Sõnasemantika ja teksti mõistmine põhikooli esimeses ja teises kooliastmes

Krista Uibu, Maile Timm

Abstract


Sõnasemantika ehk sõna tähenduse tundmine on oluline tervikteksti sisu mõistmisel. Kui sõnade tähendus ei kinnistu, võib teksti mõistmine kujuneda õpilastele probleemiks kõigis kooliastmetes. Käesoleva pikiuurimuse eesmärk oli välja selgitada, mil määral muutub sõnatähenduse tundmine ja teksti mõistmine põhikooli esimeses ja teises kooliastmes. Artiklis analüüsitakse 3.–5. klassi õpilaste sõnatähenduse ning kahe raskusastmega tekstimõistmise ülesannete sooritust. Uuringus osales 508 õpilast (267 tüdrukut ja 241 poissi) 30 Eesti üldhariduskoolist. Selgus, et teksti mõistmine oli parem õpilastel, kes tundsid paremini erinevate sõnade tähendust. Soolises võrdluses edestasid tüdrukud poisse kõigil kolmel aastal sõnatähenduse tundmises ja teksti mõistmise keerukamas ülesandes, mis eeldas head info integreerimise oskust. Tüdrukud tundsid poistest paremini ka nende sõnade tähendust, mida nad olid varem õppinud. Et toetada õpilaste semantilist pädevust ja teksti mõistmist, on oluline arvestada nende arengulist eripära ning pakkuda lugemiseks võimetele ja huvidele vastavaid tekste.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.20


Keywords


sõnasemantika; teksti mõistmine; soolised erinevused; pikiuurimus; eesti keel

Full Text:

PDF

References


Begeny, John C.; Silber, Jennifer M. 2006. An examination of group-based treatment packages for increasing elementary-aged students' reading fluency. – Psychology in the Schools, 43 (2), 183–195. http://dx.doi.org/10.1002/pits.20138

Block, Cathy C.; Pressley, Michael 2002. What comprehension instruction could be. – M. Pressley, C. C. Block (Eds.). Comprehension Instruction. New York: Guilford, 383–392.

Bloem, Ineke; La Heij, Wido 2003. Semantic facilitation and semantic interference in word translation: Implications for models of lexical access in language production. – Journal of Memory and Language, 48 (3), 468–488. http://dx.doi.org/10.1016/S0749-596X(02)00503-X

Bock, Kathryn J. 1982. Toward a cognitive psychology of syntax: Information processing contributions to sentence formulations. – Psychological Review, 89 (1), 1–47. http://dx.doi.org/10.1037/0033-295X.89.1.1

Bray, Gayle Babbitt; Barron, Sheila 2003. Assessing reading comprehension: The effects of text-based interest, gender, and ability. – Educational Assessment, 9 (3–4), 107–128.

Broek, Paul van den; Espin, Christine A. 2012. Connecting cognitive theory and assessment: Measuring individual differences in reading comprehension. – School Psychology Review, 41 (3), 315–325.

Bruemmer, Katherine Hlavach 2006. Teaching to biological gender preferences in an all-boys Catholic school. – English Journal, 95 (6), 31–41. http://dx.doi.org/10.2307/30046625

Butterworth, Brian 1989. Lexical access in speech production. – W. Marslen (Ed.). Wilson Lexical Representation and Process. Cambridge, MA: MIT Press.

Cain, Kate; Oakhill, Jane; Bryant, Peter 2004. Children’s reading comprehension ability: Concurrent prediction by working memory, verbal ability, and component skills. – Journal of Educational Psychology, 96 (1), 31–42. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.96.1.31

Cain, Kate; Oakhill, Jane 2007. Reading comprehension difficulties: Correlates, causes, and consequences. – Kate Cain, Jane Oakhill (Eds.). Children’s Comprehension Problems in Oral and Written Language: A Cognitive Perspective. New York, London: The Guilford Press, 41–76.

Caramazza, Alfonzo 1997. How many levels of processing are there in lexical access? – Cognitive Neuropsychology, 14 (1), 177–208. http://dx.doi.org/10.1080/026432997381664

Chomsky, Noam 1965. Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press.

Chun, Christian W. 2009. Critical literacies and graphic novels for English-language learners: Teaching maus. – Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53 (2), 144–153. http://dx.doi.org/10.1598/JAAL.53.2.5

Cohen, Louis; Manion, Lawrence; Morrison, Keith 2007. Research Methods in Education. 6th ed. London, New York: Routledge.

