Lähtekeele mõju ja produtseerimiskontekst: eesti õpilased soome mitmusevorme käänamas

Annekatrin Kaivapalu

Abstract


Rahvusvahelises sihtkeele omandamise alases uurimises ollakse tänapäeval üsna üksmeelselt seisukohal, et lähtekeel mõjutab sihtkeele omandamist. Mida lähedasemad on lähtekeel ja sihtkeel, seda kiiremini sihtkeelt omandakse, eriti õppimise algperioodil (Schmidt 2001). Kuna lähedaste sugulaskeelte struktuuride ühisosa on suurem kui kaugemate keelte puhul, on võimalused lähtekeele mallide ülekandeks sihtkeelde kõikidel keeletasanditel märgatavalt laialdasemad (Kaivapalu - Martin 2007). 

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.03Full Text:

PDF

References


Block, Ellen L. 1992: See how they read: Comprehension monitoring of LI and L2 readers. - TESOL Quarterly 26:2, lk. 319-343.

Dechert, Hans W. - Raupach, Manfred 1989: Introduction. - Hans W. Dechert & Manfred Raupach (toim.), Transfer in Language Production, lk. ix-xvii. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Eckman, Fred R. 1977: Markedness and the contrastive analysis hypothesis. - Language Learning 27:2, lk. 315-330.

Faerch, Claus - Kaspar, Gabriele 1989: Transfer in Production: Söme Implications for the Interlanguage Hypothesis. - Hans W. Dechert & Manfred Raupach (toim.), Transfer in Language Production, lk. 173-193. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Hokkanen, Tapio 2001: Slips of the tongue. Errors, repairs, and a model. Studia Fennica Linguistica 10. Helsinki: Finnish Literature Society.

Järvis, Scott 2000: Methodological Rigor in the Study of Transfer: Identifying LI Influence in the Interlanguage Lexicon. - Language Learning 50:2, lk. 245-309.

Järvis, Scott - Odlin, Terrence 2000: Morphological type, spatial reference, and language transfer. - Studies on Second Language Acquisition 22:4, lk. 535-556.

Kaivapalu, Annekatrin 2005: Lähdekieli kielenoppimisen apuna. Jyväskylä Studies in Humanities 44. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kaivapalu, Annekatrin 2006: Kontrastiivlingvistika ja võõrkeele õppimine. - Helle Metslang & Siiri Soidro (toim.), Lähivertailuja 16. Soome-eesti kontrastiivseminar Männikul 8.-9.05.2004, lk. 71-100. Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 6. Tallinn: TLÜ Kirjastus.

Kaivapalu, Annekatrin - Martin, Maisa 2007: Morphology in transition: The plural inflection of Finnish nouns by Estonian and Russian learners. - Aeta Linguistica Hungarica 54:2, lk. 129-156.

Kultalahti, Outi 1996: Tunnusmerkkisyys virolaisten suomenpuhujien vaikeuksien selittäjänä. - Helena Sulkala & Minna Zaman-Zadeh (toim.), Suomenoppijan kieli tutkimuskohteena, lk. 15-45. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 5. Oulu: Oulun yliopisto.

Martin, Maisa 2006: Suomi ja viro oppijan mielessä. Näkökulmia taivutusmuotojen prosessointiin. - Annekatrin Kaivapalu & Külvi Pruuli (toim.), Lähivertailuja 17, lk. 43-60. Jyväskylä Studies in Humanities 53. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

MacWhinney, Brian 1990: Psycholinguistics and Foreign Language Acquisition. - Juhani Tommola (toim), Vieraan kielen ymmärtäminen ja tuottaminen. AFinLAm vuosikirja 1990, lk. 71-87. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 48. Turku: Turun yliopisto.

Milicevic, Maja 2005: Factors involved in the transfer of LI morphology: Evidence from verbal reflexives. Ettekanne konverentsil EuroSLA 14.-17.9.2005.

Montrul, Silvina 2000: Transitivity alternations in L2 acquisition: Toward a modular view of transfer. - Studies on Second Language Acquisition 22, lk. 229-273.

Muikku-Werner, Pirkko 2002: Te kävitte Suomessa? Virolaisten ja saksalaisten oppijansuomen syntaksia. - Stiina Rantatalo & Helena Sulkala (toim.), Tutkielmia oppijankielestä II, lk. 7-43. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 21. Oulu: Oulun yliopisto.

Novakovic, Nadežda 2004: Language transfer in the acquisition of Serbo-Croatian object clitics by French and English learners of Serbo-Croatian. - Working Papers in English and Applied Linguistics 10, lk. 197-243.

Odlin, Terrence 1989: Language Transfer. Cross-linguistic influence in language learning. Cambridge, USA: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139524537

Parviainen, Aira - Sander, Klarika 1998: Löytöretki Suomeen. Helsinki: Finn Lectura.

PS = Suomen kielen perussanakirja I—III. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. HelsinkiValtion painatuskeskus.

Ringbom, Hakan 1987: The Role of the First Language in Foreign Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters LTD.

Sark, Kaare 1995: Yy kaa koo. Suomea kouluille 2. Tallinn: ESKO Koolitus. Schmidt, Richard 2001: Theories, evidence, and practice in foreign language teaching. Ettekanne konverentsil Conference on Nordic Languages as second and foreign languages. Reikjavik, May, 2001.

Schwartz, Bonnie D. - Sprouse, Rex A. 1996: L2 cognitive states and the Full Transfer/Full Access model. - Second Language Research 12:1, lk. 40-72.

Selinker, Larry 1983: Language transfer. - Susanne Gass & Larry Selinker (toim.) Language Transfer in Language Learning, lk. 33-53. Rowley, MA: Newbury House.

Sulkala, Helena 1996: Finnish as a second language for speakers of related languages. - Maisa Martin & Pirkko Muikku-Werner (toim.), Finnish and Estonian - new target languages. Proceedings of the Fenno-Ugric Languages as Second and Foreign Languages Symposium. Centre for Applied Language Studies, lk. 143-157. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Swain, Merrill - Lapkin, Sharon 1995: Problems in output and the cognitive processes they generate: A step toward second language learning. - Applied Linguistics 16:3, lk. 371-391.

Toth, Paul D. 2000: The interaction of instruction and learner-internal factors in the acquisition of L2 morphosyntax. - Studies on Second Language Acquisition 22:2, lk. 169-208.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Annekatrin Kaivapalu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290