Mängustatud õppetegevuste mõju üheksanda klassi õpilaste suhtumisele eesti keele kui teise keele tundidesse

Pirgita-Maarja Hallas, Mare Kitsnik

Abstract


Õpilaste eesti keele kui teise keele ebapiisava oskuse peapõhjuseks peetakse sageli madalat õpimotivatsiooni, mis arvatakse tulenevat kodust ja ühiskonnast ehk kultuurikontekstist. Samal ajal saab vähem tähelepanu hariduskonteksti, sh õppetundides toimuva mõju õpimotivatsioonile. Artiklis antakse ülevaade eksperimendist, mille käigus uuriti, kas ja kuidas mõjutavad õppetegevused õpilaste suhtumist eesti keele tundidesse, mis on oluline õpimotivatsiooni komponent. Kuuele üheksanda klassi .pperühmale õpetati kord nädalas eesti keelt ainult mängustatud õppetegevuste abil. Enne eksperimenti täitsid õpilased kirjaliku ankeetküsitluse, milles hindasid eesti keele tavatunde kümne teguri osas ja vastasid ka avatud küsimustele. Pärast eksperimenti täitsid õpilased küsimustiku, milles hindasid mängustatud tunde samade tegurite osas. Selgus, et õppetegevuste muutmine muutis õpilaste keskmist suhtumist eesti keele tundidesse. Mängustatud tunde peeti kokkuvõttes tavatundidest märgatavalt lõbusamaks ja kergemaks, samas aga vähem kasulikuks ja vajalikuks. Hinnangud mängustatud tundide mitmele aspektile varieerusid rühmiti üsna palju. Seejuures oli märgata seost hea tunniõhustiku ja tundidesse positiivse suhtumise vahel.

***

The effect of gamified learning activities on the attitudes of 9th grade pupils towards lessons of Estonian as a second language

Learning motivation and attitudes towards studying are considered to be among the essential factors influencing academic results. Despite this, teachers often underrate the part that learning activities, methods and materials play in forming pupils’ motivations and attitudes (Metslang et al. 2013). Both Gardner (2007) and Dörnyei (1994, 2001) consider the specific learning situation, or events happening in the classroom, as an important factor of learning motivation.

This article focuses on teachers’ options to affect pupils’ attitudes towards Estonian lessons via gamified learning activities. The term gamification is generally defined “the use of game design elements in a nongame context” (Deterding et al. 2011). This study involved an experiment with 9th graders in a Russian-language school in Tallinn, Estonia. During the three-month experiment, six learning groups had a weekly Estonian language lesson, where the language was exclusively studied with gamified learning activities. The teacher in their first year at the school prepared and taught these lessons using a variety of materials. The other Estonian lessons were taught by other teachers in a more traditional manner.

The pupils were instructed to answer a questionnaire both at the beginning and the end of the experiment. Before the experiment, 67 pupils commented on and evaluated their experiences of Estonian lessons taken during a period of eight years. After the experiment, 77 pupils commented on and evaluated their experiences of gamified Estonian lessons. The pupils evaluated the lessons in a Likert scale (1–7) according to ten factors (usefulness, necessity, interest, activeness, variance, modernity, fun, energy, atmosphere, ease) and commented the learning activities.

The pupils evaluated the traditional lessons of Estonian language as the second language rather highly. The usefulness (6 on average) and necessity (5.6) were evaluated the highest. Modernity (4.9.), interest (4.6), atmosphere (4.6), variance (4.4), activity (4.3) were also rated above average. Two factors had ratings beyond the average: energy (3.7) and fun (3.5).

In the gamified lessons, compared to the traditional lessons of eight years, the factor of fun increased the most (from 3.5 to 5.5, an increase of two). The ratings of energy and ease (1.3) were also higher. However, the evaluations of usefulness and necessity of gamified lessons were lower. The average ratings of usefulness fell respectively by one (from 5.6 of the traditional lessons to 4.6) and 0.7 (from 6 to 5.3). The average evaluations of other factors did not show notable differences. Notably, evaluations varied both by groups and individually.


Keywords


learning motivation, learning activities, gamification, second language learning, Estonian language

Full Text:

PDF

References


Bada, Erdogan; Okan, Zuhan 2000. Students’ language learning preferences. – TESL- EJ, 4 (3), 1–15.

