Keskustelu või poleemika: Ahrens ja Wiedemann

Heli Laanekask

Abstract


Käesolevat artiklit ja sellele eelnenud ettekannet pealkirjastades mõlkus mul meeles üks soome ja eesti keele vahelistest algelistest leksikaalsetest komistuskividest: tõlkida soome keskustelu eesti sõnaga keskustelu on mõnigi kord väär, sest eesti keskustelu on eelkõige vestlus, ühest-teisest-kolmandast jutlemine või kõige rohkem arupidamine, soome keskustelu aga märgib lisaks neile tähendustele sageli ka tõsisemat arvamustevahetust või koguni poleemikat. 

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.04Full Text:

PDF

References


AG = Ahrens, Eduard 2003: Eesti keele Tallinna murde grammatika. – Kristiina Ross (toim.), Uue ajastu misjonilingvist. Eduard Ahrens 200, lk. 75–429. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Ahrens, Eduard 1843: Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen Dialekts. Theil 1, Formenlehre. Reval.

Ahrens, Eduard 1853: Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen Dialektes. Reval: Kluge und Ström.

Alvre, Paul 1975: Sada aastat Wiedemanni eesti keele grammatikat. – Keel ja Kirjandus 18, 12, lk. 715–726.

Alvre, Paul 1993: Eduard Ahrens grammatikuna ja keeleuuendajana. – Keel ja Kirjandus 36, 4, lk. 199–211 ja 5, lk. 277–281.

Ariste, Paul 1971: Ferdinand Johann Wiedemann. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, Soome-Ugri keelte kateeder.

Eek, Arvo – Help, Toomas 1986: Rütminihked eesti keele kujunemisloos. Preprint KKI 45. Tallinn: Keele ja Kirjanduse Instituut.

Help, Toomas 1989: Akadeemik F. J. Wiedemann eesti ja soome keele erinevuste rõhutajana. – Seppo Suhonen (toim.), Ferdinand Johann Wiedemannin muisto. Suomalais-virolainen Wiedemann-seminaari Helsingissä 5.–6.10.1887, lk. 15–30. Castrenianumin toimitteita 31. Helsinki: Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, Suomalais-Ugrilainen Seura.

Hint, Mati 1997: Eesti keele astmevahelduse ja prosoodiasüsteemi tüpoloogilised probleemid. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Kasik, Reet 1999: Johdatus viron kielen tutkimukseen. Castrenianumin toimitteita 55. Helsinki: Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos, Suomalais-ugrilainen Seura.

Laanekask, Heli 2006: Ferdinand Johann Wiedemanni eesti keele grammatikast. – Annekatrin Kaivapalu – Külvi Pruuli (toim.), Lähivertailuja 17, lk. 167–179. Jyväskylä Studies in Humanities 53. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Pajusalu, Karl – Sutrop, Urmas 2005: Vorwort zur Faksimileausgabe. – Ferdinand Johann Wiedemann, Grammatik der estnischen Sprache. Durchgesehenes Faksimile der Ausgabe von 1875. Herausgegeben von Karl Pajusalu und Urmas Sutrop. Tallinn: Stiftung für Estnische Sprache. [Paginatsioon puudub.]

Ross, Kristiina 2003: Uue ajastu misjonilingvist. Eduard Ahrens 200. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Viitso, Tiit-Rein 2003: Phonology, morphology and word formation. – Mati Erelt (ed.), Estonian Language, lk. 9–92. Linguistica Uralica, supplementary series. l. Tallinn: Estonian Academy Publishers.

WG = Wiedemann, Ferdinand Johann 1875: Grammatik der ehstnischen Sprache, zunächst wie sie in Mittelehstland gesprochen wird, mit Berücksichtigung der anderen Dialekte. St.-Petersbourg: Academie Imperiale des Sciences.

Wiedemann, Ferdinand Johann 1855: Ueber die neueste Behandlung der Ehstnischen Grammatik. – Melanges Russes tires du Bulletin Historico-Philologique de lAcademie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg. Tome II, 6me livraison, lk. 669–758. St.-Petersbourg.

Wiedemann, Ferdinand Johann 1869: Gutachten des Herm Akademikers Wiedemann über die neue ehstnische Orthographie. (Ertheilt auf Ansuchen der Section der ehstländischen literärischen Gesellschaft für ehstnische Sprache und Literatur). Reval: Lindfors' Erben.

Wiedemann, Ferdinand Johann 1873: Ehstnische Dialekte und ehstnische Schriftsprache. – Verhandlungen der Gelehrten Ehstnischen Gesellschaft. Bänd 7, Heft 1, lk. 57–80. Dorpat.

Wiedemann, Ferdinand Johann 2002: Uurimus Võru murdest. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 20. Tartu: Tartu Ülikool.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Heli Laanekask

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290