Grammatikakategooriate sekundaarsest kasutusest: vene ja eesti ajavormid

Sirje Kupp-Sazonov, Irina Külmoja

Abstract


Tänapäeva keeleteaduses üha aktuaalsemad tüpoloogia- ja kontrastiivuuringud vajavad ühtlustatud grammatikakategooriate süsteeme ning üheselt mõistetavat terminoloogiat. Eesti keele grammatiliste vormide põhitähendusi on uuritud põhjalikult, kuid sekundaartähendused vajavad veel tähelepanu. Artiklis kõrvutatakse mõningate eesti ja vene keele grammatikakategooriate esinemist ülekantud tähenduses, et näidata selliste kasutusviiside olulisust keele uurimise, õpetamise ning samuti tõlketeooria ja -praktika seisukohast. Põhitähelepanu on ajavormidel. Artikli teises pooles üritatakse sekundaartähendusi tähistavaid oskuskeelendeid analüüsides leida sobivaimaid variante eesti keele grammatika jaoks.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.11


Keywords


metafoor; ajakategooria; terminoloogia; eesti keel; vene keel

Full Text:

PDF

References


Bondarko, Aleksandr 1971. Vid i vremja russkogo glagola. [Aspect and Tense of the Russian Verb.] Moskva.

Bondarko, Aleksandr 2002. Teorija značenija v sisteme funkcional’noj grammatiki. [The Theory of Meaning in the System of Functional Grammar.] Moskva.

Comrie, Bernard 1976. Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press.

Comrie, Bernard 1995. Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge: Cambridge University Press.

Dahl, Östen 1985. Tense and Aspect Systems. Blackwell Publishers.

Dahl, Östen 2007. From Questionnaires to Parallel Corpora in Typology. − Sprachtypologie und Universalienforschung, 60, 172–181.

Dahl, Östen 2010. Typology of negation. − Laurence R. Horn (Ed.). The Expression of Negation. Berlin: De Gruyter Mouton, 9–38.

Östen Dahl; Koptjevskaja-Tamm, Maria (Eds.) 2001. Circum-Baltic Languages. Vol. 1: Past and Present. Studies in Language Companion Series 54. Amsterdam: Benjamins.

Declerck, Renaat 2006. The Grammar of the English Verb Phrase. Vol. 1: The Grammar of the English Tense System. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

EKG I = Erelt, Mati; Kasik, Reet; Metslang, Helle; Rajandi, Henno; Ross, Kristiina; Saari, Henn; Tael, Kaja; Vare, Silvi 1995. Eesti keele grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodustus. [The Grammar of the Estonian Language I: Morphology. Word-formation.] Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut. Tallinn.

EKG II = Erelt, Mati; Kasik, Reet; Metslang, Helle; Rajandi, Henno; Ross, Kristiina; Saari, Henn; Tael, Kaja; Vare, Silvi 1993. Eesti keele grammatika II. Süntaks. [The Grammar of the Estonian Language II: Syntax.] Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut. Tallinn.

EKK = Erelt, Mati; Erelt, Tiiu; Ross, Kristiina 2007. Eesti keele käsiraamat. [The Handbook of Estonian.] Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

EKSS = Langemets, Margit; Tiits, Mai; Valdre, Tiia; Veskis, Leidi; Viks, Ülle; Voll, Piret (Toim.) 2009. Eesti keele seletav sõnaraamat 1–6. [The Explanatory Dictionary of Estonian.] Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.

Erelt, Mati 1990. Kõneleja ja kuulaja kaudse väljendamise võimalusi eesti keeles. [The possibilities of expressing the speaker and the listener in an indirect way in Estonian.] – Keel ja Kirjandus, 1, 35–39.

Erelt, Mati (Ed.) 1996. Estonian: typological studies I. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 4. Tartu: Tartu University Press.

Erelt, Mati (Ed.) 1997. Estonian: typological studies II. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 8. Tartu: Tartu University Press.

Erelt, Mati (Ed.) 1999. Estonian: typological studies III. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 11. Tartu: Tartu University Press.

Erelt, Mati (Ed.) 2000. Estonian: typological studies IV. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 14. Tartu: Tartu University Press.

Erelt, Mati (Ed.) 2001. Estonian: typological studies I. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 18. Tartu: Tartu University Press.

Erelt, Mati; Metslang, Helle 1998. Oma või võõras? [Our own or foreign?] – Keel ja Kirjandus, 10, 657–668.

Erelt, Tiiu 2007. Terminiõpetus. [Terminology.] Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Eslon, Pille 2006. Deiktikud ja aspektisituatsioonid. – Regards multidisciplinaires sur la deixis: de l’énoncé à l’énonciation et vice-versa = Multidisciplinary Views on Deixis: from Utterance to Uttering and Vice Versa = Multidistsiplinaarsed vaated deiksisele: lausungist lausumiseni ja vastupidi. Köide 4b. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 363–382.

