Teismeea loovkirjutiste sõnavara ja selle hindamine

Krista Kerge, Anne Uusen, Halliki Põlda

Abstract


Kõrvutatuna haritud täiskasvanud eestlastega, kes ei ole filoloogid, uuriti sõnavaramuutujaid eesti õppekeelega kooli 5., 7., 9. ja 11. klassi õpilaste loovkirjutistes, sh 10% kakskeelsetelt. Kirjeldava statistika toel näidatakse kirjutiste sõnavara arengu suundumusi ea ja soo järgi, teisalt aga seda, kuivõrd õpetajad hindamisel sõnavara arvestavad. Tulemused panevad aluse kirjutiste ja nende hindamise edasise kvalitatiivse uurimise suundadele ja aitavad leida selleks sobivate parameetritega näidiskirjutisi. Ühtlasi vaetakse võimalusi parandada kirjutiste individuaalset hindamist üldhariduskoolis, eriti noorte elukäiku mõjutavatel eksamitel.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.10


Keywords


teismeiga; kognitiivne areng; sõnavara varieeruvus ja ulatus; leksikaalne tihedus; enamuskeel õppekeelena

Full Text:

PDF

References


Alp, Pilvi; Kerge, Krista; Pajupuu, Hille 2013. Measuring lexical proficiency in L2 creative writing. – Jozef Colpaert, Mathea Simons, Ann Aerts, Margret Oberhofer (Eds.). Language Testing in Europe: Time for a New Framework? Antwerpen: Linguapolis Universiteit Antwerpen, 274–286.

Baba, Kyoko 2009. Aspects of lexical proficiency in writing summaries in a foreign language. – Journal of Second Language Writing, 18 (3), 191–208. http://dx.doi.org/10.1016/j.jslw.2009.05.003

Berk, Laura E. 2003. Child Development. USA: Pearson Education Inc.

Brügelmann, Hans 1990. Lapset ja kirjoittaminen. Kuinka lapset oppivat vähitellen kirjoittamaan oikein. – Kielikukko, 1, 21–25.

Chenoweth, N. Ann; Hayes, John R. 2001. Fluency in writing: Generating text in L1 and L2. – Written Communication, 18 (1), 80–98. http://dx.doi.org/10.1177/0741088301018001004

Corson, David 1995. Using English Words. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-0425-8

Cushing Weigle, Sara 2013. English language learners and automated scoring of essays: Critical considerations. – Assessing Writing, 18 (1), 85–99.

Daller, Helmut; van Hout, Roeland; Treffers-Daller, Jeanine 2003. Lexical richness in the spontaneous speech of bilinguals. – Applied Linguistics, 24 (2), 197–222. http://dx.doi.org/10.1093/applin/24.2.197

Daller, Helmut; Phelan, David 2007. What is in a teacher’s mind? The relation between teacher ratings of EFL essays and different aspects of lexical richness. – Helmut Daller, James Milton, Jeanine Treffers-Daller (Eds.). Modelling and Assessing Vocabulary Knowledge. Cambridge Applied Linguistics. Cambridge: CUP, 234–244.

Eesti keel 2011 = Õppekava. Põhikooli valdkonnaraamat: Eesti keel. Gümnaasiumi valdkonnaraamat: Eesti keel. Tallinn: REKK. http://www.oppekava.ee > Abiks õpetajale (25.09.2013).

Ehala, Martin; Kerge, Krista; Lepajõe, Kersti; Sõrmus, Kadri 2010. Kõrgkoolide üliõpilaste eesti keele oskuse tase. Uuringukokkuvõte. Tartu: Tartu Ülikool.

Enright, Mary K.; Quinlan, Thomas 2010. Complementing human judgment of essays written by English language learners with e-rater® scoring. – Language Testing, 27 (3), 317–334. http://dx.doi.org/10.1177/0265532210363144

Goodman, Judith C.; Dale, Philip S.; Li, Ping 2008. Does frequency count? Parental input and the acquisition of vocabulary. – Journal of Child Language, 35 (3), 515–531. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000907008641

Guiraud, Pierre 1960. Problèmes et méthodes de la statistique linguistique. Dordrecht: D. Reidel.

