Ladina terminid Eesti riigikohtu praktika keelekasutuses

Merike Ristikivi, Merili Riga

Abstract


Artiklis analüüsitakse ladina õigusterminite esinemist Eesti Vabariigi Riigikohtu lahendites perioodil 1993–2016. Riigikohtu kui kõrgeima kohtuastme lahendid on õigusaktid, mis loovad uut õigust, seega kohtuvad siin õigusteaduse ja õigusaktide keel. Õigusteaduse keelekasutuses on erialasõnavara, sealhulgas ladina terminite kasutamine otstarbekas ja loomulik, õigusaktide keeles eeldatakse aga teksti lihtsust ja arusaadavust. Õigusteaduslikul argumentatsioonil põhineva tekstina on riigikohtu lahendid samal ajal ka avalikkusele suunatud materjal, seetõttu uuritakse artiklis, kui palju ja milliseid ladina keelest pärit väljendeid lahendites kasutatakse ning milline mõju on tsitaatsõnadena esinevatel ladina terminitel õigusteksti kvaliteedile.

***

Usage of Latin terms in the practice of the Supreme Court of Estonia

This article offers an analysis of the usage of Latin terms in the decisions of the Supreme Court of the Republic of Estonia during the period of 1993–2016. In the language usage of the legal field, the special language of jurisprudence and the language of legislation and laws are distinguished (Oksaar 1999: 204, Mereste 2000: 412–415, Kerge 2002: 37–38, Mattila 2013: 110–112). In the special language of jurisprudence, legal issues are discussed in scientific terms, the content expressed in the language of law is described and analysed. The language of laws and legislation is used in solving and acknowledging generally important problems for the society (Mereste 2000: 415).

The decisions of the Supreme Court as the judicial authority of the highest instance are the legal acts where a new law is created, thus bringing together the language of jurisprudence and legislation. Because jurisprudence is a discipline the conceptual apparatus of which has developed over centuries on the basis of the Latin language, legal professionals are using Latin as their practical working tool. The efficiency of Latin terms in professional communication and administration lies, first and foremost, in their preciseness: often, an expression consisting of just a few words conveys an important principle which may require more than one sentence to be communicated in Estonian. Therefore, it is expedient and natural to use a specific terminology, including Latin terms, in the language used in jurisprudence; however, in the language of legislation and laws, simplicity and comprehensibility of the text are expected. At the same time, the decisions of the Supreme Court as the texts based on jurisprudential argumentation are also the materials targeting general public. In this context, the article explores how many and which expressions originating from Latin are used in the court decisions and how do the Latin terms used as quotations affect the quality of legal text.


Keywords


legal language, terminology, language area studies, language contact, Latin, Estonian

Full Text:

PDF

References


Anepaio, Toomas 1994. Eesti Vabariigi Riigikohus (I) [‘Supreme Court of the Republic of Estonia’]. – Eesti Jurist, 4, 26–33.

Benke, Nikolaus; Meissel, Franz Stefan 1997. Juristenlatein. Lateinische Fachausdrücke und Redewendungen der Juristensprache, übersetzt und erläutert. Wien: Juridica.

Cornu, Gerard 2005. Linguistique juridique. 3e édn. Paris: Montchrestien.

Eckert, Jörn 1991. Sprache – Recht – Geschichte. Heidelberg: C. F. Müller Juristischer Verlag.

Evas, Tatjana 2016. Judicial reception of EU law in Estonia. – Bruno de Witte, Juan A. Mayoral, Urszula Jaremba, Marlene Wind, Karolina Podstawa (Eds.), National Courts and EU Law: New Issues, Theories and Methods. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 146–167. https://doi.org/10.4337/9781783479900.00017

Ginter, Carri 2008. Application of Principles of European Law in the Supreme Court of Estonia. Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis 21. Tartu: Tartu University Press. http://hdl.handle.net/10062/6494

Heide, Kersti 2013. Ladina terminite kasutamine karistusõiguse praktikas [‘Use of Latin terms in the practice of penal law’]. – Juridica, 6, 415–426.

Kangur, Andreas 2012. Kohus ja kohtulahend: mõtteid ja soovitusi kohtulahendi kirjutajale [‘Court and adjudication’]. Tartu: Riigikohus.

Kergandberg, Eerik 1999. Kohtuotsus kriminaalasjas, selle kujunemine ja kriitika. Tallinn: Juura.

Kerge, Krista 2002. Kirjakeele kasutusvaldkondade süntaktiline keerukus. – Reet Kasik (Toim.), Tekstid ja taustad. Artikleid tekstianalüüsist. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 23. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 29–46.

KS = Kohtute seadus. – RT I 2002, 64, 390 … RT I, 29.12.2012, 8.

Kramer, Ernst A. 1995. Lateinische Parömien zur Methode der Rechtsanwendung. – Steuerrecht. Ausgewählte Probleme am Ende des 20. Jahrhunderts. Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn. Bern: Verlag Paul Haupt.

