Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat


Ajakirjas avaldatakse eri rakenduslingvistika valdkondade (Eestis on olulisemateks võõrkeeleõpe ja eesti keele kui teise keele õpe, kontrastiivgrammatika uuringud, keeletehnoloogia, leksikoloogia ja leksikograafia, eri valdkondade terminoloogia, tõlkimine, keelepoliitika, hindamine ja vigade analüüs, keelehoole ja keelekorraldus) alaseid artikleid, millel on lisaks rakenduslikule ka teoreetiline kaal. Oodatud on artiklid, mis sõltumata teoreetilistest lähtekohtadest näitlikustavad kohaliku keelekasutuse, keeleõppe ja -õpetuse, arvutilingvistika jm najal üldisemaid keelearenguid ja -suundumusi. Kõigi mainitud alade teadlik arendamine on eesti keele hea käekäigu seisukohast ülioluline, mistõttu on tähtis julgustada autoreid nimetatud valdkondadega tegelema ja uurimistulemusi publitseerima.

Estonian Papers in Applied Linguistics, the official annual journal of the Estonian Association for Applied Linguistics, publishes articles that are expected to cover different fields of applied linguistics, with preference given to articles of theoretical interest. It is a peer-reviewed journal, maintaining an international focus, while at the same time encouraging articles on Estonian language, as well as Baltic and Nordic languages. It welcomes research articles, carried out in any theoretical framework, which show explicitly how local issues of language use, learning, teaching, computational linguistics, translation, or lexicographical matters exemplify more global concerns.

The journal is a unique regular publication focusing on applied linguistic issues in Estonia, as well as in the whole Baltic region, and Nordic countries. Its main goals are to encourage research that allows these languages to play a significant role in shaping current theoretical research.

The articles of the Estonian Papers in Applied Linguistics deal mainly with the Finno-Ugric and Baltic languages. The distinguished nature of these languages as well as the recent changes in the socio-linguistic situation often require new solutions in place of the traditions of applied linguistics developed on the basis of Indo-European languages.

 

Toimetajad / Editors: Margit Langemets, Maria-Maren Linkgreim, Helle Metslang, David Ogren

Ilmub 2005. aastast / Published since 2005

Eesti Teadusportaali (ETIS) publikatsioonide klassifikatsioonis vastab ERÜ aastaraamat tasemele 1.1. (= teadusartiklid, mis on kajastatud [---] andmebaasis Scopus [---]):
https://www.scopus.com/sourceid/5800207863

Soome JUFO-klassifikatsioonis (ID: 55090) on ERÜ aastaraamatu tase 1:
https://jfp.csc.fi/#!PublicationInformationView/id/55090


Vol 20 (2024)


Cover Page

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat 20 = Estonian Papers in Applied Linguistics 20

Toimetanud / Editors: Margit Langemets, Maria-Maren Linkgreim, Helle Metslang, David Ogren

Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing, 2024

251 lehekülge, 14 artiklit

DOI: https://doi.org/10.5128/ERYa20

DIGAR: https://dea.digar.ee/publication/JVestrakenduslingy