Habicht, Külli 2007. 2007. aasta eesti keele riigieksami analüüs. – Eesti keele eksamid. Tallinn: REKK, 1–26. http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Kirjandi_analyys_2007.pdf (28.12.2013).

Hulstijn, Jan H. 2011. Language proficiency in native and nonnative speakers: An agenda for research and suggestions for second-language assessment. – Language Assessment Quarterly, 8 (3), 229–249. http://dx.doi.org/10.1080/15434303.2011.565844

Kaalep, Heiki-Jaan; Muischnek, Kadri 2002. Eesti kirjakeele sagedussõnastik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Karlep, Karl 1998. Psühholingvistika ja emakeeleõpetus. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Kerge, Krista 2010. Kirjažanrite keeleparameetrid mitme tekstiliigi taustal. – Emakeele Seltsi aastaraamat, 55, 32–62.

Kerge, Krista; Pajupuu, Hille 2010. Text-types in speech technology and language teaching. – Bueno Alonso, Jorge L., Dolores González Álvarez, Úrsula Kirsten Torrado, Ana E. Martínez Insua, etc. (Eds.). Analizar datos > Describir variación / Analyzing data > Describing variation. Vigo: Universi¬dade de Vigo (Servizo de Publicacións), 380–390.

Kern, Richard 2000. Literacy and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Krogh, Ellen 2012. Writing in the literacy era: Scandinavian teachers’ notions of writing in mother tongue education. – L1 – Educational Studies in Language and Literature, 12 (special issue). Iris Pereira, Brenton Doecke (Eds.). A contribution to the inescapability of language, 1–28.

Krull, Edgar 2000. Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus.

Laufer, Batia; Nation, Paul 1995. Vocabulary size and use: Lexical richness in L2 written production. – Applied Linguistics, 16 (3), 307–322. http://dx.doi.org/10.1093/applin/16.3.307

Leiwo, Matti 1993. Lapse keeleline areng. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikool.

Lepajõe, Kersti 2012a. Kirjand kui tekstiliik. Riigieksamikirjandite tekstuaalsed, retoorilised ja diskursiivsed omadused. Dissertationes philologiae estonicae Universitas Tartuensis 21. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Lepajõe, Kersti 2012b. Argumenteerimisvõtted riigieksamikirjandites. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 8, 123–138. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.08

Malvern, David; Richards, Brian; Chipere, Ngoni; Durán, Pilar 2004. Lexical Diversity and Language Development: Quantification and Assessment. Hampshire, New York: Palgrave Macmillan. http://dx.doi.org/10.1057/9780230511804

McMackin, Mary C., Siegel, Barbara S. 2002. Knowing How. Researching and Writing Nonfiction 3–8. Portland: Stenhouse Publishers.

Meara, Paul 2005. Designing vocabulary tests for English, Spanish and other languages.– C. Butler, M. A. Gómez Gonzįlez, S. Doval Suįrez (Eds.). The Dynamics of Language Use: Functional and Contrastive Perspectives. Amsterdam: John Benjamins, 271–285.

Mellor, Andrew 2011. Essay length, lexical diversity and automatic essay scoring. – Memoirs of the Osaka Institute of Technology, Series B, 55 (2), 1–14.

Moskal, Barbara M. 2003. Recommendations for developing classroom performance assessments and scoring rubrics. – Practical Assessment Research & Evaluation, 8 (14). PAREonline.net. http://pareonline.net/getvn.asp?v=8&n=14 (30.10.2013).

Nippold, Marilyn A. 2004. Research on later language development: International perspectives. – Ruth A. Berman (Ed.). Language Development Across Childhood and Adolescence: Psycholinguistic and Crosslinguistic Perspectives. Trends in Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins, 1–8.

