Adjektiivide polüseemia korpuses ja sõnaraamatus

Maria Tuulik

Abstract


Artikli eesmärk on uurida eesti omadussõnade semantikat ja eelkõige polüseemiat koondkorpuse 100 sagedama adjektiivi näitel. Esimeses pooles vaadeldakse valimi jagunemist mitmetähenduslikkuse aspektist ja selleks, et selgitada polüseemia ja struktuuri suhteid, analüüsitakse ka adjektiivide morfoloogilise struktuuri varieerumist. Teises pooles keskendutakse semantilistele tüüpidele, mille abil saaks mitmetähenduslike adjektiivide tähendusnihkeid paremini kirjeldada. Tutvustatakse semantiliste tüüpide rakendusvõimalusi sõnaraamatute koostamisel ja pakutakse välja eesti adjektiivi peamised semantilised tüübid.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.19


Keywords


semantika; leksikoloogia; leksikograafia; sõnamoodustus; semantilised tüübid; eesti keel

Full Text:

PDF

References


Berlin, Brent; Kay, Paul 1969. Basic Color Terms. Their Universality and Evolution. Los Angeles.

Dixon, Robert M. W. 1982. Where have all the adjectives gone? And other essays in syntax and semantics. Janua linguarum. Series Maior, 107. Berlin: Walter de Gruyter. http://dx.doi.org/10.1515/9783110822939

EKG 1995= Erelt, Mati; Kasik, Reet; Metslang, Helle; Rajandi, Henno; Ross, Kristiina; Saari, Henn; Tael, Kaja; Vare, Silvi 1995. Eesti keele grammatika I. Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Keele Instituut. Tallinn.

EKSS = Eesti keele seletav sõnaraamat I–VI. (“Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu” 2., täiendatud ja parandatud trükk.) [The Explanatory Dictionary of Estonian.] Toimetanud Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Leidi Veskis, Ülle Viks, Piret Voll. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.

Hundsnurcher, Franz; Splett, Jochen 1982. Semantik der Adjektive im Deutschen: Analyse der semantischen Relationen. Westdeutscher Verlag. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-87624-9

Kallas, Jelena 2013. Eesti keele sisusõnade süntagmaatilised suhted korpus- ja õppeleksikograafias. [Syntagmatic Relationships Of Estonian Content Words In Corpus And Pedagogical Lexicography.] Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 32. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Kasik, Reet 2004. Eesti keele sõnatuletus. [Derivation in Estonian.] Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kilgarriff, Adam; Rychly, Pavel; Smrž, Pavel; Tugwell, David 2004. The Sketch Engine. – Proceedings of the 11th EURALEX International Congress (Lorient, 6–10 July 2004). Lorient: Université de Bretagne-Sud, 105–117.

Langemets, Margit 2010. Nimisõna süstemaatiline polüseemia eesti keeles ja selle esitus keelevaras. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Langemets, Margit; Tiits, Mai; Valdre, Tiia; Voll, Piret 2010. In spe: üheköiteline eesti keele sõnaraamat. – Keel ja Kirjandus, 11, 793–810.

Lenci, Alessandro; Bel, Nuria; Busa, Federica; Calzolari, Nicoletta; Gola, Elisabetta; Monachini, Monica; Ogonowski, Antoine; Peters, Yvonne; Peters, Wim; Ruimy, Nilda; Villegas, Marta; Zampolli, Antonio 2000. SIMPLE: A General Framework for the Development of Multilingual Lexicons. – International Journal of Lexicography, 13 (4), 249–263. http://dx.doi.org/10.1093/ijl/13.4.249

Orav, Heili 2000. Adjektiivid kui semantiline probleem: wordnet-tüüpi tesauruste koostamise kogemused. – Tiit Hennoste (Toim.). Arvutilingvistikalt inimesele. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 1. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 153–166.

Peters, Ivonne; Peters, Wim 2000. The Treatment of Adjectives in Simple: Theoretical Observations. – Proceedings of LREC 2000: 2nd International Conference on Language Resources and Evaluation.

PSV 2014 = Eesti keele põhisõnavara sõnastik. [The basic dictionary of Estonian.] Toimetanud Jelena Kallas, Mai Tiits, Maria Tuulik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Zipf, George Kingsley 1945. The meaning-frequency relationship of words. – Journal of General Psychology, 3, 251–256. http://dx.doi.org/10.1080/00221309.1945.10544509

Zipf, George Kingsley 1949. Human behavior and the principle of least effort. Addison-Wesley Press.

The Oxford English Corpus. http://oxforddictionaries.com/words/the-oxford-english-corpus (15.10.2013).

Vainik, Ene 2002. Millest on tehtud eestlaste emotsioonisõnavara? – Keel ja Kirjandus, 8, 537–553.

Vare, Silvi 2012. Eesti keele sõnapered. Tänapäeva eesti keele sõnavara struktuurianalüüs I–II. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.19

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Maria Tuulik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563