Eslon, Pille; Õim, Katre; Kaivapalu, Annekatrin; Argus, Reili; Matsak, Erika 2010. Kuidas uurida esimese ja teise keele omandamist? – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 20, 11–48. http://dx.doi.org/10.5128/LV20.01

Fleischman, Suzanne 1985. Discourse functions of tense-aspect oppositions in narrative: Towards a theory of grounding. – Linguistics, 23 (6), 851–882. http://dx.doi.org/10.1515/ling.1985.23.6.851

Fleischman, Suzanne 1991. Toward a theory of tense-aspect in narrative discourse. – Jadranka Gvozdanovic, Theo A. J. M. Janssen (Eds.). The Function of Tense in Texts. Amsterdam etc.: North-Holland, 75–97.

Forsyth, James 1970. A Grammar Of Aspect: Usage And Meaning In The Russian Verb. Cambridge: Cambridge University Press.

Gak, Vladimir 1988. Russkij jazyk v sopostavlenii s francuzskim. [Russian Language in Comparison with the French]. Moskva.

Hrakovskij, Viktor 1985. Tipologija konstrukcij s predikatnymi aktantami. [Typology of Constructions with Clause Arguments.] Leningrad.

Hrakovskij, Viktor 1989. Tipologia iterativnyh konstrukcij. [Typology of Iterative Constructions.] Leningrad.

Hrakovskij, Viktor 1992. Tipologija imperativnyh konstrukcij. [Typology of Imperative Constructions.] Sankt-Peterburg.

Hrakovskij, Viktor 1998. Tipologija uslovnyh konstrukcij. [Typology of Conditional Constructions.] Sankt-Peterburg.

Hrakovskij, Viktor 2004. Tipologija ustupitel’nyh konstrukcij. [Typology of Concessive Constructions.] Sankt-Peterburg.

Knjazev, Jurij 2007. Grammatičeskaja semantika. Russkij jazyk v tipologičeskoj perspektive. [Grammatical Semantics. Russian in the Typological Perspective.] Moskva.

Kupp-Sazonov, Sirje 2012. Vene-eesti tõlgete mõjust eesti keele minevikuvormide kasutamisele B. Akunini mõningate teoste näitel. [Exploring the influence of Russian-Estonian translations on the use of Estonian past tense forms in Boris Akunin’ works.] – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. The Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, ESUKA / JEFUL, 113–128.

Kupp-Sazonov, Sirje; Külmoja, Irina 2013. Eesti keele grammatikakategooriatest keeletüpoloogia ja kontrastiivgrammatika aspektist. – Ettekanne 12. rakenduslingvistika kevadkonverentsil 18.-19.4.2013 Tallinnas.

Lõbus, Triin; Tenjes, Silvi 2010. Narratiivi aeg ja tõlke aeg: diskursiivne käsitlus. [Time of narrative and time of translation: A discursive approach.] – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 6, 157–174. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.10

Metslang, Helle 1994. Temporal Relations in the Predicate and the Grammatical System of Estonian and Finnish. Oulu: Oulun Ylipisto.

Metslang, Helle 1997. On the use of the Estonian past tense forms through the last one hundred years. – Mati Erelt (Ed.). Estonian: typological studies II. Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu 8. Tartu: Tartu University Press, 98–145.

Metslang, Helle 2001. Metafooridest grammatikas. [About grammatical metaphors.] – Reet Kasik (Toim.). Keele kannul: pühendusteos Mati Erelti 60. sünnipäevaks. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 17. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 222−231.

Mihkla, Karl; Rannut, Lehte; Riikoja, Elli; Admann, Aino 1974. Eesti keele lauseõpetuse põhijooned I. Lihtlause. [Basic Characteristics of Estonian Syntax I. Simple Clause.] Tallinn: Valgus.

Mihkla, Karl; Valmis, Aavo 1979. Eesti keele süntaks kõrgkoolidele. [Estonian Syntax for Universities.] Tallinn: Valgus.

Petruhina, Elena 2009. Russkij glagol: kategorija vida i vremeni (v kontekste sovremennyh lingvističeskih issledovanij). [Russian Verb: Categories of Aspect and Tense (in the Context of Contemporary Linguistic Studies).] Moskva.

Pool, Raili, Helle Metslang (ilmumas 2014). Jazykovye sredstva peredači vremennogo plana buduščego v rabotah russkih studentov na èstonskom jazyke. [Ways of Expressing Future Tense in Russian-Speaking Students’ Written Papers.] – Acta Slavica Estonica. (Trudy po russkoj i slavjanskoj filologii. Lingvistika, V (XVI.)

Päll jt 1962 = Pjall’, Èduard; Totcel’, Èliza; Tukumcev, Gvidon. Sopostavitel’naja grammatika èstonskogo i russkogo jazyka. [Comparative Grammar of Estonian and Russian.] Tallin: Èstonskoe gosudarstvennoe izdatel’stvo.

Russkaja korpusnaja grammatika. [Russian Corpus Grammar.] http://rusgram.ru/Лицо (4.10.2013).

Serebrennikov, Boris 1963. Kategorija vremeni v pribaltijsko-finskih jazykah. – Eesti keele süntaksi küsimusi. [Questions about Estonian Syntax.] Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused 8. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 426–511.

Šeljakin, Mihail 2001. Funkcional’naja grammatika russkogo jazyka. [Functional Grammar of Russian.] Moskva.

Tauli, Valter 1980. Eesti grammatika II. Lauseõpetus. [Estonian Grammar II. Syntax.] Uppsala: Finsk-ugriska institutionen.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Sirje Kupp-Sazonov, Irina Külmoja

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563