Noore muhulase keelekasutusest

Ellen Niit

Abstract


Uurimuse eesmärgiks on kirjeldada ühe noore Muhu saarelt pärit inimese keelekasutuse eripära, lähtudes kirjakeele hääldusest ja sõnavarast, ning liigitada erinevused murde- ja kõnekeele seisukohalt. Uurimus põhineb ühel lühiintervjuul; teksti vähesuse tõttu ei olnud huvipakku- vate keelendite hulk ja esinemissagedus kuigi suur, siiski pakub materjal üht näidet murdeala noore põlvkonna keeles toimuvatest protsessidest. 

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.07


Full Text:

PDF

References


Asu, Eva Liina 2004: The intonation of Saaremaa Estonian: in search of Swedish influence. - Peter Branderud & Hartmut Traunmüller (toim.), Proceedings FONETIK 2004. The XVIIth Swedish Phonetics Conference. May 26-28 2004, lk. 44-47. Stockholm: Stockholm University.

EKSS = Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. 1988-2007. Tallinn: Eesti Keele Instituut.

Grigorjev, Piret - Keevallik, Leelo - Niit, Ellen - Paldre, Leho - Sak, Kristi - Veismann, Ann 1997: Kihnu murde assimileerumise mustreid Manilaiul. - Pühendusteos Huno Rätsepale 28.12.97, lk. 26-44. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 7. Tartu.

Habicht, Külli - Keevallik, Leelo - Tragel, Ilona 2006: Keele muutumine kasutuskontekstis. - Keel ja Kirjandus XLIX:8, lk. 609-625.

Hennoste, Tiit 2000: Sissejuhatus suulisesse eesti keelde II. - Akadeemia 6/2000, lk. 1343-1374.

Keevallik, Leelo 1994: varieerumine tänapäeva eesti kõnekeeles. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Lonn, Varje - Niit, Ellen 2002: Saarte murde iseloomustus ja liigendus. - Saarte murde tekstid. Eesti murded VII, lk. 11-64. Tallinn: Eesti Keele Instituut.

Mesipuu, Margit 2005: Sõnaalguline h. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikooli eesti keele ajaloo ja murrete õppetool.

Niit, Ellen 2004: Eesti keele piirkondlikud aktsendid. - Helena Sulkala & Heli Laanekask (toim.), Virsu II. Suomi ja viro kohdekielinä. Lähivertailuja 15, lk. 50-61. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 24. Oulu: Oulun yliopisto.

Niit, Ellen 2005: Vowels in Initial Syllables in Saaremaa. - Linguistica Uralica XLL:2, lk. 113-122.

Pajusalu, Karl 1992: Regional and Social Varieties of Estonian. - Ural-Altaische Jahrbiicher. Ural-Altaic Yearbook 64 (1992), lk. 23-34.

Pajusalu, Renate 2000: Indefinite Determiners mingi and üks in Estonian. - Mati Erelt (toim.), Estonian: typological Studies IV, lk 87-117. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 14. Tartu: Tartu Ülikool.

Pajusalu, Karl - Hennoste, Tiit - Niit, Ellen - Päll, Peeter - Viikberg, Jüri 2002: Eesti murded ja kohanimed. Tiit Hennoste (toim.). Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Saareste, Albert 1932: Eesti keeleala murdelisest liigendusest. - Eesti Keel XI, lk. 17-40.

VMS = Väike murdesõnastik I, II. Valdek Pall (toim.). Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn: Valgus, 1982, 1989.

ÕS 2006 = Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Tiiu Erelt (toim.), Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu & Maire Raadik (koost.), Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Ellen Niit

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290