Põhimõtteliselt või praktiliselt Paides – kahe sarnase funktsiooniga sõna käekäigust

Annika Küngas

Abstract


Artikkel analüüsib sõnade põhimõtteliselt ja praktiliselt kasutust eesti kirjakeele korpuse andmete põhjal, lähtudes ennekõike semantikast ja pragmaatikast, kuid ka süntaksist ja foneetikast. Keskendutakse viimase kahe sajandi materjalile, kuna oma tänapäevasel kujul ilmnesid põhimõtteliselt ja praktiliselt esmakordselt 20. sajandi esimesel poolel. Sõltuvalt kontekstist võivad need sõnad funktsioneerida mitmel viisil. Adverbilises kasutuses on põhimõtteliselt ja praktiliselt üksused, mille leksikaalne väli ei kattu. Siiski on nendele sõnadele lisandunud uusi tarvitusi, mille puhul on sarnasus hõlpsasti tajutav, nt kui neid pruugitakse umbmäärastavas funktsioonis või diskursuseülese üksusena.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.13


Keywords


pragmaatilised markerid; määrsõnad; kirjalik keel; korpusuuringud; eesti keel

Full Text:

PDF

References


Aijmer, Karin 1997. I think − An English Modal Particle. – Toril Swan, Olaf Jansen Westvik (Eds.). Modality in Germanic Languages. Historical and Comparative Perspectives. New York: Mouton De Gruyter, 1−47. http://dx.doi.org/10.1515/9783110889932.1

Aijmer, Karin 2013. Understanding Pragmatic Markers. A Variational Pragmatic Approach. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.

Beeching, Kate; Detges, Ulrich (Eds.) (ilmumas). The Role of the Left and Right Periphery in Semantic Change. Amsterdam: Benjamins.

Biber, Douglas; Johansson, Stig; Leech, Geoffrey; Conrad, Susan; Finegan, Edward 2007 [1999]. Longman Grammar of Spoken and Written English. Kuues parandatud trükk. Pearson Education Limited.

Brinton, Laurel J. 1996. Pragmatic Markers in English. Grammaticalization and Discourse Functions. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. http://dx.doi.org/10.1515/9783110907582

Brinton, Laurel J. 2010. Discourse Markers. – Andreas H. Jucker, Irma Taavitsainen (Eds.). Historical Pragmatics. Handbooks of Pragmatics 8. Berlin/New York: Mouton De Gruyter, 285−314.

Brinton, Laurel J.; Traugott, Elizabeth Closs 2005. Lexicalization and Language Change. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511615962

Bybee, Joan L. 2003. Mechanisms of change in grammaticization: The role of frequency. – Brian D. Joseph, Richard D. Janda (Eds.). The Handbook of Historical Linguistics. Oxford: Blackwell, 602–623. http://dx.doi.org/10.1002/9780470756393.ch19

Erelt, Mati 1986. Eesti adjektiivisüntaks. [The Syntax of Estonian Adjectives]. Tallinn: Valgus.

Erelt, Mati 2006. Lause õigekeelsus. Juhatused ja harjutused [Sentence Norms. Instructions and Exercises]. Tartu.

Fraser, Bruce 1996. Pragmatic Markers. ‒ Pragmatics, 6 (2), 167−190.

Hansen, Maj-Britt Mosegaard 1997. Alors and donc in Spoken French: A Reanalysis. – Journal of Pragmatics, 28 (2), 153–187. http://dx.doi.org/10.1016/S0378-2166(96)00086-0

Heine, Bernd 1993. Auxiliaries. Cognitive Forces and Grammaticalization. New York/Oxford: Oxford University Press.

Heine, Bernd 2002. On the role of context in grammaticalization. – Ilse Wischer, Gabriele Diewald (Eds.). New Reflections on Grammaticalization. Typological Studies in Language 49. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 83−101. http://dx.doi.org/10.1075/tsl.49

Heine, Bernd; Narrog, Heiko 2010. Grammaticalization and linguistic analysis. – Bernd Heine, Heiko Narrog (Eds.). The Oxford Handbook of Linguistic Analysis. New York: Oxford University Press, 401−423.

Hopper, Paul J. 1991. On some principles of grammaticization. – Elizabeth Closs Traugott, Bernd Heine (Eds.). Approaches to Grammaticalization, Vol. I. Typological Studies in Language 19:1. Amsterdam: John Benjamins, 17–36. http://dx.doi.org/10.1075/tsl.19.1

Hopper, Paul J. 1998. Emergent grammar. – Michael Tomasello (Ed.). The New Psychology of Language. Cognitive and Functional Approaches to Language Structure. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 155–175.

