Saateks

Helle Metslang, Riho Grünthal

Abstract


Kogumik "Lähivertailuja 18" jätkab soome-eesti keele ja kultuuri alaste publikatsioonide traditsiooni. Enamik artikleid põhineb 2006. a. kevadel Helsingi ülikooli Tvärminne zooloogiajaamas peetud soome-eesti kontrastiivseminari "Soome ja eesti keel kontaktis" ettekannetel. Artiklite temaatika hõlmab kultuuri- ja keeleuurimisloolisi kontakte minevikus ja tänapäeval (Laanekask, Remes, Arola), Soome eestlasi ja nende keele eripära (Praakli), eesti ja soome keele vastastikust õpetamist (Kaivapalu, Lepajõe), eesti keele eri aspekte (Hennoste, Niit, Helena Metslang). Kontrastiivseminare korraldavad ja sarja "Lähivertailuja" kogumikke koostavad kordamööda eesti keelt õpetavad Soome ülikoolid, viimastel aastatel on ringi lülitunud ka Eesti ülikoolid. 2006. aastal oli järg Helsingi ülikooli soome-ugri osakonna käes, ja meie jääme omakorda ootama järgmisi seminare ja kogumikke. Täname koostöö eest kaastööde autoreid ja anonüümseid retsensente ning toetuse ja kaasabi eest Helsingi ülikooli soome-ugri osakonda.

Helsingis 11. novembril 2007


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV18.00

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Helle Metslang, Riho Grünthal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-9290 (print)
ISSN 2228-3854 (online)
DOI  https://doi.org/10.5128/LV.1736-9290