5258

Iivonen, Antti, Anne-Maria Laukkanen 1993. Explanations for qualitative variation of Finnish vowels. – Antti Iivonen, Matti Lehtihalmes (Eds.), Studies in Logopedics and Phonetics 4. Publications of the Department of Phonetics, University of Helsinki, Series B: Phonetics, Logopedics and Speech Communication 5. Helsinki, 29–54.

Iivonen, Antti, Raimo Toivonen 1989. Simulation of the psychoacoustical vowel space for lingustic applications. – Eurospeech 1989, Paris, France, 2289–2292.

Julkowska, Izabela Anna, Juli Cebrian 2015. Effects of listener factors and stimulus properties on the intelligibility, comprehensibility and accentedness of L2 speech. – Journal of Second Language Pronunciation 1 (2), 211–237. https://doi.org/10.1075/jslp.1.2.04jul

Järvinen, Kati, Anne-Maria Laukkanen 2012. Native Finnish and English speakers’ fundamental frequency, equivalent sound level, and long-time average spectrum characteristics in text-reading in Finnish and English. – Einar Meister (Toim.). XXVII Fonetiikan päivät 2012 = Phonetics Symposium 2012: 17–18 February 2012, Tallinn, Estonia: Proceedings. Tallinn: TUT Press, 27–29.

Kallio, Heini, Juraj Šimko, Ari Huhta, Reima Karhila, Martti Vainio, Erik Lindroos, Raili Hildén, Mikko Kurimo 2017. Towards the phonetic basis of spoken second language assessment: temporal features as indicators of perceived proficiency level. – Mikko Kuronen, Pekka Lintunen, Tommi Nieminen (Eds.), AFinLA-E 10, 193–213. https://doi.org/10.30660/afinla.73137

Kautonen, Maria 2017. Finskspråkiga talares intonation av finlandssvenska i påståendeyttranden i fritt tal. – Folkmålsstudier 55, 31–60. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201710314099

Kautonen, Maria, Mikko Kuronen, Riikka Ullakonoja 2016. Studier i uttalsinlärning i finska, svenska och engelska: Litteraturöversikt. – Puhe ja kieli 36 (3), 197–220. https://journal.fi/pk/article/view/59010

Kuronen, Mikko 2000. Vokaluttalets akustik i sverigesvenska, finlandssvenska och finska [‘The acoustic character of vowel pronunciatian in Sweden-Swedish, Finland-Swedish and Finnish’]. Studia philologica Jyväskyläensia 49. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4093-5

Kuronen, Mikko 2016. Uttal av S2-finska med fokus på svenskspråkiga talare. – Puhe ja kieli 36 (3), 147–174. https://journal.fi/pk/article/view/59007/

Kuronen, Mikko, Riikka Ullakonoja, Maria Kautonen 2016. Inlärningen av de svenska tonaccenterna hos finska S2-talare – automatiseras uttalet? – Språk och stil 26. Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning, 161–194. urn:nbn:se:uu:diva-314627

Kuronen, Mikko, Elisabeth Zetterholm 2017. Olika fonetiska drags relativa betydelse för upplevd inföddlikhet i svenska. – Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2 (2), 134–156. https://doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2017-02-03

Leinonen, Anne 2015. “Riittää kun saa selvää”: vieraalla aksentilla tuotettu suomi nuorten arvioimana [‘“It’s enough if it makes sense” – Foreign accented speech judged by Finnish’]. Jyväskylä studies in humanities 275. Jyväskylä: Jyväskylä University. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6448-1

Mennen, Ineke 1998. Can language learners ever acquire the intonation of a second language? – Proceedings of the ESCA Workshop on Speech Technology in Language Learning. Marholmen, Sweden, 17–20.

Mennen, Ineke 2007. Phonological and phonetic influences in non-native intonation. – Jürgen Trouvain, Ulrike Gut (Eds.), Non-native Prosody: Phonetic Descriptions and Teaching Practice. Berlin: Mouton De Gruyter, 53–76.