Corthals, Paul 2010. Nine- to twelve-year olds’metalinguistic awareness of homonymy. – International Journal of Language & Communication Disorders, 45 (1), 121–128. http://dx.doi.org/10.3109/13682820902745446

Cruse, Alan D. 2004. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Eason, Sarah H.; Goldberg, Lindsday F; Young, Katherine M.; Geist, Megan C.; Cutting, Laurie E. 2012. Reader–text interactions: How differential text and question types influence cognitive skills needed for reading comprehension. – Journal of Educational Psychology, 104 (3), 515–528. http://dx.doi.org/10.1037/a0027182

Hall, Kendra M.; Sabey, Brenda L. 2007. Focus on the facts: Using informational texts effectively in early elementary classrooms. – Early Childhood Education Journal, 35 (3), 261–268. http://dx.doi.org/10.1007/s10643-007-0187-2

Henno, Imbi; Tire, Gunda; Lepmann, Tiit; Reiska, Priit; Ehala, Martin 2007. Ülevaade rahvusvahelise õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise programmi PISA 2006 tulemustest. [The Official Review of Students Results of PISA 2006.] http://uuringud.ekk.edu.ee/fileadmin/user_upload/documents/PISA_l6pparuanne_041207.pdf (5.5.2013).

Hirsh-Pasek, Kathy; Golinkoff, Roberta M. (Eds.) 2006. Action Meets Words: How Children Learn Verbs. Oxford: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195170009.001.0001

Häkkinen, Kaisa 2007. Keeleteaduse alused. [Basics of Linguistics.] Tallinn: AS Pakett.

Imai, Mutsumi; Okada, Hiroyuki; Haryu, Etsuko 2005. Mapping novel nouns and verbs onto dynamic action events: Are verb meanings easier to learn than noun meanings for japanese children? – Child Development, 76 (2), 340–355. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00849_a.x

Kabilan, Muhammad Kamarul; Seng, Mak Kem; Kee, Ooi Ae 2010. Reader-text transaction in text comprehension. – Journal of Language Studies, 10 (3), 127–142.

Karlep, Karl 2003. Kõnearendus. Emakeele abiõpe II. [Tutoring Native Language II.] Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kelley, Michelle J.; Decker, Emmeline O. 2009. The current state of motivation to read among middle school students. – Reading Psychology, 30 (5), 466–485. http://dx.doi.org/10.1080/02702710902733535

Krathwohl, David R. 2002. A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. – Theory into Practice, 41 (4), 212–218. http://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

Lenneberg, Eric H. 1967. Biological Foundations of Language. Oxford: Wiley.

Lerkkanen, Marja-Kristiina 2007. Lugema õppimine ja õpetamine alus- ja algõpetuses. [Teaching and Learning How to Read in Pre- and Primary-Education] Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Logan, Sarah; Johnston, Rhona 2010. Investigating gender differences in reading. – Educational Review, 62 (2), 175–187. http://dx.doi.org/10.1080/00131911003637006

Masterson, Julie J.; Apel, Kenn 2006. Effect of modality on spelling words varying in linguistic demands. – Developmental Neuropsychology, 29 (1), 261–277. http://dx.doi.org/10.1207/s15326942dn2901_13

Mayberry, Rachel I. 1993. First-language acquisition after childhood differs from second-language acquisition: The case of American sign language. – Journal of Speech and Hearing Research, 36 (6), 1258–1270. http://dx.doi.org/10.1044/jshr.3606.1258

Meisel, Jurgen M. 2008. Child second language acquisition or successive first language acquisition? – B. Haznedar, E. Gavruseva (Eds.). Current Trends in Child Second Language Acquisition. A Generative Perspective. Amsterdam: Benjamins, 55–80.

Müürsepp, Mare 1986. Lasteraamatu keel kasvatusmõjurina. [The Language of Childrens`s Books in the Impact of Education.] – L. Talts (toim.). Algõpetuse aktuaalseid probleeme II. [Actual Problems in Pre-Education II.] Tallinn: TPÜ Kirjastus, 99–111

Ning, Hailiang; Dai, Xue; Zhang, Fachun 2010. On gender difference in English language and its causes. – Asian Social Science, 6 (2), 126–130.

OECD 2009. Creating effective teaching and learning environments: First results from TALIS. Paris: OECD. http://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf. (14.4.2013).

OECD 2013. PISA 2012 Results: Ready to Learn – Students’ Engagement, Drive and Self- Beliefs (Volume III), Pisa: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201170-en

Pandis, Meeli 2002. Lugemisoskus ja sellega seotud tegurid. [Reading Ability and Related Factors.] Magistritöö. Tallinn: TPÜ kasvatusteaduste teaduskond.

Pandis, Meeli (koost.) 2008. 3. klassi eesti keele ja vene keele tasemetöö analüüs. http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/3__kl_eesti_ja_vene_keele_tasemetoo_analyys_2008.pdf. (30.4.2013).

