Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 25. märtsil 2004 ja muudetud üldkoosoleku otsusega 19. aprillil 2013.

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühingu nimi, asutamise aeg ja juhatuse asukoht
1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Rakenduslingvistika Ühing (edaspidi: ühing), nime lühend on ERÜ, ingliskeelne tõlge Estonian Association for Applied Linguistics ja selle lühend EAAL.
1.2 Ühingu asukohaks on juhatuse asukoht.
1.3 Ühingu täisnimetusega logo kinnitab üldkoosolek.
1.4 Ühing on asutatud 2004. a.

2. Tegevuse põhieesmärgid ja nende saavutamise vahendid
2.1 Ühingu eesmärgid on:
2.1.1 koordineerida Eestis tehtava rakenduslingvistilist tööd, arendada seda ala koostöös akadeemiliste jm lingvistikaasutustega ja teiste asjast huvitatud isikutega;
2.1.2 korraldada koostööd rahvusvahelise rakenduslingvistika ühingute võrguga;
2.1.3 koondada isikuid, kes oma tegevusega tahavad ühingu ülesannete täitmisest osa võtta.
2.2 Ühingu eesmärk ei ole saada ja jaotada tulu. Oma tegevusest saadud tulu kasutab ühing oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

3. Tegevuse õiguslik alus
3.1 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
3.2 Ühingul on õigus asutada osakondi nii Tallinnas kui ka mujal Eestis ning koordineerida nende tegevust.

4. Ühingu õigused
4.1 Ühingul on õigus:
4.1.1 põhieesmärkide täitmiseks valida vajalik vorm, arvestades mittetulundusühingute väljakujunenud tegutsemisvorme;
4.1.2 sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
4.1.3 asutada, ümber kujundada ja likvideerida ühingu osakondi;
4.1.4 kasutada oma vara ja vahendeid seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud korras;
4.1.5 kuuluda rahvusvahelistesse ühingutesse.

II ÜHINGU LIIKMEKS ASTUMISE, ÜHINGUST LAHKUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

5. Liikmed
5.1 Ühingu liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik.
5.2 Ühingu liikmeks astumiseks peab isik esitama avalduse. Liikmeks astumise täpsemad protseduurireeglid kehtestab ühingu juhatus.
5.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
5.4 Ühingu liige peab järgima põhikirja, regulaarselt maksma liikmemaksu, esitama oma kontaktandmed ja teatama nende muutustest, soodustama ühingu liikmete koondumist.

6. Liikmemaks
6.1 Ühingu liikmed maksavad üks kord sisseastumismaksu ja iga aasta liikmemaksu. Sisseastumismaks on füüsilistele isikutele 100 krooni, juriidilistele isikutele 1000 krooni. Iga-aastase liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek. Juriidiliste isikute liikmemaks võrdub seejuures füüsiliste isikute liikmemaksu kümnekordse määraga. Pensionäridele ja (üli)õpilastele kehtestatakse vähendatud liikmemaks.
* Põhikirja muudatus (kinnitatud ERÜ üldkoosolekul 8. apr 2005): alates 2005. a kehtib soodusliikmemaks (50 kr) üliõpilastele ja pensionäridele. Sisseastumismaks on kõigile eraisikutele 100 kr.
6.2 Ühingu liige, kes ei ole jooksva aasta 31. detsembriks ilma mõjuva põhjuseta maksnud liikmemaksu, loetakse ühingu võlgnikuks. Võlgade sissenõudmise kord ja sellega seotud kitsendused kehtestatakse ühingu juhatuse otsusega. Isik, kes ei ole kaks aastat järjest mõjuvate põhjusteta tasunud liikmemaksu, on kaotanud sideme ühinguga ning arvatakse ühingust välja. Liikmelisus taastatakse üldises korras.