Munro, Murray J., Tracey M. Derwing 1995. Foreign accent, comprehensibility, and intelligibility in the speech of second language learners. – Language Learning 45 (1), 73–97. https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1995.tb00963.x

Nemoto, Rena, Einar Meister, Lya Meister 2015. Production of Estonian vowels by japanese subjects. – M. Wolters et al. (Eds.), 18th International Congress of Phonetic Sciences, 1–6.

Peltola, Terhi, Pertti Palo, Olli Aaltonen 2014. A short term study of Hungarians learning Finnish vowels. – Katri Jähi, Laura Taimi (Toim.), XXVIII Fonetiikan päivät. Turku: Turun yliopisto, 65–71.

Suomi, Kari, Juhani Toivanen, Riikka Ylitalo 2008. Finnish Sound Structure. Phonetics, Phonology, Phonotactics and Prosody. Oulu: University of Oulu.

Tandefelt, Marika 2001. Finländsk tvåspråkighet. Forskningsrapporter från Svenska handelshögskolan 53. Helsingfors: Svenska handelshögskolan.

Thorén, Bosse 2008. The Priority of Temporal Aspects in L2-Swedish Prosody. Studies in Perception and Production. Stockholm: University of Stockholm.

Thorén, Bosse 2010. Durations of phonologically long segments in native and foreign accented Swedish. – Susanne Schötz, Gilbert Ambrazaitis (Eds.), Proceedings from Fonetik 2010. Working Papers 54. Lund: Lund University, 103–106.

Thorén, Bosse 2012. Perceived quality of Swedish with a foreign accent – Comparison of speech with different temporal organization. – Anders Eriksson, Åsa Abelin (Eds.), Proceedings from Fonetik 2012. Gothenburg: University of Gothenburg, 135–138.

Toivola, Minnaleena 2011. Vieraan aksentin arvioiminen ja mittaaminen Suomessa. Helsinki: Unigrafia. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7217-8

Torre, Peter, Jessica Barlow 2009. Age-related changes in acoustic characteristics of adult speech. – Journal of Communication Disorders 42 (5), 324–333.

Traunmüller, Hartmut 2005. Conversion between acoustic and auditory units of pitch and calculation of auditory intervals and distances. http://www2.ling.su.se/staff/hartmut/umrechnung.htm (13.6.2018).

Ullakonoja, Riikka 2007. Comparison of Pitch Range in Finnish (L1) Fluency and Russian (L2). – Jürgen Trouvain, William J. Barry (Eds.), Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, 6–10 August 2007, Saarbrücken, Germany, 1701–1704. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011371860

Ullakonoja, Riikka 2010. Pitch contours in Russian yes/no questions by Finns. – Mark Hasegawa-Johnson, Ann Bradlow, Jennifer Cole, Karen Livescu, Janet Pierrehumbert, Chilin Shih (Eds.), Proceedings of the Speech Prosody 2010 Conference. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011371862

Ullakonoja, Riikka 2011. Da. Eto vopros! Prosodic Development of Finnish Students’ Read-Aloud Russian During Study in Russia. Jyväskylä Studies in Humanities 151. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4209-0

Vihanta, Veijo V. 1987. Suomalaiset äännekestot ranskalaisen suomenoppijan kannalta. – Pertti Hurme, Hannele Dufva (Eds.), XIV Fonetiikan päivät. Papers in Speech Research 7. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 101–122.

Wiik, Kalevi 1965. Finnish and English Vowels. Annales Universitatis Turkuensis, Series B, 94. Turku: University of Turku.

Ylitalo, Riikka 2009. The Realisations of Promonence in Three Varieties of Standard Spoken Finnish. Acta Universitatis Ouluensis B88. Oulu: University of Oulu. http://urn.fi/urn:isbn:9789514291142

Zwicker, Eberhard 1961. Subdivision of the Audible Frequency Range into Critical Bands (Frequenzgruppen). – The Journal of the Acoustical Society of America 33 (2), 248.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV28.06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mikko Kuronen, Maria Kautonen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290