Brophy, Jere 2016. Kuidas õpilasi motiveerida. Käsiraamat õpetajatele [’Motivating Students to Learn’]. Tallinn: Archimedes.

Derakhshan, Ali; Khatir, Elham Davoodi 2015. The Effects of Using Games on English Vocabulary Learning. – Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2 (3), 39–47.

Deterding, Sebastian; Dixon, Dan; Khaled, Rilla; Nacke, Lennart 2011. From game design elements to gamefulness: Defining “gamification”. – Proceedings of the 15th International Academic Mind Trek Conference: Envisioning Future Media Environments. MindTrek ’11. 28–30 September, Tampere, Finland. https://doi.org/10.1145/2181037.2181040

Dewaele, Jean-Marc 2005. Investigating the psychological and the emotional dimensions in instructed language learning: Obstacles and possibilities. – The Modern Language Journal, 89 (3), 367–380. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2005.00311.x

Dewaele, Jean-Marc 2015. On emotions in foreign language learning and use. – JALT2015 Coference Article. The Language Teacher, 39 (3), 13–15. https://doi.org/10.37546/JALTTLT39.3-3

Dörnyei, Zoltán 1994. Motivation and motivating in the foreign language classroom. – The Modern Language Journal, 78 (3), 273–284. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1994.tb02042.x

Dörnyei, Zoltán 2001. The Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511667343

Dörnyei, Zoltán; Murphey, Tim 2003. Group Dynamics in the Language Classroom. Cambridge Language Teaching Library. https://doi.org/10.1017/CBO9780511667138

EIS = Eksamite infosüsteem [’Examination Information System’]. https://eis.ekk.edu.ee/eis/eksamistatistika (21.8.2019).

Game Club. Mitteformaalne koolituskeskus. http://www.thegameclub.eu (21.8.2019).

Gardner, Robert C. 2007. Motivation and second language acquisition. – Porta Linguarum, 8, 9–20.

Garrett, Peter; Shortall, Terry 2002. Learners’ evaluations of teacher-fronted and student-centred classroom activities. – Language Teaching Research, 6 (1), 25–57. https://doi.org/10.1191/1362168802lr096oa

Gaudart, Hyacinth 1999. Games as teaching tools for teaching english to speakers of other languages. – Simulation & Gaming, 30 (3), 283–291. https://doi.org/10.1177%2F104687819903000304

Hadfield, Jill 2010. Rühmadünaamika võõrkeeletunnis [’Classroom dynamics’]. Tallinn: Argo.

Hallas, Pirgita-Maarja 2019. Mängustatud õppetegevuste mõju üheksanda klassi õpilaste suhtumisele eesti keele kui teise keele tundidesse [’The effect of gamified learning activities on the attitudes of 9th grade pupils towards Estonian as a second language school lessons’]. Magistritöö. Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/65169

Hense, Jan; Sailer, Michael; Mandl, Heinz; Klevers, Markus 2013. Psychological Perspectives on Motivation through Gamification. – Interaction Design and Architecture(s) Journal, 19, 18–37.

Horwitz, Elaine K, Michael B. Horwitz, Joann Cope 1986. Foreign language classroom anxiety. – The Modern Language Journal, 70 (2), 125–132. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1986.tb05256.x

Huyen, Nguyen Thi Thanh; Nga, Khuat Thi Thu 2013. Learning Vocabulary through Games. The Effectiveness of Learning Vocabulary Through Games. – Asian EFL Journal.

Jean, Gladys; Simard, Daphnée 2011. Grammar teaching and learning in L2: Necessary, but boring? – Foreign Language Annals, 44 (3), 467–494. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2011.01143.x

Ketterlinus, Leila 2017. Using Games in Teaching Foreign Languages. MA Thesis. West Point: United States Military Academy.

Kim, Bohyun 2015. Understanding Gamification. – Library Technology Reports, 51 (2). https://doi.org/10.5860/ltr.51n2

Kingisepp, Leelo; Kärtner, Piret 2015. Mängime ja keel saab selgeks [’Let's play and the language will be learned’]. Tallinn: Iduleht.

Kitsnik, Mare 2014. Õppematerjali mõju gümnaasiumiõpilaste õpimotivatsioonile: “Praktiline eesti keel teise keelena: B2, C1” [’The influence of learning materials on students' motivation to learn: Practical Estonian as a Second Language B2, C1’]. – Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised, 16, 172 –201.