7. Ühingust väljaastumine
7.1 Ühingu liikmel on õigus oma avalduse alusel ühingust igal ajal välja astuda.
7.2 Ühingu liige, kes astub ühingust välja majandusaasta kestel, peab tasuma liikmemaksu kogu majandusaasta eest.

8. Ühingust väljaarvamine
8.1 Ühingu liige arvatakse liikmete nimekirjast välja surma korral või ühingu juhatuse otsuse alusel, kui liige on jätnud viimase kahe aasta jooksul liikmemaksu tasumata.
8.2 Ühingu liige, kes on jämedalt rikkunud põhikirja, pannud toime tegusid ühingu vastu, arvatakse ühingust välja.
8.3 Ühingust väljaarvatud liikmele ei tagastata liikmemakse ega muid makse.

III ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9. Ühingu liikme õigused
9.1 Ühingu liikmel on õigus:
9.1.1 võtta osa ühingu tegevusest, kasutada ühingu kogusid ja uurimisvahendeid;
9.1.2 kandideerida ühingu organitesse;
9.1.3 võtta hääleõigusega osa üldkoosolekutest;
9.1.4 kasutada selleks ettenähtud tingimustel ja otstarbel ühingule kuuluvat või ühingule üüritud vara;
9.1.5 piiranguteta esitada ühingu juhatusele ettepanekuid, taotlusi, järelepärimisi ja kaebusi;
9.1.6 lahkuda ühingust isikliku avalduse alusel.

10. Ühingu liikme kohustused
10.1 Ühingu liige on kohustatud:
10.1.1 täitma üldkoosoleku või juhatuse otsuseid;
10.1.2 hoidma heaperemehelikult tema käsutusse antud ühingu vara;
10.1.3 väärikalt esindama ühingut;
10.1.4 tasuma ettenähtud suuruses liikmemaksu.

11. Ühingu liikme varaline vastutus
11.1 Ühingu liige ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.
11.2 Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest.
11.3 Ühingu liige kannab vastutust ühingule kuuluva või ühingu valduses oleva vara kadumise, rikkumise või hävimisega tekkiva kahju eest, juhul kui kahju on tekitatud tahtlikult või vara hooletu hoidmise tagajärjel.

IV ÜHINGU JUHTORGANID, NENDE MOODUSTAMISE KORD JA PÄDEVUS

Ühingu kõrgeim organ on tema liikmete üldkoosolek, juhtorgan on ühingu juhatus ja kontrollorgan revisjonikomisjon.

12. Üldkoosolek
12.1 Üldkoosolek kui kõrgeim organ lahendab järgmisi küsimusi:
12.1.1 võtab vastu ühingu põhikirja, muudab ja täiendab seda;
12.1.2 valib juhatuse ja määrab revisjonikomisjoni, vaatab läbi nende kohta esitatud kaebused, samuti kutsub vajaduse korral enne tähtaega tagasi juhatuse liikmed ja revisjonikomisjoni;
12.1.3 kuulab ära juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded ning kinnitab need;
12.1.4 vaatab läbi kaebused juhatuse otsuse peale taotleja liikmeks vastu võtmata jätmise või liikme väljaarvamise kohta ning otsustab, kas juhatuse otsused jõusse jätta või mitte;
12.1.5 otsustab ühingu ümberkujundamise ja likvideerimise;
12.1.6 otsustab ühingu osakondade asutamise;
12.1.7 otsustab iga-aastase liikmemaksu suuruse;
12.1.8 otsustab juhatuse liikmete tasustamise.
12.2 Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt kord aastas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku ühe kuu jooksul vähemalt 1/10 hääleõiguslike liikmete kirjaliku nõudmise korral, samuti revisjonikomisjoni või juhatuse otsuse alusel.
12.3 Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema esindaja, kellel on volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine ühingu liige.
12.4 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevaist liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalevaist liikmetest.
12.5 Üldkoosoleku otsus loetakse vastu võetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.

