Sõnakatkestusega algavate lausesisese reformuleerimise tüübid eestikeelsesvestluses

Tiit Hennoste

Abstract


Käesolevas artiklis käsitletakse ühte osa muudatustest-parandustest, mille kohta kasutatakse nimetust reformuleerimine. Reformuleerimise all on mõistetud juhtumeid, milles loodav süntaktiline üksus peatatakse mingil moel, seejärel aga tehakse ümber või katkestatakse ja alustatakse uut. Seega ei kuulu reformuleerimise alla üksnes keelevigade parandamine, vaid ka muude probleemide lahendamine, mille puhul ei ole alati selge, mis põhjusel kõneleja vastavaid muudatusi teeb (vt. ka Fox - Jasperson 1995: 80-81). Reformuleerimise alla ei ole arvatud peatamist üneemide, sõnalõpuvenituste jms abil, mida ma olen nimetanud edasi- lükkamiseks (Hennoste 2000-2001: 2693-2700). 

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.02


Full Text:

PDF

References


Allwood, Jens - Nivre, Joakim - Ahlsen, Elisabeth 1990: Speech management - on the non-written life of speech. - Nordic Journal of Linguistics 13:1, lk. 3-48.

Dörnyei, Zoltän - Scott, Mary Lee 1997: Review article. Communication Strategies in a second language: definitions and taxonomies. - Language Learning 47,lk. 173-210.

Eklund, Robert 2004: Disfluency in Swedish human-human and human-machine travel booking dialogues. PhD thesis. Linköping University.

Enkvist, Nils Erik - Björklund, Martina 1989: Toward a taxonomy of structure shifts. - Wolfgang Heydrich, Fritz Neubauer, Janos S. Petöfi & Emel Sözer (toim.), Connexity and coherence, lk. 324-341. Research in text theory 12. New York: Walter de Gruyter.

Fox, Barbara - Hayashi, Makoto - Jasperson, Robert 1996: Resources and repair: a cross-linguistic study of syntax and repair. - Elinor Ochs, Emanuel A. Schegloff & Sandra A. Thompson (toim.), Interaction and Grammar, lk. 185-237. Cambridge: Cambridge University Press.

Fox, Barbara - Jasperson, Robert 1995: A syntactic exploration of repair in English conversation. - Philip W Davis (toim.), Alternative linguistics: descriptive and theoretical models, lk. 77-134. (Current issues in linguistic theory 102.) Amsterdam: John Benjamins.

Hennoste, Tiit 1986: Üldsõnad ja kohesioon. - Sõnasõel 7, lk. 46-58. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool.

Hennoste, Tiit 2000-2001: Sissejuhatus suulisesse eesti keelde. - Akadeemia 10/2000, lk. 2226-2232; 12/2000, lk. 2689-2710; 1/2001, lk. 179-204.

Hennoste, Tiit 2003: Suulise eesti keele uurimine: korpus. - Keel ja Kirjandus XLVL/7, lk. 481-500.

Hennoste, Tiit 2005: Repair-initiating partides and um-s in Estonian spontaneous speech. - Proceedings of DiSS'05, Disfluency in Spontaneous Speech Workshop. 10-12. September 2005, lk. 83-88. Aix-en-Provence: Universite en Provence.

Levelt, Willem 1983: Monitoring and self-repair in speech. - Cognition 14, 41-104. http://dx.doi.org/10.1016/0010-0277(83)90026-4

Levinson, Stephen C. 1983: Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. Nigol, Helen 2006: Voorusisesed parandused, kordused ja valestardid suulises eesti keeles: nende tuvastamine ja normaliseerimine. Magistritöö. Tartu Ülikool.

Pajusalu, Renate 1997: Is there an article in (Spoken) Estonian? - Mati Erelt (toim.), Estonian: Typological Studies II, lk. 146-177. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 8. Tartu: Tartu Ülikool.

Schegloff, Emanuel - Jefferson, Gail - Saeks, Harvey 1977: The preference for self-correction in the organization of repair in conversation. - Language 52, lk. 361-382.

Sorjonen, Marja-Leena - Laakso, Minna 2005: Katko vai eiku. Itsekorjauksen aloitustavat ja vuorovaikutustehtävät. - Virittäjä 109, lk. 244-271.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Tiit Hennoste

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290