Palved eesti, soome ja vene keeles: grammatika pragmaatika teenistuses

Renate Pajusalu

Abstract


Artikkel käsitleb palvete ja küsimuste vormistamise stereotüüpe eesti, vene ja soome keeles. Materjal on kogutud küsitluste abil, milles vastajad pidid kirjutama, mida nad kirjeldatud situatsioonis ütleksid või kirjutaksid (nn diskursuse täiendamise ülesanne). Iga vaadeldava keele kohta loodi andmebaas, milles on 200 palvet. Nende alusel vaadeldakse kümmet esitatud situatsiooni võrdlevalt kolmes keeles, tuues välja nii sarnasused kui erinevused. Kokkuvõttes tehakse üldistused palvete kodeerimisel esinenud sagedamate grammatiliste vahendite (lausetüüp, verbi morfoloogiline vorm, eituse olemasolu, pöördumine sina- või teie-vormiga jm) esinemise kohta eesti, soome ja vene keeles.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.15


Keywords


küsimus; pöördumine; konditsionaal; eitus; eesti keel; vene keel; soome keel

Full Text:

PDF

References


Blum-Kulka, Shoshana; House, Juliana; Kasper, Gabriele 1989. Investigating cross-cultural pragmatics: An introductory overview. – Shoshana Blum-Kulka, Juliana House, Gabriele Kasper (Eds.). Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies. Ablex Publishing Corporation.

Brown, Penelope; Levinson, Stephen C. 1987. Politeness. Some Universals in Language Use. Studies in Interactional Sociolinguistics 4. Cambridge: Cambridge University Press.

Curl, Traci S.; Drew, Paul 2008. Contingency and action: A comparison of two forms of requesting. – Research on Language and Social Interaction, 41 (2), 129–153. http://dx.doi.org/10.1080/08351810802028613

Ervin-Tripp, Susan 1976. Is Sybil there? The structure of some American English directives. – Language in Society, 5 (1), 25–66. http://dx.doi.org/10.1017/S0047404500006849

Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela 2004. Dialoogiaktid eesti infodialoogides: tüpoloogia ja analüüs. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Jalli, Ninni; Pajusalu, Renate (ilmumas). Sa uss ära sinata mind siin midagi, ega me koos seakarjas pole käind. Puhuttelu Virossa. – Hanna Lappalainen, Johanna Isosävi (Toim.). Eurooppalaiset puhuttelukäytänteet. Gaudeamus.

Jucker, Andreas H. 2009. Speech act research between armchair, field and laboratory. The case of compliments. – Journal of Pragmatics, 41 (8), 1611–1635. http://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2009.02.004

Keevallik, Leelo 2004. Politeness in Estonian: A matter of fact style. – Leo Hickey, Miranda Stewart (Eds.). Politeness in Europe. Clevedon: Multilingual Matters, 203–217.

Metslang, Helle 1999. Is the Estonian and Finnish conditional actually a conditional? – Mati Erelt (Ed.). Estonian Typological Studies III. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 11. Tartu: Tartu University Press, 97–127.

Metslang, Helle 2004. Imperative and related matters in everyday Estonian. – Linguistica Uralica, 4, 243¬–256.

Ogiermann, Eva 2009. Politeness and in-directness across cultures: A comparison of English, German, Polish and Russian requests. – Journal of Politeness Research: Language, Behavior, Culture, 5 (2), 189–216. http://dx.doi.org/10.1515/JPLR.2009.011

Pajusalu, Renate; Vihman, Virve; Klaas, Birute; Pajusalu, Karl 2010a. Eestlaste ja venelaste suhtluskäitumine: sina, teie ja keegi veel. [Politeness behavior among Estonians and Russians: formal and informal second person and the third person.] – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 6, 207–224. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.13

Pajusalu, Renate; Vihman, Virve; Klaas, Birute; Pajusalu, Karl 2010b. Forms of address across languages: Formal and informal second person pronoun usage among Estonia’s linguistic communities. – Intercultural Pragmatics, 7 (1), 75–101. http://dx.doi.org/10.1515/iprg.2010.004

Peterson, Elizabet 2010. Perspective and politeness in Finnish requests. – Pragmatics, 20 (3), 401–423.

Rääbis, Andriela 2012. Direktiivisekventsid isa ja tütre suhtluses: juhtumianalüüs. [Directive sequences in a conversation of father and daughter: A case study.] – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 213–230. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.14

Searle, John 1969. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139173438

Sorjonen, Marja-Liisa; Raevaara, Liisa; Lappalainen, Hanna 2009. Mä otan tän. Käynnin syyn esittämisen tavat R-kioskilla. – Hanna Lappalainen, Liisa Raevaara (Toim.). Kieli kioskilla. Tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 90–119.

Taleghani-Nikazm, Carmen 2006. Request Sequences: The Intersection of Grammar, Interaction and Social Context. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. http://dx.doi.org/10.1075/sidag.19

Tanner, Johanna 2012. Rakenne, tilanne ja kohteliaisuus. Pyynnöt S2 oppikirjoissa ja autenttisissa keskusteluissa. Helsingin yliopisto.

Vogelberg, Krista 2002. The politeness debate continued: notes on some key controversial issues in Brown and Levinson's theory. – Renate Pajusalu, Tiit Hennoste (Toim.). Tähendusepüüdja. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 3. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 340–354.

Yu, Kyong-Ae 2011. Culture-specific concepts of politeness: Indirectness and politeness in English, Hebrew and Korean requests. – Intercultural Pragmatics, 8 (3), 385–409. http://dx.doi.org/10.1515/iprg.2011.018
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Renate Pajusalu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563