13. Juhatus
13.1 Ühingu tööd juhib ja ühingut esindab viieliikmeline juhatus.
13.2 Üldkoosolek määrab juhatuse liikmed kolmeks aastaks.
13.3 Juhatuse liikmed on aruandekohustuslikud üldkoosoleku ees.
13.4 Juhatus valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.
13.5 Juhatus töötab välja ja kinnitab ühingu sise- ja välistegevuse põhisuunad vastavuses käesoleva põhikirjaga ja üldkoosoleku otsusega.
13.6 Juhatus korraldab oma koosolekuid vajaduse järgi, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda esimehe otsusega, vähemalt kahe juhatuse liikme kirjalikul nõudmisel või revisjonikomisjoni kirjalikul nõudmisel.
13.7 Juhatus on õiguspädev vastu võtma otsuseid vähemalt kolme liikme kohaloleku korral. Otsused võetakse vastu koosolekul osalejate lihthäälteenamusega.
13.8 Ühingut võivad esindada kaks juhatuse liiget ühiselt (ühine esindusõigus).

14. Ühingu osakonnad
14.1 Ühingu osakonnad on ühingu iseseisvad struktuuriüksused, kes on aruandekohustuslikud ühingu juhatuse ees.
14.2 Ühingu juhatus määrab osakonna tööks vajaliku töötajate arvu.

15. Kontroll
15.1 Üldkoosolek valib revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjonil on vähemalt üks liige.
15.2 Revisjonikomisjoni ei saa kuuluda ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
15.3 Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjonil tutvuda kõigi kontrolliks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
15.4 Revisjonikomisjon koostab kontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

V ÜHINGU VARA TEKKIMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD

16. Ühingu vara
16.1 Ühingu vara moodustavad:
16.1.1 sisseastumis- ja liikmemaksud
16.1.2 füüsiliste ja juriidiliste isikute varalised annetused, eraldised ja kingitused;
16.1.3 tulu, mida saadakse väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;
16.1.4 sihtlaekumised;
16.1.5 mitteäriliste ürituste tulud (tasulised kultuuri- või haridusüritused, kursused, heategevuslaadad jm);
16.1.6 oma vara hoiustamise ja üürimise eest saadav tulu.
16.2 Ühingu omandiks võib olla igasugune vara, mille omamine ei ole seadusega keelatud ja mis on kooskõlas mittetulundusühingu tegevusega.

17. Ühingu vara kasutamine ja käsutamine
17.1 Ühing võib kasutada talle kuuluvat vara tegevuseks, mis on vajalik käesolevas põhikirjas märgitud eesmärkide saavutamiseks.
17.2 Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
17.3 Ühing peab oma varade laekumise ja kulutamise kohta seaduses sätestatud korra kohaselt raamatupidamist ning esitab oma asukohajärgsele maksuhaldurile maksudeklaratsioonid.

VI ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

18. Ühingu tegevuse lõpetamine
18.1 Ühingu tegevus lõpetatakse järgmistel juhtudel:
18.1.1 üldkoosoleku otsuse alusel;
18.1.2 kohtuotsuse alusel;
18.1.3 allesjäänud liikme otsuse alusel, kui ühingusse kuulub vaid üks liige;
18.1.4 muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
18.2 Ühingu tegevuse lõpetamiseks, vara, vahendite ja asjaajamise likvideerimiseks ja üleandmiseks määrab üldkoosolek likvideerijad, kes tegutsevad õigusaktide ja üldkoosoleku otsuse kohaselt.
18.3 Ühingu likvideerimisel järelejäänud vara ja vahendeid ei saa jagada ühingu liikmete vahel, vaid need antakse üldkoosoleku otsusega asutustele või organisatsioonidele, kelle eesmärkidega Eesti Rakenduslingvistika Ühingu tegevus kõige lähemalt on seotud.

  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Dokumendid:
-  PƵhikiri (19.04.2013)
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.