Hopper, Paul J.; Traugott, Elizabeth Closs 2003. Grammaticalization. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139165525

Huumo, Tuomas 1995. On the position of subject in Finnish and Estonian. – R. Kataja, K. Suikkari (Toim.). XXI kielitieteen päivät Oulussa 6.–7.5.1994. Acta Universitatis Ouluensis, series B Humaniora 19. Oulu, 79–87.

Kaivapalu, Annekatrin 2010. Mõnede eesti sõnajärjemallide psühholingvistilisest reaalsusest. [On psycholinguistic reality of some word order patterns of Estonian.] – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 6, 103–120. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.07

Keevallik, Leelo 2003. From Interaction to Grammar: Estonian Finite Verb Forms in Conversation. Studia Uralica Upsaliensia 34. Uppsala.

Kilgi, Annika; Ross, Kristiina 2006. Lühike sissejuhatus eesti keelde 1732. Saksa keelest tõlkinud ja järelsõnad kirjutanud Annika Kilgi ja Kristiina Ross. [A short introduction to Estonian 1732. Translation from German and epilogue by Annika Kilgi and Kristiina Ross.] Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Kingisepp, Valve-Liivi; Ress, Kristel; Tafenau, Kai 2010. Heinrich Gösekeni grammatika ja sõnastik 350. [The grammar and dictionary of Heinrich Göseken 350.] Tartu: Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Lindström, Liina 2005. Finiitverbi asend lauses. Sõnajärg ja seda mõjutavad tegurid suulises eesti keeles. [The position of the finite verb in a clause: word order and the factors affecting it in Spoken Estonian.] Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 16. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Quirk, Randolph; Greenbaum, Sidney; Leech, Geoffrey; Svartvik, Jan 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. London, NY: Longman.

Schourup, Lawrence 1999. Discourse markers. – Lingua, 107 (3–4), 227−265. http://dx.doi.org/10.1016/S0024-3841(96)90026-1

Tael, Kaja 1988. Sõnajärjemallid eesti keeles (võrrelduna soome keelega). [Estonian word order patterns (compared to Finnish).] Preprint KKI-56. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut.

Traugott, Elizabeth Closs 2007. Discourse markers, modal particles, and contrastive analysis, synchronic and diachronic. – Catalan Journal of Linguistics, 6, 139−157.

Traugott, Elizabeth Closs 2012. Intersubjectification and Clause Periphery. Intersections of Intersubjectivity. – Lieselotte Brems, Lobke Ghesquière, Freek Van de Velde (Eds.). Special Issue of English Text Construction, 5 (1), 7–28. http://dx.doi.org/10.1075/etc.5.1

Traugott, Elizabeth Closs; Dasher, Richard B. 2002. Regularity in Semantic Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Valdmets, Annika 2010. Mõne modaalpartikli kujunemine ja kasutamine eesti kirjakeeles alates 1890. aastatest. [The development and use of some of the modal particles of written Estonian since the 1890s.] Magistritöö. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis.

Valdmets, Annika 2013. Modal particles, discourse markers, and adverbs with lt-suffix in Estonian. ‒ Liesbeth Degand, Bert Cornillie, Paola Pietrandrea (Eds.). Discourse Markers and Modal Particles. Categorization and Description. Pragmatics & Beyond New Series 234. Amsterdam: John Benjamins, 107‒132. http://dx.doi.org/10.1075/pbns.234

Valdmets, Annika; Habicht, Külli 2013. Episteemilistest modaalpartiklitest eesti kirjakeeles. [About epistemic modal particles in Estonian.] ‒ Teoreetilisest keeleteadusest Eestis III. Ilona Tragel, Ann Veismann, Piret Piiroja (Toim.). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA, 4 (1), 205‒222.

Van der Wouden, Ton; Foolen, Ad 2011. Dutch Particles in the Right Periphery. http://www.tonvanderwouden.nl/index_files/papers/fipa-2011-05b.pdf (16.12.2013).

Wiedemann, Ferdinand Johann 1923 [1869]. Estnisch-deutsches Wörterbuch: mit einer Karte Eestis. Kolmas, muutmata trükk. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Annika Küngas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563