KrMS = Kriminaalmenetluse seadustik. – RT I 2003, 27, 166 … RT I, 23.02.2011, 45 … RT I, 03.05.2013, 13.

Kurzon, Dennis 1997. Legal Language: Varieties, Genres, Registers, Discourses. – International Journal of Applied Linguistics, 7, 119–139.

Lahe, Janno 2005. Kohtunikuõigusest ning Riigikohtu rollist deliktiõigusliku vastutuse eelduste arendamisel. – Riigikohtu lahendid Eesti õiguskorras: tähendus ja kriitika. Tartu: Eesti Vabariigi Riigikohus, 11–28.

Laffranque, Julia 2003. Kohtuniku eriarvamus. Selle võimalikkus ja vajalikkus Eesti Vabariigi Riigikohtus ja Euroopa Kohtus [‘The possibility and necessity of judicial dissent (dissenting opinion) in the Supreme Court of the Republic of Estonia and in the European Court of Justice’]. Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis 10. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. http://hdl.handle.net/10062/43079

Laffranque, Julia 2016. Euroopa Inimõiguste Kohus ja Eesti õigus: kas monoloog või dialoog? [European Court of Human Rights and Estonian law: a monologue or a dialogue?] – Juridica, 8, 539–551.

Levi, Judith N.; Walker, Anne Graffam 1990. Language in the Judicial Process. New York, London: Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-3719-3

Lötscher, Andreas 2005. Gesetze als Texte: Wie wird Recht in Textstrukturen gebracht? – Kent E. Lerch (Ed.), Die Sprache des Rechts. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 183–208.

Mattila, Heikki E. S. 2013. Comparative Legal Linguistics. 2nd ed. Aldershot: Ashgate.

Mellinkoff, David 1963. The Language of the Law. Boston, Toronto: Little, Brown and Co.

Mereste, Uno 2000. Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Narits, Raul 1997. Õigusteaduse metodoloogia I. Tallinn: Juura.

Oksaar, Els 1999. Kõnekeel, erialakeel, õiguskeel [‘Spoken language, specialist language and legal language’]. – Juridica, 4, 199–207.

Parrest, Nele 2004. Motiivide põhjalikkus. – Anno Aedmaa, Evelin Lopman, Nele Parrest, Ivo Pilving, Einar Vene. Haldusmenetluse käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 301–303. http://hdl.handle.net/10062/14765

PS = Eesti Vabariigi põhiseadus. – RT I 1992, 26, 349 … RT I, 27.04.2011, 2.

Ristikivi, Merike 2003. Ladina keel ajakirjas Juridica 1993–2002 [‘Latin used in Juridica during 1993–2002’]. – Juridica, 10, 727–732.

Ristikivi, Merike 2007. Lexica iuridica in Juridica: Latin terms as a reflection of Europanisation of Estonian legal culture. – Juridica International, 12, 173–179.

Ristikivi, Merike 2008. Ladina õigusterminite vormilisest ja sisulisest korrektsusest [‘Accuracy of the form and content of Latin legal terms’]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 4, 157–170. https://doi.org/10.5128/ERYa4.10

Ristikivi, Merike 2009a. Ladina terminid tsiviilõiguses: eestikeelsed originaalõpikud versus tõlkeõpikud [‘Latin terms in civil law: original textbooks in Estonian versus translated textbooks’]. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 5, 225–238. https://doi.org/10.5128/ERYa5.15

Ristikivi, Merike 2009b. Latin terms in Estonian legal journalism in the interwar period: Practical tools for a young legal culture. – Juridica International, 16, 231–239.

Ristikivi, Merike 2010. Mirror of the European legal tradition: Latin terminology in the Estonian law journals Õigus and Juridica. – Juridica International, 17, 90–99.

Ristikivi, Merike 2011. Idast läände: ladina terminid kui õiguskultuuri muutuste peegeldajad [‘From east to west: Latin terms as a reflection of the change in legal culture’]. – Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2010, 202–221.

Ristikivi, Merike 2012. European legal tradition + common network of concepts = terminological unity? – J. Oosterhuis, E. G. D. van Dongen (Eds.), European traditions: integration or dis-integration? Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 95–108.

Saaremets, Virgo 2008. Milline peaks olema haldusakti keel ja stiil? – Õiguskeel 2005–2007. Artiklikogumik. Tallinn: Juura, 338–345.

Solan, Lawrence M. 1993. The Language of Judges. Chicago, London: The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226767895.001.0001

Tiersma, Peter 1999. Legal Language. Chicago, London: The University of Chicago Press.

VTMS = Väärteomenetluse seadustik. – RT I 2002, 50, 313 … RT I, 14.03.2011, 32 … RT I, 22.03.2013, 21.

Wolodkiewicz, Witold; Krzynówek, Jerzy 2001. Lacinskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sadów. Warszawa: Liber.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa14.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Merike Ristikivi, Merili Riga

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563