Editorial Policies

Focus and Scope

ERÜ aastaraamatus avaldatakse eri rakenduslingvistika valdkondade (Eestis on olulisemateks võõrkeeleõpe ja eesti keele kui teise keele õpe, kontrastiivgrammatika uuringud, keeletehnoloogia, leksikoloogia ja leksikograafia, eri valdkondade terminoloogia, tõlkimine, keelepoliitika, hindamine ja vigade analüüs, keelehoole ja keelekorraldus) alaseid artikleid, millel on lisaks rakenduslikule ka teoreetiline kaal. Oodatud on artiklid, mis sõltumata teoreetilistest lähtekohtadest näitlikustavad kohaliku keelekasutuse, keeleõppe ja -õpetuse, arvutilingvistika jm najal üldisemaid keelearenguid ja -suundumusi. Kõigi mainitud alade teadlik arendamine on eesti keele hea käekäigu seisukohast ülioluline, mistõttu on tähtis julgustada autoreid nimetatud valdkondadega tegelema ja uurimistulemusi publitseerima.

Ajakirjal ei ole publitseerimistasu. Ilmunud artikli eest honoraritasu ei maksta. Autorid saavad ühe trükieksemplari tasuta.

***

The Estonian Papers in Applied Linguistics, the official annual journal of the Estonian Association for Applied Linguistics, publishes articles that are expected to cover different fields of applied linguistics, with preference given to articles of theoretical interest. It is a peer-reviewed journal, maintaining an international focus, while at the same time encouraging articles on Estonian language, as well as Baltic and Nordic languages. It welcomes research articles, carried out in any theoretical framework, which show explicitly how local issues of language use, learning, teaching, computational linguistics, translation, or lexicographical matters exemplify more global concerns.

The journal is a unique regular publication focusing on applied linguistic issues in Estonia, as well as in the whole Baltic region, and Nordic countries. Its main goals are to encourage research that allows these languages to play a significant role in shaping current theoretical research.

The articles of the Estonian Papers in Applied Linguistics deal mainly with the Finno-Ugric and Baltic languages. The distinguished nature of these languages as well as the recent changes in the socio-linguistic situation often require new solutions in place of the traditions of applied linguistics developed on the basis of Indo-European languages.

No article processing charge (APC). No article submission fees. No fee will be paid for the published article. Authors will receive one gratis hard copy.

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

Toimetus võtab vastu kaastöid kõigilt rakenduslingvistika aladelt. Artikli võib esitada eesti, inglise, saksa või vene keeles. Resümee peab olema inglise või eesti keeles (MITTE saksa või vene keeles).

Kaastöö ega selle osad ei tohi olla varem avaldatud (mh tõlkena) ei perioodilistes väljaannetes, konverentsi kogumikes ega veebis. Samuti ei tohi kaastöö samal ajal olla esitatud avaldamiseks üheski vormis, v.a. akadeemilise kraadi või diplomi taotlemiseks esitatud tööna, ettekandeteesidena või loenguna.

Artikli sobivuse esmase otsuse teeb ERÜ aastaraamatu toimetus. Käsikirjad, mis ei ole piisavalt originaalsed, ei vasta teadusteksti nõuetele või ei kuulu ajakirja valdkonda, saadab toimetus autori(te)le tagasi ühe kuu jooksul. Sobivuse korral hindab kaastööd anonüümselt kaks retsensenti (väljaande kolleegiumist, aga ka väljaspoolt) vastavalt retsenseerimisankeedile. Toimetus teeb lõpliku valiku pärast kõigi artiklite retsensioonide saabumist, pidades silmas ka kogumikku kui tervikut, mh eri valdkondade esindatust jm. Retsensioonid arhiveerib ERÜ.

Retsenseerijal palume kasutada ERÜ hinnangulehte (sobiva väite ette teha märge X või +). Soovitatav on autori jaoks lisada ka pikemaid kommentaare ja selgitusi (eraldi osas kõige lõpus). Iga kaastööd arvustab kaks (vajadusel ka rohkem) retsensenti, autorile saadetakse retsensentide hinnangud anonüümselt. Täidetud hinnanguleht saata e-postiga aadressil ery@eki.ee.

Soovitatav on, et autor võtaks retsensentide märkusi arvesse ning teeks oma artiklis vastavad täiendused. Kui kahe retsensendi sisuline kokkuvõte on "EI SOBI avaldamiseks praegusel kujul, aga VÕIB SOBIDA pärast ulatuslikke sisulisi muudatusi" (vt retsensendi hinnangulehte), siis retsenseeritakse ümbertöötatud artikkel uuesti tavalises korras.

Autoritele saadetakse artikli korrektuur pdf-failina, parandused saata toimetajale kolme päeva jooksul kättesaamisest.

***

The journal publishes original papers in different fields of applied linguistics in Estonian, English, German, or Russian (the resumé in English, or Estonian).

The submission of an article means that the article or its part has not previously been published and is not being considered for publication elsewhere (nor in any conference or workshop proceedings, as well as on web), either in the submitted form or in a modified version.

Journal applies initial manuscript evaluation. Editors first evaluate all submitted manuscripts. Manuscripts rejected at this stage are insufficiently original, have serious scientific flaws, have poor grammar or English language, or are outside the aims and scope of the journal. Those that meet the minimum criteria are normally passed on to at least two expert referees for reviewing.

