Variautor – variisik või varjukirjanik?

Anne Arold

Abstract


Kirjutis on ajendatud mõnedest mitmekeelsetes elektroonilistes ja trükitud erialasõnastikes esinevatest eksitavatest terminikirjetest. Tähelepanu keskmes on autorsuse ja variautorsusega seotud mõistete rühm, eelkõige terminina tunnustatud nimisõna variautor, mida on võimalik mitmeti tõlgendada. Täiendsõnaga vari moodustatud sõnade rühma analüüsi abil näidatakse, mil viisil liitsõna aktuaalne tähendus sõltub põhisõna semantilisest struktuurist. Põhisõnana esinevate isikunimetuste juures saab seejuures määravaks asjaolu, kas isiku juures osutatakse konkreetsel juhul lihtsalt inimesele kui füüsilisele olendile või isikule kui teatava tegevuse läbiviijale resp. omaduse kandjale. Liitsõna variautor ambivalentsus on tingitud sellest, et põhisõnas on ei tõuse kumbki nimetatud komponentidest piisavalt selgesti teise kõrval esile, mis võimaldab aktualiseerida täiendsõna eri tähendusvariante. Analüüsi tulemusena leiab kinnitust, et uue morfoloogiliselt kompleksse termini kasutuselevõtmisel on vaja täpselt määratleda selle baaselementide semantiline struktuur ning prognoosida nende kombineerimisel käivituv(ad) tõlgendusmehhanism(id), ennetamaks ohte morfosemantiliselt ambivalentsete sõnade tõlgendamisel ja tõlkimisel.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.02

Keywords


leksikoloogia; leksikograafia; sõnamoodustus; terminoloogia; eesti keel; saksa keel; inglise keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Anne Arold

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563