Pajupuu, Hille; Kerge, Krista; Alp, Pilvi 2009. Sõnavara loomulik rikkus haritud keeleoskaja tekstides. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 5, 187–196. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.12

Pajupuu, Hille; Kerge, Krista; Meister, Lya; Asu, Eva Liina; Alp, Pilvi 2010. Natural speaking and how to assess it. – Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences, 59 (2), 120–140. http://dx.doi.org/10.3176/tr.2010.2.02

Puksand, Helin; Kerge, Krista 2012. Õpikuteksti analüüs kirjaoskuse omandamise kontekstis. – Emakeele Seltsi aastaraamat, 57, 162–217. http://dx.doi.org/10.3176/esa57.09

Riigieksam 2013 = Riigieksamite materjalid 2013. Eesti keele riigieksami eristuskiri. Tallinn: Innove. http://www.innove.ee/UserFiles/Riigieksamid/2013/eesti_keele_re_eristuskiri_040413.pdf (20.09.2013).

Schoon, Ingrid; Parsons, Samantha; Rush, Robert; Law, James 2010. Children’s language ability and psychosocial development: A 29-year follow-up study. – Pediatrics, 126 (1), 73–80. http://www.ifs.org.uk/caytpubs/schoon9.pdf (02.07.2013).

Spandel, Vicki; Stiggins, Richard. J. 1990. Creating Writers: Linking Writing Assessment and Instruction. New York: Longman.

Sõrmus, Kadri 2008. Emakeeleõppija korpus. Statistiline analüüs ja veamärgendussüsteem. Magistritöö. Tartu: TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Tierney, Robin; Marielle, Simon 2004. What's still wrong with rubrics: focusing on the consistency of performance criteria across scale levels. – Practical Assessment, Research & Evaluation, 9 (2). PAREonline.net. http://PAREonline.net/getvn.asp?v=9&n=2 (15.08.2013).

Tillema, Marion; van den Bergh, Huub; Rijlaarsdam Gert; Sanders, Ted 2012. Quantifying the quality difference between L1 and L2 essays: A rating procedure with bilingual raters and L1 and L2 benchmark essays. – Language Testing, 30 (1), 71–97. http://dx.doi.org/10.1177/0265532212442647

Tuokko, Eeva 2007. Mille tasolle perusopetuksen Englannin opiskelussa päästään? Perusopetuksen päästövaiheen kansallisen arvioinnin 1999 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin linkitetyt tulokset. Jyväskylä Studies in Humanities 69. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Ure, Jean 1971. Lexical density and register differentiation. – G. Perren, J. L. M. Trim (Eds.). Applications of Linguistics. Selected Papers of the Second International Congress of Applied Linguistics, Cambridge 1969. London: Cambridge University Press, 443–452.

Urm, Ada 2012. Individuaalsete erinevuste stabiilsus eesti laste sõnavara arengus. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond, psühholoogia instituut.

Uusen, Anne 2006a. Põhikooli I ja II astme õpilaste kirjutamisoskus. Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste dissertatsioonid 19. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Uusen, Anne 2006b. Kirjutamisest ja kirjutama õpetamisest. Tartu: Atlex.

van Hout, Roeland; Vermeer, Anne 2007. Comparing measures of lexical richness. – H. Daller, J. Milton, J. Treffers Daller (Eds.). Modelling and Assessing Vocabulary Knowledge. Cambridge: CUP, 93–115.

Vermeer, Anne 2000. Coming to grips with lexical richness in spontaneous speech data. – Language Testing, 17 (1), 65–83. http://dx.doi.org/10.1177/026553220001700103

Yu, Guoxing 2009. Lexical diversity in writing and speaking task performances. – Applied Linguistics, 31 (2), 236–259. http://dx.doi.org/10.1093/applin/amp024
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Krista Kerge, Anne Uusen, Halliki Põlda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563