Kitsnik, Mare 2019. Eesti keele kui teise keele õppimine – kas raske töö või kerge lõbu? [’Learning Estonian as a second language – hard work or easy fun?’] –Keel ja Kirjandus, 1–2, 39–57.

Larsen-Freeman, Diane 2007. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Lobman, Carrie; Lundquist, Matthew 2007. Unscripted Learning: Using Improv Activities Across the K-8 Curriculum. Teachers College Press.

Macedonia, Manuela 2005. Games and foreign language teaching. – Support for Learning, 20 (3), 135–140. https://doi.org/10.1111/j.0268-2141.2005.00377.x

Metslang, Helena; Kibar, Triin; Kitsnik, Mare; Koržel, Jevgenia; Krall, Ingrid; Zabrodskaja, Anastassia 2013. Kakskeelne õpe vene õppekeelega koolis. Uuringu lõpparuanne [’Bilingual learning in Russian-medium schools. Final research report’]. Tallinn: Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituut.

Mullins, Jeffrey K; Sabherwal, Rajiv 2018. Beyond enjoyment: A cognitive-emotional perspective of gamification. – Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences. https://doi.org/10.24251/HICSS.2018.152

Novak, Jelizaveta 2019. Grammatika õpetamine põhikooli eesti keele teise keelena tundides [’Teaching grammar in Estonian basic school as a second language’]. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool. http://hdl.handle.net/10062/64584

Ojeda, Fernando Arturo 2004. The Role of Word Games in Second-Language Acquisition: Second-Language Pedagogy, Motivation, and Ludic Tasks. PhD Thesis. University of Florida.

Razin, Lyosha; Kingisepp, Leelo 2018. Igrajut vse! [All in game’]. Tallinn: Mitteformaalne Koolituskeskus GAME club.

Richards, Jack C. 2006. Communicative Language Teaching Today. Cambridge: University Press.

Rõõm keelest ja inimestest. Mare Kitsniku blogi. http://keeljainimesed.blogspot.com/ (6.1.2020).

Rüütel, Hiie 2019. Huvitavad ja kasutavad õppetegevused eesti keele kui teise keele tundides 11. klassi õpilaste hinnangul. Magistritöö. Tallinna Ülikool.

Sailer, Michael; Hense, Jan Ulrich; Mayr, Sarah; Mandl, Heinz 2017. How gamification motivates: An experimental study of the effects of specific game design elements on psychological need satisfaction. Computers in Human Behavior, 69 (4), 371–380. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.033

Samperio, Nahum; Toledo, David Sarracino; Ríos, María del Rocío Garduño 2016. Students’ preferences for communicative activities and teacher’s frequency of communicative activity use in Tijuana. – Plurilinkgua, 12 (1), 15–33.

Schlagenhaufer, Christian; Amberg, Michael 2014. Psychology theories in gamification: a review of information systems literature. – European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, 27–28 September, Doha, Qatar.

Selliov, Rena 2016. Eesti keelest erineva emakeelega põhikooli lõpetajate eesti keele oskus [’Language proficiency of basic school graduates with a first language other than Estonian’]. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. https://www.hm.ee/sites/default/files/hmin_b1_keele_tase.pdf

Sillaots, Martin 2016. Creating The Flow: The Gamification Of Higher Education Courses. Dissertations on social sciences, 107. Tallinn: Tallinn University.

Sooalu, Moonika 2016. Õpilaste demotivatsiooni põhjused 9. klassi eesti keele teise keelena tundides [’ Reasons of Students' Demotivation in the 9th Grade Estonian as a Second Language Lessons’]. Magistritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Spolin, Viola 1986. Theater Games for the Classroom. A Teacher’s Handbook. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.

Tomlinson, Brian 2012. Materials development for language learning and teaching. – Language Teaching, 45 (2), 143–179. https://doi.org/10.1017/S0261444811000528

Ur, Penny 2006. Grammar Practice Activities. A Practical Quide for teachers. Cambridge.

Whittingham, Jeff; Huffman, Stephanie; Rickman, Wendy; Wiedmaier, Cheryl 2013. Technological Tools for the Literacy Classroom. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-3974-4
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa16.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Pirgita-Maarja Hallas, Mare Kitsnik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563