Sissevaade varasesse eesti keele süntaksi omandamisse

Airi Kapanen

Abstract


Artiklis vaadeldakse kahe lapse spontaanse kõne andmestiku põhjal eesti keele süntaksi varast omandamist. Laste süntaksi varase arengu saab jaotada kolme perioodi strateegia järgi, mida laps esimeste mitmesõnaliste lausungite moodustamiseks kasutab. Andmetest nähtub, et eesti lapsed kasutavad mitmesõnaliste lausungite loomisel esialgu palju grammatikavälist vahendit, kordust. Lapse vanusega korduste hulk järk-järgult väheneb ja kõnesse ilmuvad kahest sõnast koosnevad, kuid süntaktiliselt sidumata lausungid. Viimasel vaatlusvahemikul leidub laste kõnes süntaktilistel baassuhetel, nagu subjekt-verb, verb-objekt põhinevaid lausungeid.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.09


Keywords


lastekeel; kordus; tugiverbikonstruktsioonid; partiklid; eesti keel

Full Text:

PDF

References


Argus, Reili 1994. Lause areng ühe lapse keeles vanuseni 1,6–4,0. Lõputöö. Käsikiri nr 1225 Tartu Ülikooli eesti keele osakonnas. Tartu: Tartu Ülikool.

Argus, Reili 2004. Verbi eelkäijatest esimeste kolmeliikmeliste miniparadigmadeni eesti ja soome keele võrdlusel. – Helle Metslang (koost.), Maria-Maren Sepper, Jane Lepasaar (toim.). Toimiv keel II. Töid rakenduslingvistika alalt. Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 3. Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut. Tallinn: TPÜ kirjastus, 37–52.

Argus, Reili 2008. Eesti keele muutemorfoloogia omandamine. [Acquisition of Morphology in Estonian.] Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 19. Tallinn: TLÜ Kirjastus.

Cannizzaro, Courtney Leigh 2012. Early word order and animacy. http://www.let.rug.nl/~hendriks/papers/cannizzaro.pdf (9.1.2014).

Diessel, Holger 2013. Construction grammar and first language acquisition. – Graeme Trousdale, Thomas Hoffmann (Eds.). The Oxford Handbook of Construction Grammar. Oxford: Oxford University Press, 347–364.

Dressler, Wolfgang U. 2000. Extragrammatical vs. marginal morphology. – Ursula Doleschal, Anna M. Thornton (Eds.). Extragrammatical and Marginal Morphology. Munich: Lincom Europa, 1–10.

Dressler, Wolfgang U.; Kilani-Schotch, Marianne; Klampfer, Sabine 2003. How does a child detect morphology. – R. Harald Baayen, Robert Schreuder (Eds.). Morphological Structure in Language Processing. Trends in Linguistics, studies and monographs 151. Mouton de Gruyter, 391–427.

EKSS = Eesti kirjakeele seletussõnaraamat I–VII. 1988–2007. [The Explanatory Dictionary of Estonian.] Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Lindsalu, Elo 1995. Liitlaused ja nende sidumine eesti lastekeeles. Magistritöö. Tallinna Pedagoogikaülikooli (al. 2005 Tallinna Ülikool) eesti filoloogia osakond.

Metslang, Helle 2001. On the development of the Estonian aspect: the verbal particle ära. –Ö. Dahl, M. Koptjevskaja Tamm (Eds.). The Circum-Baltic Languages. Typology and Contact. Vol. 2. Grammar and Typology. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 443–480.

Muischnek, Kadri 2004. Eesti keele tugiverbid ja nende mõju lause ehitusele. [Estonian support verbs and their impact on the syntactic structure.] – Emakeele Seltsi aastaraamat, 50, 11–38.

Ninio, Anat 2003. No verb is an island: Negative evidence on the verb island hypothesis. – Psychology of Language and Communication, 7 (1). 1–21. http://www.plc.psychologia.pl/plc/plc/contents/fulltext/07-1_1.pdf (23.2.2014).

Ninio, Anat 2011. Syntactic Development, its Input and Output. Oxford: Oxford University Press. http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199565962.001.0001

Parm, Sirli. 2007. Partiklite veel, juba, alles, jälle tähendused eesti kirjakeeles. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool. http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/2932 (5.3.2014).

Parmas, Viktoria 2000. Ühe eesti lapse küsilause areng (Ingel-Brit 1;6–2;2). Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Tomasello, Michael 1992. First Verbs. Case Study of Early Grammatical Development. Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511527678

Tomasello, Michael 2003. The New Psychology of Language. Cognitive and Functional Approaches to Language Structure, Vol. 2. Mahwah, NJ/London: Lawrence Erlbaum.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Airi Kapanen

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563