 Authors of manuscripts rejected at this stage will usually be informed within one month of receipt.

The journal operates a double-blind peer review process. Each paper is reviewed by at least two experts in the field, all reviewers remain anonymous. The editorial board will make its final decision after evaluating all reviewers' notes, as well as the volume as a whole, incl. the balance of different fields of applied linguistics, etc. The advisory board will be consulted, if needed.

Reviewer is asked to fill in the review form electronically (by enteringor in the box before the appropriate choice). Longer commentary and explanations should be supplied in a separate section at the very end of this form. Submissions are reviewed blindly by (at least) two referees. The author will receive their opinions anonymously. The filled-in form should be sent by e-mail to: ery@eki.ee.

Authors will be sent reviewer comments that are judged to be useful to them. Authors whose papers are accepted are expected to submit final versions within 4 weeks of notification.

Proofs will be sent to authors as PDF files for correction and should be returned to the Editor within three days of receipt.

 

Publication Frequency

Ajakiri ilmub üks kord aastas aprillis. Kaastööde esitamise tähtaeg on 1. oktoober. Käsikiri saata ERÜ e-posti aadressile ery@eki.ee.

1. oktoober – käsikirjade esitamine
oktoober, november – retsenseerimine / lõplikud otsused
3. jaanuar – avaldamiseks vastu võetud artiklite lõplikud versioonid
jaanuar, veebruar – toimetamine
aprill – aastaraamat ilmub rakenduslingvistika konverentsiks

***

Journal items are published collectively. Frequency of publication is annual (April).

1 October – Submission of manuscripts
October, November – Reviewing process / Final decisions
3 January – Final versions of accepted papers
January, February – Editing process
April – Publication

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Archiving

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

 

Refereerivad andmebaasid / Abstracting & indexing services

Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters)
Central & Eastern European Academic Source (EBSCO)
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts (ProQuest)
Directory of Open Access Journals, Lund University (DOAJ)
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv (DIGAR)
ERIH PLUS (European Science Foundation)
Journal Citation Reports / Social Sciences Edition (Thomson Reuters)
Linguistic Abstracts (Wiley-Blackwell Publishing)
Linguistic Bibliography Online (Brill)
MLA Directory of Periodicals (Modern Language Association)
MLA International Bibliography (Modern Language Association)
SCOPUS (Elsevier)
Ulrich's Periodicals Directory
Social Sciences Citation Index (Thomson Reuters)
Social Scisearch (Thomson Reuters)
Ulrichsweb

Eesti Teadusportaali (ETIS) publikatsioonide klassifikatsioonis vastab ERÜ aastaraamat tasemele 1.1.

 

Eelkäijad / Previous issues

Toimiv keel II. Töid rakenduslingvistika alalt. Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 3. Koostanud Helle Metslang, toimetanud Maria-Maren Sepper, Jane Lepasaar. Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2004. 388 lk.

Toimiv keel I. Töid rakenduslingvistika alalt. Eesti Keele Instituudi toimetised 12. Toimetanud Margit Langemets, Heete Sahkai ja Maria-Maren Sepper. Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 379 lk.

 

Tellimine / Subscription

Müügil raamatupoes Ateena (Roosikrantsi 6, Tallinn). Osta saab ka ühingu kaudu (ery@eki.ee).

***

Current standard subscription price: Individual & Institution 25 EUR (print copy, incl. delivery).

Subscription order should be sent to EAAL postal or e-mail address (see Contact).

Bank account in Swedbank Ltd, No. 22 100 610 1368, bank code 767
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC) code: HABAEE2X 
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, ESTONIA

 

CrossRef

ERÜ aastaraamatu artiklitel onCrossRef-is registreeritud DOI-nimi.

DOI (Digital Object Identifier) on digitaalne objektide, st artiklite identifitseerimise süsteem, mille abil iga artikkel saab endale unikaalse koodi.  Kood koosneb kahest osast: kirjastuse prefiksist ja artikli sufiksist.

Prefiks on numbriga 10 algav arvjada, mille kirjastus ostab CrossRef-ilt. ERÜ prefiks on 10.5128. 
Sufiks on tärgijada, mille kirjastaja määrab elektroonilisele artiklile.

Liites koodile URL-prefiksi http://dx.doi.org/, toimib DOI interneti aadressina, nt kui artikli DOI on 10.5128/ERYa8.01, siis veebiaadress on http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.01.

DOI ei asenda traditsioonilist allikakirjet.

***

Articles of Estonian Papers in Applied Linguistics have DOIs which are registered with CrossRef.

The DOI (Digital Object Identifier) is a string of numbers which together uniquely identify a published article. The doi is permanently assigned to each article, and provides a persistent link to current information about that article, including where the article, or information about it, can be found on the Internet. It enables readers to find the article on the Internet irrespective of any subsequent changes in the web site structure, in the management responsibility of the journal in which it was first published, or the location of the web site on which the journal is hosted.

To convert a DOI to a web address you need to add to the DOI the url prefix: http://dx.doi.org/, e.g. if
article has DOI as follows: 10.5128/ERYa8.01 the web address will then be: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.01.

www.doi.org
www.crossref.org

 

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

This journal follows best practices in the ethics of scholarly publishing stated in the COPE’s (Committee on Publication Ethics) Code of Conduct and Guidelines for all parties involved: Authors, Editors, Reviewers, and the Publisher.