Vene aktsent eesti keeles: akustilise analüüsi tulemusi

Lya Meister

Abstract


Aktsent on mõõdetav ja objektiivselt kirjeldatav kvantitatiivsete näitajate abil. Analüüsitavaks materjaliks on eestikeelse kõne salvestused, millest on mõõdetud mitmete akustiliste tunnuste väärtusi: intensiivsust, põhitooni, häälikute, silpide ja sõnade kestusi, vokaalide formantsagedusi. Aktsendiga ja normikohase hääldusega kõnest mõõdetud akustiliste tunnuste väärtuste võrdlemisel on leitud erinevate aktsendinähtuste kvantitatiivsed näitajad, mille tõlgendamine eesti ja vene keele fonoloogilises süsteemis võimaldab selgitada aktsendinähtuste olemust. Uurimuse põhjal võib järeldada, et vene aktsent avaldub eesti keeles erinevate akustiliste tunnuste kombinatsioonina, millest olulisemad on temporaalse struktuuri ja rõhuparameetrite ning häälikute kvaliteediga seotud tunnused.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.10

Keywords


aktsent; foneetika; vokaalid; häälikute ja silpide kestused; kestussuhted; sõnarõhk; akustiline analüüs; eesti keel; vene keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Lya Meister

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563