Assessing early compositionality of Russian verb derivatives in L1 acquisition with Kendall Rank Correlation Coefficient

Maria D. Voeikova, Anastasia Glawion, Kira Bayda

Abstract


This paper studies children’s sensitivity to derivational patterns of Russian verbs reflected in the speech data of two boys (ages 1;5–2;8 and 1;7–3;0 respectively). Kendall rank correlation coefficient (KRCC) analysis of three verb groups – morphologically unrelated (elementary), morphologically and semantically related (derived), and morphologically related but semantically opaque verbs – demonstrates that the number and share of derived verbs steadily increases over time, whereas both elementary and semantically opaque verbs behave differently under varying conditions. KRCC applied to child-directed speech did not show any significant increase for any verb groups, reflecting their stable general distribution in adult speech. This means that children are sensitive to morphological distinctions between the respective groups. We discuss the use of KRCC for child language research and the role of derivational patterns in the acquisition of the Russian verb.

***

Vene keele verbituletiste varase kompositsionaalsuse hindamine esimese keele omandamises Kendalli astakkorrelatsioonikordajaga

Artiklis uurime laste tundlikkust vene verbi tuletusmustrite suhtes Kendalli astakkorrelatsioonikordaja (KRCC) abil, mida rakendatakse kahe poisi (vanuses 1;5–2;8 ja 1;7–3) ja nende hoidjate kõneloome pikiuurimuse andmete analüüsis. Eristame kolme verbide rühma: morfoloogiliselt mitteseotud (alg-), morfoloogiliselt ja semantiliselt seotud (tuletatud) ning morfoloogiliselt seotud, kuid semantiliselt läbipaistmatud verbid. KRCC kasutamine kahe pikisuunalise andmestiku jaoks näitab, et morfoloogiliselt ja semantiliselt seotud (tuletatud) verbide arv ja osakaal suureneb aja jooksul pidevalt, ent nii alg- kui ka semantiliselt läbipaistmatud verbide kasutus vaheldub erinevates suhtlusolukordades. Lapsele suunatud kõne andmestikule rakendatuna ei näidanud sama mõõdik olulist kasvu üheski verbirühmas, mis peegeldab nende muutumatut üldist jaotuvust täiskasvanu kõnes. See tähendab, et lapsed on tundlikud vastavate rühmade morfoloogilise eristuse suhtes. KRCC abil kahe juhtumiuuringu kohta saadud tulemused erinevad algandmetest morfoloogiliselt mitteseotud (alg-) verbide rühmas, mis ühes andmekogumis pidevalt vähenevad ja teises ei näita selget tendentsi. KRCC rakendamine spontaanse kõne andmetele näitab seega väikelaste varjatud eelistusi sõnade ja sõnavormide valikul.


Keywords


; tuletusmorfoloogia, esimese keele omandamine, pikiuurimus, Kendalli astakkorrelatsioonikordaja, vene keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa18.18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Maria D. Voeikova, Anastasia Glawion, Kira Bayda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563