Children’s sensitivity to visual information: Methodological considerations for non-word repetition testing

Eglė Krivickaitė-Leišienė, Ineta Dabašinskienė

Abstract


https://doi.org/10.5128/ERYa19.06

This study introduces a Lithuanian non-word repetition test and explores methodological issues by comparing two stimuli presentation conditions (live mode vs audio mode). The study aims to discuss methodological issues of the non-word repetition test and its potential consequences for the results. The study sample comprises 100 typically developing children (2 age groups: 4;00–4;11 and 5;00–5;11). The inquiry assessed the impact of presentation mode on the accuracy of the task performance, focusing on the effect of age.

The comparison of the different stimuli of the non-word repetition test indicates that the mode of presentation impacts the accuracy of the test results. The study showed that observing the target’s visual articulation helped children identify the non-words: performance in the live presentation mode was more accurate than with audio-recorded stimuli, particularly by the group of older children. Regardless of the stimuli and age, an overall comparative analysis confirmed the tendency for non-word repetition accuracy to decline in longer and structurally more complex words.

***

Laste tundlikkus visuaalse teabe suhtes: mittesõna kordamise testi metodoloogilised kaalutlused

Artikkel tutvustab leedukeelse mittesõnade kordamise testi ja uurib metodoloogilisi küsimusi kahe erineva esituslaadiga (reaalajas vs. helisalvestus) stiimuli võrdlemise kaudu. Uuringu eesmärk on välja selgitada metoodika mõju tulemustele. Valimis on 100 eakohase arenguga last (kaks vanuserühma: 4;00–4;11 ja 5;00–5;11). Uurimuses hinnati esituslaadi mõju ülesande täitmise täpsusele, keskendudes vanuselistele erinevustele.

Erinevate stiimulite võrdlus näitab, et esituslaad mõjutab mittesõna kordamise testi tulemuste täpsust. Uurimus näitas, et artikulatsiooni visuaalne jälgimine aitab lastel tuvastada mittesõnad: reaalajas esitatud mittesõnade tuvastamine oli täpsem kui helisalvestatud stiimuliga, eriti vanemate laste rühmas. Üldine võrdlev analüüs kinnitas täpsuse kalduvust langeda pikemate ja struktuurselt keerukamate mittesõnade kordamisel sõltumata stiimulist ja vanusest. 

Võtmesõnad: keeleomandamine, mittesõna kordamise test, kõnetaju, katsemeetod, leedu keelKeywords


first language acquisition, non-word repetition test, speech perception, experiment, Lithuanian

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa19.06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Eglė Krivickaitė-Leišienė, Ineta Dabašinskienė

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563