Käändevormide kasutamise oskus eakohase arenguga vene-eesti kakskeelsetel ning spetsiifilise kõnearengu puudega ükskeelsetel lastel

Merit Hallap, Marika Padrik, Signe Raudik

Abstract


Artikkel otsib vastust küsimusele, kas ja mille poolest sarnaneb 5–6-aastaste eakohase arenguga vene-eesti kakskeelsete ja spetsiifilise kõnearengu puudega eesti ükskeelsete laste oskus kasutada käändevorme. Andmestik pärineb 101 lapse katsetulemustest eesti keele ainsuse käändevormide (v.a nominatiiv) ja mitmuse partitiivi moodustamisel. Selgitame, kas kakskeelsete ja kõnepuudega laste areng järgib eakohase arenguga ükskeelsete laste arengut. Vaatleme, milliseid vigu lapsed vormide moodustamisel teevad ning milliseid asendusvorme eeldatud käändevormide asemel kasutavad.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.05


Keywords


lapse keele omandamine; morfoloogia; kakskeelsus; keele ja kõne arengu patoloogia; eesti keel

Full Text:

PDF

References


Argus, Reili 2008. Eesti keele muutemorfoloogia omandamine. [Acquisition of Morphology in Estonian.] Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 19. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Dannenbauer, Friedrich Michael 2001. Spezifische Sprachentwicklungsstörung. – Manfred Grohnfeldt (Hrsg.). Lehrbuch der Sprachheilpädagogik. Band 2, Stuttgart: Kohlhammer, 48–74.

Hassinen, Sirje 2002. Simultaaninen kaksikielisyys. Läheiset sukukielet viro ja suomi rinnakkain. Oulu: Oulu University Press. http://herkules.oulu.fi/isbn951426648X/isbn951426648X.pdf (17.8.2013).

Heina, Maarja 2011. Käändevormide kasutamine ja mõistmine spetsiifilise kõnearengu puudega lastel. [Usage and Comprehension of Case Forms by Children with Specific Language Impairment.] Magistritöö. Tartu Ülikool. http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/23025/Heina_Maarja.pdf?sequence=1 (13.1.2013).

Keelekümbluskeskus. http://kke.meis.ee/keelekumblusest/teadusuuringud (25.9.2013).

Kohnert, Kathryn 2008. Language Disorders in Bilingual Children and Adults. Second printing. San Diego, Oxford: Plural Publishing.

Kohnert, Kathryn; Windsor, Jennifer; Ebert, Kerry Danahy 2009. Primary or “specific” language impairment and children learning a second language. – Brain and Language, 109 (2–3), 101–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.bandl.2008.01.009

Leonard, Laurence B. 2009. Cross-linguistic studies of child language disorders. – Richard G. Schwartz (Ed.). Handbook of Child Language Disorders. Hove and New York: Psychology Press, 308–324.

Leonard, Laurence B. 1998. Children with Specific Language. Cambridge: A Bradford Book.

Lipp, Ellen 1977. The acquisition of Estonian inflections. – Journal of Child Language, 4 (2), 313–319. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000900001689

Lukács, Ágnes; Leonard, Laurence B.; Kas, Bence 2010. Use of noun morphology by children with language impairment: the case of Hungarian. – International Journal of Language and Communication Disorders, 45 (2), 145–161. http://dx.doi.org/10.3109/13682820902781060

Morgan, Gareth P.; Restrepo, M. Adelaida; Auza, Alejandra 2013. Comparison of Spanish morphology in monolingual and Spanish-English bilingual children with and without language impairment. – Bilingualism: Language and Cognition, 16 (3), 578–596. http://dx.doi.org/10.1017/S1366728912000697

Orgassa, Antje; Weerman, Fred 2008. Dutch gender in specific language impairment and second language acquisition. – Second Language Research, 24 (3), 333–364. http://dx.doi.org/10.1177/0267658308090184

Padrik, Marika 2010. Word-Formation Skills in Estonian Children with Specific Language Impairment. Dissertationes pedagogicae Universitatis Tartuensis 8. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Padrik, Marika 2006. Milles seisneb kõnearengu puude spetsiifilisus? [What is specific in Language Impairment?] – Eripedagoogika. Logopeedia ja emakeel, 26, 13–15.

Paradis, Johanne 2010. The interface between bilingual development and specific language impairment. – Applied Psycholinguistics, 31 (2), 227–252. http://dx.doi.org/10.1017/S0142716409990373

Paradis, Johanne 2005. Grammatical morphology in children learning English as a second language: Implications of similarities with specific language impairment. – Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 36 (July), 172–187. http://dx.doi.org/10.1044/0161-1461(2005/019)

Pool, Raili 2007. Eesti keele teise keelena omandamise seaduspärasusi täis- ja osasihitise näitel. [The Acquisition of Total and Partial Objects by Learners of Estonian as a Second Language.] Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Rothweiler, Monika; Chilla, Solveig; Babur, Ezel 2010. Specific language impairment in Turkish: Evidence from case morphology in Turkish-German successive bilinguals. – Clinical Linguistics and Phonetics, 24 (7), 540–555. http://dx.doi.org/10.3109/02699200903545328

Salo, Age 1994. Muutelõppude ilmumine ühe Eesti lapse keelde vanuses 1.5–2.5. [The emergence of inflectional endings in one Estonian child’s speech, age 1; 5–2; 5.] – Jari Toivainen, Kirsti Toivainen (Toim.). Ensikielenä suomalaiskieli. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 46. Turku: Turun yliopisto, 22–28.

Tomblin, J. Bruce 2009. Children with specific language impairment. – Edith L. Bavin (Ed.). The Cambridge Handbook of Child Language. Cambridge University Press, 417–431.

Vihman, Merilyn May 1982. The acquisition of morphology by a bilingual child: A whole-word approach. – Applied Psycholinguistics, 3 (2), 141–160. http://dx.doi.org/10.1017/S0142716400006676

Vihman, Merilyn May; Barry, McLaughlin 1982. Bilingualism and Second language Acquisition in Preschool Children. – Charles J. Brainerd, Michael Pressley (Eds.). Progress in Cognitive Development Research: Verbal Processes in Children. Berlin: Springer Verlag, 35–58.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Merit Hallap, Marika Padrik, Signe Raudik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563