Sihitisesarnased määrused: kui sarnased?

Helena Metslang

Abstract


Objektikäändelised määraadverbiaalid on rühm määrusi, mis paiknevad objekti ja adverbiaali piiril. Artikkel vaatleb määraadverbiaale, mis vormistuvad nominatiivis, genitiivis ja partitiivis ning mille puhul esineb objekti käändevaheldusele sarnane totaalse-partsiaalse vormivariandi vaheldus. Nagu objektigi puhul, on määraadverbiaalide käändevaheldus seotud lause aspektuaalse tähendusega, olemata siiski sama regulaarne. Objekti käänet mõjutavad ka mitmed süntaktilised piirangud (näiteks esinemine erinevates verbikonstruktsioonides), kuid seni ei ole käsitletud, kuidas need piirangud mõjutavad määraadverbiaalide esinemust ja käändekasutust. Artikkel võrdleb määraadverbiaalide vormivalikuid objektiga eeskätt aspektivahelduse semantika ning süntaktiliste tingimuste alusel. 

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.06


Full Text:

PDF

References


Dahl, Östen 1981: On the definition of the telic-atelic (bounded-nonbounded) distinction. - P Tedeschi & Z. Zaenen (toim.), Tense and Aspect, lk. 79-90. Syntax and Semantics 14. New York / Toronto / Sydney / San Francisco: Academic Press.

Dowty, David 1979: Word meaning and Montague grammar. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-009-9473-7

EKG II = Erelt, Mati - Käsik, Reet - Metslang, Helle - Rajandi, Henno - Ross, Kristiina - Saari, Henn - Tael, Kaja - Vare, Silvi 1993: Eesti keele gram- matika II. Süntaks, lisa: kiri. Peatoimetaja Mati Erelt. Tallinn: Eesti Tea- duste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut.

Erelt, Mati 2000: Sihitis. - Keelenõuanne soovitab 2. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk. 91-98.

Haspelmath, Martin 1997: From Space to Time. Temporal Adverbials in the Worlds Languages. LINCOM Studies in Theoretical Linguistics 02. Münc- hen / Newcastle: LINCOM Europa.

ISK = Hakulinen, Auli (peatoimetaja) - Vilkuna, Maria - Korhonen, Riitta - Koivisto, Vesa - Heinonen, Tarja Riitta - Alho, Irja 2004. Iso suomen kielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Karelson, Rudolf 2005: Taas probleemidest sõnaliigi määramisel. - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 1, lk. 53-70.

Kont, Karl 1963: Käändsõnaline objekt läänemeresoome keeltes. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused IX. Tallinn.

Koptjevskaja-Tamm, Maria - Wälchli, Bernhard 2001: The Circum-Baltic languages. An areal-typological approach. - Östen Dahl & Maria Kopt- jevskaja-Tamm (toim.), Circum-Baltic Languages, vol. 2: Grammar and typology, lk. 615-750. Studies in Language Companion Series 55. Ams- terdam: Benjamins.

Leino, Pentti 1991: Lauseet ja tilanteet. Suomen objektin ongelmia. Suomi 160. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Metslang, Helena 2005: Sihitisekäändelised määrused eesti keeles. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.

Metslang, Helena (ilmumas): Two types of aspectual opposition of Estonian duration adverbials? - Aspect in languages and theories. Tartu: University of Tartu.

Metslang, Helle 1997: Maksimaalsuse ja minimaalsuse väljendamine eesti püsiühendites. - Pühendusteos Huno Rätsepale, lk. 139-154. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 7. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Rajandi, Henno - Metslang, Helle 1979: Määramata ja määratud objekt. Tallinn: V algus.

Rannut, Lehte 1958: Objektisarnane ajamäärus eesti keeles. - Keel ja Kirjandus 1:10, lk. 604-609.

Steedman, M. J. 1977: Verbs, time and modality. Cognitive Science 1, lk. 216-234. (Viidatud Sulkala 1981 järgi.)

Sulkala, Helena 1981: Suomen kielen ajan adverbien semantiikkaa. Acta Universitatis Ouluensis, Series B, Humaniora No. 8, Philologica No. 3. Oulu.

Sulkala, Helena 1996: Expression of Aspectual Meanings in Finnish and Estonian. - Mati Erelt (toim.), Estonian: Typological Studies I, lk. 165-225. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 4. Tartu: University of Tartu.

Tamm, Anne 2007: Representing achievements from Estonian transitive sentences. - Ettekanne seminaril Workshop on Semantic Content Acquisition and Representation (SCAR) 2007. http://www.sics.se/~mange/scar2007/ Nodalida_Tamm.pdf (21.10.2007).

Tuomikoski, Risto 1978: Objektinsijaisista määran adverbiaaleista. - Virittäjä 82, lk. 26-51.

Vaiss, Natalia 2004: Eesti keele aspekti väljendusvõimalusi vene keele taustal. Magistritöö. Tallinna Ülikool.

Van Valin, Robert D., Jr 2005: Exploring the syntax-semantics interface. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511610578

Vendler, Zeno 1967: Linguistics in Philosophy. Ithaca, New York: Cornell University Press, lk 102-109.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Helena Metslang

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290