Pečjak, Sonja; Podlesek, Anja; Pirc, Tina 2011. Model of reading comprehension for 5th grade students. – Studia Psychologica, 53 (1), 53–67.

PISA = The Programme for International Student Assessment. [Rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogramm.] http://www.oecd.org/pisa/ (14.2.2014).

Prado, Ludivina; Plourde, Lee A. 2011. Increasing reading comprehension through the explicit teaching of reading strategies: Is there a difference among the genders? – Reading Improvement, 48 (1), 32–43.

Primor, Liron; Pierce, Margaret E.; Katzir, Tami 2011. Predicting reading comprehension of narrative and expository texts among Hebrew-speaking readers with and without a reading disability. – Annals of Dyslexia, 61, 242–268. http://dx.doi.org/10.1007/s11881-011-0059-8

Puksand, Helin; Henno, Imbi; Lepmann, Tiit 2010. Pisa 2009 – Eesti tulemused. [Pisa 2009 – Estonian results.] G. Tire (toim.). http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/PISA_2009_Eesti.pdf (28.4.2013).

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava 2007. Vabariigi Valitsuse 25. jaanuari 2002. a määrus nr 56. https://www.riigiteataja.ee/akt/12888846 (20.3.2013).

Põhikooli riiklik õppekava 2010. Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrus nr 14. https://www.riigiteataja.ee/akt/13273133. (15.4.2013).

Rodriguez, Michael C. 2005. Three options are optimal for multiple-choice items: A meta-analysis of 80 years of research. – Educational Measurement: Issues and Practice, 24 (2), 3–13. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-3992.2005.00006.x

Räty, Hannu; Kasanen, Kati; Kiiskinen, Johanna; Nykky, Merja 2004. Learning intelligence – children’s choices of the best pupils in the mother tongue and mathematics. – Social Behavior and Personality, 32 (3), 303–312. http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2004.32.3.303

Saxton, Matthew 2010. Child language. Acquisition and Development. SAGE Publications.

Schroeder, Sascha 2011. What readers have and do: Effects of students’ verbal ability and reading time components on comprehension with and without text availability. – Journal of Educational Psychology, 103 (4), 877–896. http://dx.doi.org/10.1037/a0023731

Soalt, Jennifer 2005. Bringing together fictional and informational texts to improve comprehension. – The Reading Teacher, 58 (7), 680–683. http://dx.doi.org/10.1598/RT.58.7.8

Soodla, Piret; Vija, Maigi; Pajusalu, Renate 2013. Eesti ja soome sõnalugemistestide võrdlus. [Comparison of Estonian and Finnish word reading tests.] – Eesti Rakendusligvistika Ühingu aastaraamat, 9, 279–296. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.18

Zhang, Lawrence Jun; Gu, Peter Yongqi; Hu, Guangwei 2008. A cognitive perspective on Singaporean primary school pupils’ use of reading strategies in learning to read in English. – British Journal of Educational Psychology, 78 (2), 245–271. http://dx.doi.org/10.1348/000709907X218179

Tomasello, Michael; Akhtar, Nameera; Dodson, Kelly; Rekau, Laura 1997. Differential productivity in young children’s use of nouns and verbs. – Journal of Child Language, 24 (2), 373–387. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000997003085

Tulving, Endel; Madigan, Stephen A. 1970. Memory and verbal learning. – Annual review of Psychology, 21, 437–484. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.ps.21.020170.002253

Uibu, Krista; Kikas, Eve; Tropp, Kristiina 2010. Teaching practices, their dynamics, associations with self-reported knowledge and students’ language achievement. – A. Toomela (Ed.). Systemic Person-Oriented Study of Child Development in Early Primary School. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 47–71.

Uibu, Krista; Voltein, Elve 2010. Eesti keel. [Estonian language.] – E. Kikas (toim.). Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. [Learning and Teaching in the First and Second Stage of Primary School.] Tallinn: Eduko, 215–242

Uibu, Krista; Tropp, Kristiina 2013. Longitudinal study of the development of language competence among the Estonian 4th and 5th grade students. – J. Mikk, P. Luik, M. Veisson (Eds.). Change in Teaching and Learning. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 45–63.

Wise, Justin C.; Sevcik, Rose A.; Morris, Robin. D.; Lovett, Maureen W.; Wolf, Maryanne; Kuhn, Melanie; Meisinger, Beth; Schwanenflugel, Paula 2010. The relationship between different measures of oral reading fluency and reading comprehensionin second-grade students who evidence different oral reading fluency difficulties. – Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 41, 340–348. http://dx.doi.org/10.1044/0161-1461(2009/08-0093)
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Krista Uibu, Maile Timm

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563